DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра фармакогнозії, фармхімії та технології ліків >
Наукові праці. (Фармакогнозія ФПО) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10102

Название: Фізико-хімічні властивості 2-((5-(3-,4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол- 3-іл)тіо)-1-арилетанонів та їхніх відновлених систем
Другие названия: Физико-химические свойства 2-((5-(3-,4-фторфенил)-4-R2-1,2,4-триазол-3-ил)тио)-1-арилэтанонов и их восстановленных систем
Physical-chemical properties of 2-((5-(3-,4-fluorophenyl)-4-R2-1,2,4-triazol-3-il)tio)-1-arylethanons and their reduced systems
Авторы: Бігдан, Олексій Антонович
Бигдан, А. А.
Bihdan, O. A.
Ключевые слова: 2-((5-(3-,4-фторфенил)-4-R2-1,2,4-триазол-3-ил)тио)-1-арилэтаноны
восстановление
физико-химические свойства
триазолы
2-((5-(3-,4-fluorophenyl)-4-R2-1,2,4-triazol-3-yl)thio)-1-arylethanones
repair
physical and chemical properties
triazoles
Issue Date: 2019
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Бігдан О. А. Фізико-хімічні властивості 2-((5-(3-,4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол- 3-іл)тіо)-1-арилетанонів та їхніх відновлених систем / О. А. Бігдан // Актуал. питання фармац. і мед. науки та практики. – 2019. – Т. 12, № 2(30). – С. 116-122. DOI: 10.14739/2409-2932.2019.2.170972
Аннотация: Науковці Запорізького державного медичного університету протягом багатьох десятиліть займаються синтезом нових біологічно активних сполук. Їхні досягнення у фармацевтичній галузі та синтетичній органічній хімії загалом є вагомим внеском у розвиток вітчизняної науки. Безперечним фактом є пошук нових оригінальних молекул серед похідних 1,2,4-тріазолу завдяки унікальним властивостям цієї гетероциклічної системи. Науковці стверджують, що 1,2,4-тріазол та його похідні є перспективним науковим напрямом пошукових випробувань на шляху створення оригінальних вітчизняних ліків, регуляторів росту рослин, антикорозійних засобів тощо. Аналізуючи відомості фахової літератури та патентні джерела, нашу увагу привернула можливість модифікації 5-(3-,4-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-тріазол-3-тіолів та 5-(3-,4-фторфеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-тіолів як перспективних агентів для наступних перетворень. Отже, синтетичні дослідження в ряді нових похідних 1,2,4-тріазолу є актуальними, мають безумовну наукову новизну, викликають інтерес та є перспективними щодо впровадження в різні сфери життєдіяльності людини. Мета роботи – дослідити за допомогою сучасних фізико-хімічних методів аналізу властивості 2-((5-(3-,4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4- тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанонів та 2-((5-(3-,4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанолів. Матеріали та методи. Сучасні фізико-хімічні дослідження 2-((5-(3-,4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанонів і 2-((5-(3-,4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанолів виконали на сертифікованому та ліцензійному обладнанні фізико-хімічних лабораторій Запорізького державного медичного університету згідно з затвердженими планами дослідження. Як вихідні сполуки для синтезу відповідних 2-((5-(3-,4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанонів використовували 5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-тріазол-3-тіол,5-(4-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-тріазол-3-тіол, 5-(3-фторфеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол- 3-тіол та 5-(4-фторфеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-тіол. Результати. Обрані об’єкти дослідження є перспективними не тільки як кінцеві сполуки для пошуку біологічно активних молекул, а й можуть бути використані як вихідні речовини для наступних хімічних перетворень. Також відомо, що наявність кето-групи зу- мовлює появу різних видів фармакологічної активності, а перехід до спиртів зменшує токсичність. За результатами експерименту отримали ряд нових, не описаних у фаховій літературі сполук, наведені фізико-хімічні константи. Висновки. Уперше дослідили реакції 5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-тріазол-3-тіолу, 5-(4-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-тріазол-3-тіолу, 5-(3-фторфеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-тіолу та 5-(4-фторфеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-тіолу з деякими алкілувальними агентами (2-бром-1-фенілетаноном, 2-бром-1-(2-бромфеніл)етаноном, 2-бром-1-(2-, 3-, 4-фторфеніл)етаноном та 2-бром-1-(4-метоксифеніл) етаноном), синтезували ряд нових 2-((5-(3-, 4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанонів. Також дослідили відновлення останніх, за результатами експерименту синтезували ряд нових 2-((5-(3-, 4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанолів.Ученые Запорожского государственного медицинского университета в течение многих десятилетий занимаются синтезом новых биологически активных соединений. Их достижения в фармацевтической отрасли и синтетической органической химии в целом – весомый вклад в развитие отечественной науки. Бесспорным фактом является поиск новых оригинальных молекул среди произ- водных 1,2,4-триазола благодаря уникальным свойствам этой гетероциклического системы. Ученые утверждают, что 1,2,4-триазол и его производные – перспективное научное направление поисковых испытаний на пути создания оригинальных отечественных лекарств, регуляторов роста растений, антикоррозионных средств и т. п. Анализируя данные специализированной литературы и патентные источники, наше внимание привлекла возможность модификации 5-(3-,4-фторфенил)-4-метил-1,2,4-триазол-3-ти- олов и 5-(3-,4-фторфенил)-4-амино-1,2,4-триазол-3-тиолов как перспективных агентов для дальнейших преобразований. Итак, дальнейшие синтетические исследования в ряде новых производных 1,2,4-триазола актуальны, имеют безусловную научную новизну, вызывают интерес и являются перспективными для внедрения в различные сферы жизнедеятельности человека. Цель работы – исследовать с помощью современных физико-химических методов анализа свойства 2-((5-(3-,4-фторфенил)-4- R2-1,2,4-триазол-3-ил)тио)-1-арилэтанонов и 2((5-(3-,4-фторфенил)-4-R2-1,2,4-триазол-3-ил)тио)-1-арилэтанолов.Материалы и методы. Современные физико-химические исследования 2-((5-(3-,4-фторфенил)-4-R2-1,2,4-триазол-3-ил)тио)- 1-арилэтанонов и 2-((5-(3-,4-фторфенил)-4-R2-1,2,4-триазол-3-ил)тио)-1-арилэтанолов проведены на сертифицированном и ли- цензионном оборудовании физико-химических лабораторий Запорожского государственного медицинского университета согласно утвержденным планам исследования. В качестве исходных соединений для синтеза соответствующих 2-((5-(3-,4-фторфенил)-4- R2-1,2,4-триазол-3-ил)тио)-1-арилэтанонов использовали 5-(3-фторфенил)-4-метил-1,2,4-триазол-3-тиол, 5(4-фторфенил)-4-ме- тил-1,2,4-триазол-3-тиол, 5(3-фторфенил)-4-амино-1,2,4-триазол-3-тиол и 5-(4-фторфенил)-4-амино-1, 2,4-триазол-3-тиол. Результаты. Выбранные объекты исследования перспективны не только как конечные соединения для поиска биологически активных молекул, но и могут быть использованы в дальнейшем в качестве исходных веществ для следующих химических превращений. Также известно, что наличие кето-группы обусловливает появление различных видов фармакологической актив- ности, а переход к спиртам уменьшает токсичность. В результате экспериментов получен ряд новых, не описанных в научной литературе соединений, приведены физико-химические константы. Выводы. Впервые исследованы реакции 5-(3-фторфенил)-4-метил-1,2,4-триазол-3-тиола, 5(4-фторфенил)-4-метил-1,2,4-три- азол-3-тиола, 5(3-фторфенил)-4-амино-1,2,4-триазол-3-тиола и 5-(4-фторфенил)-4-амино-1,2,4-триазол-3-тиола с некоторыми алкилирующими агентами (2-бром-1-фенилэтаноном, 2-бром-1-(2-бромфенил)этаноном, 2-бром-1-(2-,3-,4-фторфенил)этаноном и 2-бром-1-(4-метоксифенил)этаноном), синтезирован ряд новых 2-((5-(3-,4-фторфенил)-4-R2-1,2,4-триазол-3-ил)тио)-1-арилэта- нонов. Также исследовано восстановление, по результатам эксперимента синтезирован ряд новых 2-((5-(3-,4-фторфенил)-4-R2- 1,2,4-триазол-3-ил)тио)-1-арилэтанолов.The aim of work is the investigation of properties of 2-((5-(3-,4-fluorophenyl)-4-R2-1,2,4-triazol-3-yl)thio)-1-arylethanones and 2((5-(3-,4-fluorophenyl)- 4-R2-1,2,4-triazol-3-yl)thio)-1-arylethanols using modern physical-chemical methods. Materials and methods. Modern physical-chemical studies of 2-((5-(3-,4-fluorophenyl)-4-R2-1,2,4-triazol-3-yl)thio)-1-arylethanones and 2-((5-(3-,4-fluorophenyl)-4-R2-1,2,4-triazol-3-yl)thio)-1-arylethanols was conducted on certified and licensed equipment of the physical-chemical laboratories of the Zaporizhzhia State Medical University in accordance with approved research plans. As starting compounds for the synthesis of the corresponding 2-((5-(3-,4-fluorophenyl)-4-R2-1,2,4-triazol-3-yl)thio)-1-arylethanones, we used 5-(3-fluorophenyl)- 4-methyl-1,2,4-triazol-3-thiol, 5(4-fluorophenyl)-4-methyl-1,2,4-triazol-3-thiol, 5(3-fluorophenyl)-4-amino-1,2,4-triazole-3-thiol and 5-(4-fluorophenyl)-4-amino-1,2,4-triazole-3-thiol. Results. The research objects of our choice are promising not only as end compounds for the search of biologically active molecules, they can later be used as starting materials for subsequent chemical transformations. It is also known that the presence of keto-group causes the appearance of different types of pharmacological activity, and the transition to alcohols reduces toxicity. According to the results of the experiment a number of new compounds, which were not previously described in the literature, have been obtained, as well as physical-chemical constants have been given. Conclusions. The reactions of 5-(3-fluorophenyl)-4-methyl-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-(4-fluorophenyl)-4-methyl-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-(3-fluorophenyl)- 4-amino-1,2,4-triazole-3-thiol and 5-(4-fluorophenyl)-4-amino-1,2,4-triazole-3-thiol with some (2-bromo-1-phenylethanone, 2-bromo-1-(2-bromophenyl)ethanone, 2-bromo-1– (2-, 3-, 4-fluorophenyl)ethanone and 2-bromo-1– ( 4-methoxyphenyl)ethanone), a series of novel 2 – ((5-(3-,4-fluorophenyl)-4-R2-1,2,4-triazol-3-yl) thio)-1-arylethanones were synthesized. A new series of 2-((5-(3-,4-fluorophenyl)- 4-R2-1,2,4-triazol-3-yl)thio)-1-aryl-ethanols were synthesized in the experiment.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10102
Appears in Collections:Наукові праці. (Фармакогнозія ФПО)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3-Бігдан.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback