DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра фармакогнозії, фармакології та ботаніки >
Наукові праці. (Фармакогнозія) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10109

Название: Технологія виробництва та хромато-мас-спектроскопія настойок валеріани лікарської
Другие названия: Технология производства и хромато-масс-спектроскопия настоек валерианы лекарственной
Production technology and chromato-mass spectroscopy of the valeriana officinalis tinctures
Авторы: Корнієвський, Юрій Іванович
Одинцова, Віра Миколаївна
Корнієвська, Валентина Григорівна
Кандибей, Костянтин Іванович
Богуславська, Наталія Юріївна
Корниевский, Ю. И.
Одинцова, В. Н.
Корниевская, В. Г.
Кандыбей, Н. В.
Богуславская, Н. Ю.
Korniievskyi, Yu. I.
Odyntsova, V. M.
Korniievska, V. H.
Kandybei, N. V.
Bohuslavska, N. Yu.
Ключевые слова: настойка валерианы
хромато-масс-спектроскопия
компонентный состав
количественное содержание
растений корни
Valerian tinctures
chromato-mass spectroscopy
component composition
quantitative content
plant root
Issue Date: 2019
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Технологія виробництва та хромато-мас-спектроскопія настойок валеріани лікарської / Ю. І. Корнієвський, В. М. Одинцова, В. Г. Корнієвська, Н. В. Кандибей, Н. Ю. Богуславська // Актуал. питання фармац. і мед. науки та практики. – 2019. – Т. 12, № 2(30). – С. 172-180. DOI: 10.14739/2409-2932.2019.2.171002
Аннотация: Підземні органи валеріани лікарської входять до складу багатокомпонентних фітокомпозицій, що дає змогу варіювати їхній вміст і, тим самим, інтенсивно впливати на різні ланки патологічних порушень в організмі. Незважаючи на це, валеріана лікарська залишається недостатньо вивченою через її надзвичайну поліморфність. Мета роботи – за допомогою газорідинної хроматографії визначити компонентний склад настойок валеріани виробництва ПрАТ Фар¬мацевтична фабрика «Віола», що виготовлені з кореневищ із коренями валеріани від різних постачальників/виробників і різних серій. Матеріали та методи. Для експериментальних досліджень обрали зразки настойки кореневищ із коренями валеріани виробництва ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола», що виготовлені з лікарської рослинної сировини валеріани від різних постачальників/ виробників (фірми «Herbar Sp.z.o.o.», м. Варшава, Польща та фірми ТОВ «Фітосвіт ЛТД», Вінницька обл., Україна) за традиційною виробничою рецептурою (Tinctura Rhizomata cum radicibus Valerianae (1:5)). Компонентний склад настойок валеріани досліджували за допомогою газового хроматографа Agilent 7890B з мас-спектрометричним детектором 5977B. Результати. За допомогою хромато-мас-спектрометрії в настойках валеріани ідентифікували компонентний склад. При аналізі хроматограм 4 серій настойок валеріани ідентифікували 75 компонентів, 25 із них наявні в усіх серіях досліджуваних настойок. Слід відзначити, що 6 сполук у всіх серіях наявні у великій кількості. Серед них і валеріанова кислота, вміст якої у 3 серіях стано-вить 3,10–3,72 %. Найменше її міститься в настойці валеріани з сировини ТОВ «Фітосвіт ЛТД» серія 150518 і становить 1,54 %, а найбільше – у настойці фірми «Herbar» серії 040118 – 3,72 %. Висновки. Аналізуючи дані ГРХ, з’ясували, що настойки валеріани відрізняються за кількісним та якісним складом. 25 сполук наявні в усіх досліджуваних серіях, 6 із них – у великій кількості. Оскільки настойки виготовлені за однією технологією, вміст ефірних олій у лікарській рослинній сировині залежить від виду, місця, часу збору, сушіння сировини, екології, кліматичних умов. Враховуючи надзвичайну поліморфність валеріани, для введення в культуру перспективних видів, які зростають на території України, необхідно виконувати глибші фармакогностичні та фармакологічні дослідження. их содержание, а значит интенсивно влиять на различные звенья патологических нарушений в организме. Несмотря на это, валериана лекарственная остается недостаточно изученной из-за ее чрезвычайной полиморфности. Цель работы – с помощью газожидкостной хроматографии определить компонентный состав настоек валерианы производства ЧАО Фармацевтическая фабрика «Виола», изготовленных из корневищ с корнями валерианы от разных поставщиков/произво¬дителей и различных серий. Материалы и методы. Для экспериментальных исследований выбраны образцы настойки корневищ с корнями валерианы произ¬водства ЧАО Фармацевтическая фабрика «Виола», изготовленные из лекарственного растительного сырья валерианы от разных поставщиков/производителей (фирмы «Herbar Sp.z.o.o.», Варшава, Польша и фирмы ООО «Фитосвит ЛТД», Винницкая обл., Украина) по традиционной производственной рецептуре (Tinctura Rhizomata cum radicibus Valerianae (1: 5)). Компонентный состав настоек валерианы исследовали с помощью газового хроматографа Agilent 7890B с масс-спектрометрическим детектором 5977B. Результаты. С помощью хромато-масс-спектрометрии в настойках валерианы идентифицировали компонентный состав. При анализе хроматограмм 4 серий настоек валерианы идентифицировали 75 компонентов, 25 из них присутствуют во всех сериях исследуемых настоек. Следует отметить, что 6 соединений во всех сериях присутствуют в большом количестве. Среди них и валериановая кислота, содержание которой в трех сериях находится практически на одном уровне – 3,10–3,72 %. Меньше ее содержится в настойке валерианы из сырья ООО «Фитосвит ЛТД» серия 150518 и составляет 1,54 %, а больше всего в настойке фирмы «Herbar» серии 040118 – 3,72 %. Выводы. Анализируя полученные данные ГЖХ видно, что настойки валерианы отличаются как по количественному, так и по качественному составу. 25 соединений присутствуют во всех исследуемых сериях, 6 из них – в большом количестве. Поскольку настойки изготовлены по одной технологии, содержание эфирных масел в лекарственном растительном сырье зависит от вида, места, времени сбора, сушки сырья, экологии, климатических условий. Учитывая чрезвычайную полиморфность валерианы, для введения в культуру перспективных видов, растущих на территории Украины, необходимо проводить более глубокие фармакогностические и фармакологические исследования. Underground organs of Valeriana Officinalis are part of multicomponent phytocompositions, which allows them to vary the content and, thus, intensively affect various links of pathological disorders in the body. Despite this, valeriana drug remains poorly understood because of its extraordinary polymorphism. The purpose of the work is to determine, by means of gas-liquid chromatography, the component composition of valerian tinctures produced by PrAT Pharmaceutical Factory “Viola”, made from rhizomes with valerian roots from different suppliers / manufacturers and various series. Materials and methods. For experimental studies we took samples of tinctures of rhizomes with valerian roots produced by PRAT Pharmaceutical Factory Viola, made from medicinal plant raw materials of valerian from different suppliers / producers, namely: from firm “Herbar Sp.zoo”, Warsaw, Poland and from firm LLC “Fitosvit Ltd”, Vinnitsa region, Ukraine according to the traditional formula (Tinctura Rhizomata cum radicibus Valerianae (1: 5). Component composition of the valeriana tinctures was investigated using the gas chromatograph Agilent 7890B with a 5977B mass spectrometry detector. Results. The component composition the of the valerian tinctures was identified by chromatography-mass spectrometry. In the analysis of the chromatogram of the four valerian tinctures series, 75 components were identified, 25 of which were present in all series of studied tinctures. It should be noted that six compounds (3, 14, 36, 40, 47, and 52) in all series are present in large quantities. Among them valerian acid (compound 47), the content of which in three series is almost at the same level of 3.1–3.72 %. The smallest amount is contained in the tincture of valerian from the raw materials of LLC “Fitosvit Ltd” 150518 series and is 1.54 %, and the biggest amount in the tincture by firm “Herbar” series 040118 – 3.72 %. Conclusions. Analyzing the obtained data of the GLC it can be noted that valerian tinctures differ both on quantitative and qualitative composition. 25 compounds are present in all investigated series, 6 of which are present in large amounts. Since the tinctures were made in one technology, the content of essential oils in the medicinal plant depends by the place, time of collection, drying of raw materials, ecology, climatic latitudes. Deeper pharmacological and pharmacological research is needed on the territory of Ukraine.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10109
Appears in Collections:Наукові праці. (Акушерство і гінекологія)
Наукові праці. (Органічна хімія)
Наукові праці. (Фармакогнозія)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
12-Корнієвський.pdf1,16 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback