DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра управління і економіки фармації, медичного і фармацевтичного права >
Наукові праці. (УЕФ) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10150

Название: Моделювання місця і ролі соціальної відповідальності у професійній діяльності фармацевтичних фахівців
Другие названия: Place and role modeling of social responsibility in professional activity of pharmaceutical specialists
Моделирование места и роли социальной ответственности в профессиональной деятельности специалистов фармации
Авторы: Ткаченко, Наталя Олександрівна
Громовик, Б. П.
Tkachenko, N. O.
Hromovyk, B. P.
Ткаченко, Н. А.
Ключевые слова: соціальна відповідальність
фармацевтичний фахівець
фармацевтична діяльність
фармацевтична організація
Issue Date: 2019
Издатель: Національний фармацевтичний університет, м. Харків
Библиографическое описание: Моделювання місця і ролі соціальної відповідальності у професійній діяльності фармацевтичних фахівців [Текст] / Н. О. Ткаченко, Б. П. Громовик // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації : наук. журн. - 2019. - N 2. - С. 28-36
Аннотация: Метою дослідження є обґрунтування ролі соціальної відповідальності (СВ) у професійній діяльності фахівців фармації (ФФ) та методичних підходів до комплексної оцінки соціально відповідальної поведінки (СВП) ФФ упродовж усього професійного життя, як обов’язкової компоненти професійних компетентностей. Матеріали та методи: пошуку, аналізу та узагальнення даних інформаційних джерел, системного та порівняльного аналізу, моделювання. Результати. У статті, на підставі теоретичного узагальнення даних наукової літератури обґрунтовано місце і роль СВ у професійній діяльності ФФ, здійснено концептуальний аналіз фундаментального (особистісного) рівня СВ з інтегруванням у теоретичну площину фармацевтичної практики. Підкреслено, що впровадження концепції СВ у практичну фармацію на особистісному рівні заохотить ФФ у професійній діяльності не тільки дотримуватися законодавчих норм, а й обов’язково морально-етичних принципів, що сформовані й прописані в Етичному кодексі фармацевтичного працівника України. При цьому фармацевтична спільнота також буде зацікавлена у розробці та прийняті законодавства з СВ, розробці механізмів контролю за його дотриманням, методиці оцінки СВП як ФФ, так і інших суб’єктів фармації. Дослідження різних теоретичних і практичних підходів до процесу розвитку особистої СВ під час професійної підготовки дозволили запропонувати компонентну структуру підготовки соціально відповідального ФФ. Висновки. Теоретично обґрунтовано та опрацьовано моделі зміщення ступенів та складових СВ у професійній діяльності ФФ та розвитку СВ ФФ з акцентом на період її формування (базовий період професійної відповідальності – період отримання фармацевтичної освіти). Встановлено, що базовому етапу СВ ФФ передує етап формування платформи («первинної соціалізації»), на якій потім вибудовується вся система. Закріплення та вдосконалення сформованої навички СВ у ЗВО переходить у площину етапу пролонгації, під час якого розпочинається професійна діяльність. У результаті цього досягається стійка поведінка і вчинки ФФ, які відповідають інтересам, ідеалам і завданням ФО, фармації, суспільства і потребам саморозвитку фахівця згідно із соціально значущими цінностями, принципами й нормами. The aim of the study is to substantiate the role of social responsibility (SR) in the professional activities of pharmacy specialists (SPh) and methodological approaches to the integrated assessment of socially responsible behavior (SRB) of SPh throughout their professional life, as a mandatory component of professional competencies. Materials and methods: search, analysis and synthesis of data from information sources, system and comparative analysis, modeling. Results. In the article, on the basis of theoretical generalization of the scientific literature, the place and role of social responsibility in the professional activities of pharmacy specialists is substantiated, a conceptual analysis of the fundamental (personal) level of social responsibility with integration into the theoretical plane of pharmaceutical practice is carried out. It was emphasized that the introduction of the concept of social responsibility in practical pharmacy at the personal level will encourage pharmacy specialists in their professional activities not only to adhere to legal norms, but also necessarily moral and ethical principles that are formed and spelled out in the Ethical Code of the Pharmaceutical Worker of Ukraine. At the same time, the pharmaceutical community will also be interested in the development and adoption of legislation on social responsibility, the development of mechanisms for monitoring its observance, and a methodology for evaluating socially responsible behavior of both pharmacy specialists and other pharmacy subjects. Studies of various theoretical and practical approaches to the process of developing personal social responsibility during vocational training allowed us to propose a component structure for training a socially responsible pharmacy specialist. Conclusions. We theoretically substantiated and worked out the models of shifting degrees and components of social responsibility in the professional activities of pharmacy specialists and the development of SPh social responsibility with an emphasis on the period of its formation (basic period of professional responsibility is a period of obtaining pharmaceutical education). We have established that the basic stage of the SR SPh is preceded by the stage of the formation of a platform ("primary socialization"), on which the entire system is then built. Fixing and perfection of the formed skill of (SR) in universities passes to the plane of the stage of prolongation, professional activity begins during that. As a result, persistent behavior and actions of the Federation Council are achieved that meet the interests, ideals and tasks of the pharmaceutical organization, pharmacy, society and the needs of the specialist’s self-development in accordance with socially important values, principles and norms. Целью исследования является обоснование роли социальной ответственности (СО) в профессиональной деятельности специалистов фармации (СФ) и методических подходов к комплексной оценке социально ответственного поведения (СОП) СФ на протяжении всей профессиональной жизни, как обязательной компоненты профессиональных компетентностей. Материалы и методы: методы поиска, анализа и обобщения данных информационных источников, системного и сравнительного анализа, моделирования. Результаты. В статье, на основании теоретического обобщения данных научной литературы обосновано место и роль СО в профессиональной деятельности СФ, осуществлен концептуальный анализ фундаментального (личностного) уровня СО с интегрированием в теоретическую плоскость фармацевтической практики. Подчеркнуто, что внедрение концепции СО в практическую фармацию на личностном уровне поощрит СФ в профессиональной деятельности не только придерживаться законодательных норм, но и обязательно морально-этических принципов, которые сформированы и прописаны в Этичном кодексе фармацевтического работника Украины. При этом фармацевтическое сообщество также будет заинтересовано в разработке и принятии законодательства по СО, разработке механизмов контроля за его соблюдением, методике оценки СОП как СФ, так и других субъектов фармации. Исследования разных теоретических и практических подходов к процессу развития личной СО во время профессиональной подготовки позволили предложить компонентную структуру подготовки социально ответственного СФ. Выводы. Теоретически обоснованно и проработано модели смещения степеней и составляющих СО в профессиональной деятельности СФ и развитию СО CФ с акцентом на период ее формирования (базовый период профессиональной ответственности - период получения фармацевтического образования). Установлено, что базовому этапу СО СФ предшествует этап формирования платформы ("первичной социализации"), на которой потом выстраивается вся система. Закрепление и совершенствование сформированного навыка СО в ВУЗ переходит в плоскость этапа пролонгации, во время которого начинается профессиональная деятельность. В результате этого достигается стойкое поведение и поступки СФ, которые отвечают интересам, идеалам и заданиям ФО, фармации, общества и потребностям саморазвития специалиста согласно социально значимым ценностям, принципам и нормам.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10150
Appears in Collections:Наукові праці. (УЕФ)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
152053-373545-1-PB.pdf584,95 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback