DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра патологічної анатомії і судової медицини >
Наукові праці. (Патанатомія) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10219

Название: Хронічні стеатогепатити в трепанобіоптатах печінки: патоморфологія активності та репаративних процесів
Другие названия: Хронические стеатогепатиты в трепанобиоптатах печени: патоморфология активности и репаративных процессов
Chronic steatohepatitis in liver fine-needle aspiration biopsy: the pathomorphology of activity and reparative processes
Авторы: Туманський, Валерій Олексійович
Фень, Сергій Вікторович
Туманська, Любов Михайлівна
Туманский, В. А.
Фень, С. В.
Туманская, Л. М.
Tumanskiy, V. A.
Fen', S. V.
Tumanskaya, L. M.
Ключевые слова: стеатогепатит
патоморфологія
репаративні процеси
біопсія печінки
стеатогепатит
патоморфология
репаративные процессы
биопсия печени
steatohepatitis
pathomorphology
reparative processes
liver biopsy
Issue Date: 2019
Издатель: Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Библиографическое описание: Туманский В. О. Хронічні стеатогепатити в трепанобіоптатах печінки: патоморфологія активності та репаративних процесів / В. О. Туманський, С. В. Фень, Л. М. Туманська // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2019. - Т. 23, №1. – С. 46-53. DOI: 10.31393/reports-vnmedical-2019-23(1)-07
Аннотация: Анотація. Мета роботи - охарактеризувати можливості патоморфологічного визначення в трепанобіоптатах печінки активності хронічного стеатогепатиту різного генезу і спрямованості репаративних процесів. Гістологічними, гістохімічними й імуногістохімічними методами досліджена печінка 160 хворих на алкогольний стеатогепатит (АСГ), 123 хворих на неалкогольний стеатогепатит (НАСГ), 30 хворих на хронічний вірусний гепатит С, а також 30 гепатобіоптатів пацієнтів, які не хворіли на стеатогепатит. Визначено, що патоморфологічними параметрами активності АСГ і НАСГ є зростання тяжкості та поширення стеатозу гепатоцитів печінки; збільшення числа гепатоцитів з тільцями Малорі-Денка і балонних гепатоцитів; інтенсифікація стеатонекрозу, балонного лізису, апоптозу і фероптозу гепатоцитів; зростання кількості та розширення вогнищ стеатонекрозу в печінці; поширення вогнищевої та дифузної лейкоцитарно-лімфоцитарної інфільтрації часточок печінки. Генез стеатогепатиту (алкогольний, неалкогольний, вірусний) уточнюється тільки з урахуванням відповідних клініко-лабораторних даних пацієнта. Особливостями репаративних процесів у печінці є: диференціювання прогеніторних клітин печінки через проміжні гепатобіліарні і гепатоцитоподібні клітини в гепатоцити за наявності ламініну в печінкових часточках; ранній розвиток перицелюлярного фіброзу та відстрочена активація дуктулярної реакції з підсиленням портального і мостоподібного портально-портального фіброзу; фіналом фіброзу є мікронодулярний цироз печінки перисинусоїдально-перицелюлярного або портально-Z1-3перисинусоидального типу. Отже, в адекватному трепанобіоптаті печінки є можливість встановити активність НАСГ і АСГ (або її відсутність), тип і ступінь тяжкості фіброзу печінки, а також ступінь виразності і спрямованість репаративних процесів у печінці. Аннотация. Цель работы - охарактеризовать возможности патоморфологического определения в трепанобиоптатах печени активности хронического стеатогепатита различного генеза и направленности репаративных процессов. Гистологическими, гистохимическими и иммуногистохимическими методами исследована печень 160 больных алкогольным стеатогепатитом (АСГ), 123 больных неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ), 30 больных хроническим вирусным гепатитом С, а также 30 гепатобиоптатов пациентов, не болевших стеатогепатитом. Установлено, что патоморфологическими параметрами активности АСГ и НАСГ является рост тяжести и распространенности стеатоза гепатоцитов печени увеличение числа гепатоцитов с тельцами Малоори-Денка и баллонных гепатоцитов; интенсификация стеатонекроза, баллонного лизиса, апоптоза и ферроптоза гепатоцитов; рост числа и расширение очагов стеатонекроза в печени; распространение очаговой и диффузной лейкоцитарно-лимфоцитарной инфильтрации долек печени. Генез стеатогепатита (алкогольный, неалкогольный, вирусный) уточняется только с учетом соответствующих клинико-лабораторных данных пациента. Особенностями репаративных процессов в печени являются: дифференцировка прогениторных клеток печени через промежуточные гепатобилиарные и гепатоцитоподобные клетки в гепатоциты при наличии ламинина в печеночных дольках; раннее развитие перицеллюлярного фиброза и отсроченная активация дуктулярной реакции с усилением портального и мостовидного портально-портального фиброза; финалом фиброза является микронодулярный цирроз печени перисинусоидально-перицеллюлярного или портально-Z1-3перисинусоидального типа. Таким образом, в адекватном трепанобиоптате печени имеется возможность определить активность НАСГ и АСГ (или ее отсутствие), тип и степень тяжести фиброза печени, а также степень выраженности и направленность репаративных процессов в печени. Annotation. Purpose of the work - to characterize the possibilities of pathomorphological determination in liver fine-needle aspiration biopsy activities of chronic steatohepatitis of various origins and directionality of reparative processes. The liver examined of 160 patients with alcoholic steatohepatitis (ASH), 123 patients with nonalcoholic steatohepatitis (NASH), 30 patients with chronic viral hepatitis C, and 30 hepatobiopsy patients who did not suffer from steatohepatitis, using histological, histochemical and immunohistochemical methods. It was established that the pathomorphological parameters of the activity of ASH and NASH is an increase in the severity and prevalence of hepatocyte steatosis of the liver; an increase in the number of hepatocytes with Mallory-Denk bodies and balloon hepatocytes; intensification of steatonecrosis, balloon lysis, apoptosis and hepatocyte ferroptosis; an increase in the number and expansion of foci of steatonecrosis in the liver; distribution of focal and diffuse leukocyte-lymphocytic infiltration of the liver lobules. The genesis of steatohepatitis (alcoholic, non-alcoholic, viral) is specified only with the relevant clinical and laboratory data of the patient. The peculiarities of the reparative processes in the liver are: the differentiation of progenitor liver cells through intermediate hepatobiliary and hepatocyte-like cells into hepatocytes in the presence of laminin in the hepatic lobules; early development of pericellular fibrosis and delayed activation of the ductular reaction with increased portal and bridge portal-portal fibrosis; the final fibrosis is micronodular cirrhosis of the perisinusoidal-pericellular or portal-Z1-3perisinusoidal type. Thus, in an adequate liver fineneedle aspiration biopsy, it is possible to determine the activity of NASH and ASH (or its absence), the type and severity of liver fibrosis, as well as the severity and direction of reparative processes in the liver.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10219
ISSN: 1817-7883
Appears in Collections:Наукові праці. (Патанатомія)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Хр. стеатогепатити в трепанобіопт печінки 2019_46-53.pdf270,02 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback