DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО >
Наукові праці. (Акушерство ФПО) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10223

Название: Зміни Т-хелпер асоційованих цитокінів при загрозі невиношування вагітності
Другие названия: Изменения Т-хелпер ассоциированных цитокинов при угрозе невынашивания беременности
Changes in T-helper associated cytokines and the risk of miscarriage
Авторы: Барковський, Дмитро Євгенович
Барковский, Д. Е.
Barkovskyi, D. Ye.
Ключевые слова: вагітність
аборт
імунна система
цитокіни
беременность
иммунная система
цитокины
pregnancy
spontaneous abortion
immune system
cytokines
Issue Date: 2019
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Барковський Д. Є. Зміни Т-хелпер асоційованих цитокінів при загрозі невиношування вагітності / Д. Є. Барковський // Запорізький медичний журнал. – 2019. – Т. 21, № 3(114). – С. 373–376 DOI: 10.14739/2310-1210. 2019.3.169191
Аннотация: Мета роботи – вивчити особливості цитокінового профілю жінки в динаміці вагітності, що ускладнилася розвитком загрози її переривання в 1 триместрі. Матеріали та методи. За результатами перебігу вагітності та пологів 294 першовагітних відібрали 72 жінки, в яких вагіт¬ність ускладнилася загрозою переривання в 1 триместрі. Контрольна група – 48 соматично здорових жінок із фізіологічним перебігом вагітності. Імуноферментним методом, використовуючи фотометр «Digi Scan-400» (Австрія), в сироватці крові вагітних клінічних груп у першому (10–14 тижнів), другому (23–26 тижнів) і третьому (32–35 тижнів) триместрах визначили концентрацію цитокінів: інтерлейкіна-1β (IL-1β), інтерлейкіна-2 (IL-2), інтерлейкіна-4 (IL-4), інтерлейкіна-10 (IL-10), ɣ-інтер¬ферона (IFNɣ), фактора некрозу пухлини-ɑ (TNFɑ). Результати. У жінок із загрозою переривання вагітності в 1 триместрі виявили характерні зміни цитокінового профілю, які можна поділити на 2 групи: перша – зміни, що пов’язані з функціональною активністю Th1 (знижений рівень IL-1β у першому триместрі; підвищений рівень TNFɑ в першому триместрі; знижений рівень TNFɑ у другому триместрі); друга група – зміни, що пов’язані з функціональною активністю Th2 (підвищений рівень IL-4 і IL-10 у другому триместрі вагітності). Висновки. У динаміці вагітності, що ускладнена загрозою переривання в першому триместрі, відбуваються зміни цито¬кінового профілю: активація Т-хелперів 1 типу в першому триместрі з пригніченням їхньої функції у другому триместрі на тлі підвищеної продукції протизапальних цитокінів Т-хелперів 2 типу. У 3 триместрі спостерігали зниження продукції про-/протизапальних цитокінів на тлі підвищеної макрофагальної активності зі збільшенням рівня TNFɑ в сироватці крові жінок, в яких перебіг вагітності ускладнився загрозою переривання в 1 триместрі. Цель работы – изучить особенности цитокинового профиля женщины в динамике беременности, которая осложнилась развитием угрозы ее прерывания в 1 триместре. Материалы и методы. По результатам анализа течения беременности и родов у 294 первобеременных отобраны 72 женщины, беременность которых осложнилась угрозой прерывания в первом триместре. Контрольная группа – 48 сомати¬чески здоровых беременных с физиологическим течением беременности. Иммуноферментным методом с использованием фотометра «Digi Scan-400» (Австрия) в сыворотке крови беременных клинических групп в первом (10–14 недель), втором (23–26 недель) и третьем (32–35 недель) триместрах определили концентрацию цитокинов: интерлейкина-1β (IL-1β), интер¬лейкина-2 (IL-2), интерлейкина-4 (IL-4), интерлейкина-10 (IL-10), ɣ-интерферона (IFNɣ), фактора некроза опухоли-ɑ (TNFɑ). Результаты. У женщин с угрозой прерывания беременности в 1 триместре установлены характерные изменения цитоки¬нового профиля, которые можно разделить на 2 группы: первая – изменения, связанные с функциональной активностью Th1 (сниженный уровень IL-1β в первом триместре; повышенный уровень TNFɑ в первом триместре; сниженный уровень TNFɑ во втором триместре); вторая группа – изменения, связанные с функциональной активностью Th2 (повышенный уровень IL-4 и IL-10 во втором триместре беременности). Выводы. В динамике беременности, осложненной угрозой прерывания в 1 триместре, изменяется характер цитокинового профиля в виде активации Т-хелперов 1 типа в первом триместре с последующим угнетением их функции во втором триме¬стре на фоне повышения продукции противовоспалительных цитокинов Т-хелперов 2 типа. В 3 триместре происходит сни¬жение продукции про-/противовоспалительных цитокинов на фоне повышенной макрофагальной активности с увеличением уровня TNFɑ в сыворотке крови женщин, у которых течение беременности осложнилось угрозой прерывания в 1 триместре. Objective: to study the cytokine profile features of women in the dynamics of pregnancy complicated by threatened miscarriage during the first trimester. Materials and methods. The analysis of pregnancy and childbirth course of 294 primigravida women was carried out and 72 women whose pregnancy was complicated by threatened miscarriage during the first trimester were enrolled. The control group included 48 somatically healthy pregnant women with a physiological course of pregnancy. Serum cytokines concentrations (interleukin-1β (IL-1β), interleukin-2 (IL-2), interleukin-4 (IL-4), interleukin-10 (IL-10), ɣ-interferon (IFNɣ), tumor necrosis factor-ɑ (TNFɑ)) were determined by ELISA using a photometer “Digi Scan-400” (Austria) in the clinical groups of pregnant woman during the first (10–14 weeks), second (23–26 weeks) and third trimesters (32–35 weeks). Results. In women with threatened miscarriage during the first trimester, characteristic changes in the cytokine profile were revealed, which can be divided into 2 groups: the 1st group – changes associated with the functional activity of Т-helper type 1(Th1) (decreased IL-1β and increased TNFɑ levels during the first trimester; decreased level of TNFɑ during the second trimester); the 2nd group – changes associated with functional activity of Т-helper type 2 (Th2) (increased levels of IL-4 and IL-10 during the second trimester of pregnancy). Conclusions. The dynamics of pregnancy complicated by threatened miscarriage during the first trimester involve changes in the character of cytokine profile represented by Th1 cells activation during the first trimester followed by their function depression during the second trimester on the background of increasing production of anti-inflammatory cytokines by Th2 cells. During the third trimester, inflammatory and anti-inflammatory cytokines production is decreased on the background of increased macrophage activity with elevated TNFɑ level in the blood serum of women whose pregnancy was complicated by threatened miscarriage during the first trimester.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10223
Appears in Collections:Наукові праці. (Акушерство ФПО)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
16.pdf683,48 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback