DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра внутрішніх хвороб 1 >
Наукові видання. (ВХ-1) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10481

Название: Взаємозв’язок змін якості життя та артеріальної жорсткості у хворих на цукровий діабет типу 2 в поєднанні з ожирінням
Другие названия: Взаимосвязь изменений качества жизни и артериальной жесткости у больных сахарным диабетом типа 2 в сочетании с ожирением
Interrelation between the changes in quality of life and arterial stiffness in patients with diabetes mellitus type 2 and concomitant obesity
Авторы: Фуштей, Іван Михайлович
Солов'юк, О. А.
Солов'юк, Олександр Олегович
Фуштей, И. М.
Соловьюк, А. А.
Соловьюк, А. А.
Fushtey, I. M.
Solovyuk, Ye. A.
Solovyuk, A. O.
Ключевые слова: якість життя
артеріальна жорсткість
цукровий діабет
ожиріння
качество жизни
артериальная жесткость
сахарный диабет
ожирение
quality of life
arterial stiffness
diabetes mellitus
obesity
Issue Date: 2018
Издатель: Полтава: Українська медична стоматологічна академія
Библиографическое описание: Фуштей І. М. Взаємозв’язок змін якості життя та артеріальної жорсткості у хворих на цукровий діабет типу 2 в поєднанні з ожирінням / І. М. Фуштей, О. А. Солов’юк, О. О. Солов’юк // Актуальні проблеми сучасної медицини. - 2018. - Т. 18, Вип. 4. - С. 71-75. DOI:10.31718/2077-1096.18.4.71.
Аннотация: Мета дослідження - вивчення загальних особливостей якості життя, впливу надлишкової маси тіла на якість життя, характеру харчової поведінки у хворих на цукровий діабет типу 2 в поєднанні з надлишковою масою тіла та ожирінням, а також встановлення кореляційних зв’язків з показниками функціонального стану артеріальних судин. Було обстежено 64 особи (34 жінки та 30 чоловіків) хворих на цукровий діабет з надлишковою масою тіла та ожирінням (середнім віком 56,3±10,23 років), що склали 1 групу, 34 особи (19 жінки та 15 чоловіків), середній вік склав 55,6±11,92 років, що увійшли до 2 групи, а також 28 практично здорових осіб контрольної групи. Для оцінки якості життя використовували опитувальники SF-36v2, вплив надлишкової маси тіла на якість життя аналізували за даними опитувальника IWQOL-Lite, характер харчової поведінки визначали за допомогою опитувальника COEQ4 7days FPRS. Функціональний стан артеріальних судин визначали за допомогою оцінки швидкості розповсюдження пульсової хвилі з використанням автоматизованого реографічного комплексу ReoCom («ХАИ-медика» (Україна). У хворих на цукровий діабет з надлишковою масою тіла за даними опитувальника SF-36v2 відзначені зміни з боку якості життя, які характеризувалися в першу чергу зниженням рівня фізичної активності, а також соціального та емоційного статусу, зазначені зміни різнилися не тільки з практично здоровими особами, але й хворими на цукровий діабет з нормальною масою тіла. Характер харчової поведінки у хворих на цукровий діабет з надлишковою масою тіла відрізнявся підвищеним станом голоду на тлі погіршеного емоційного стану та підвищеним бажанням їсти певні види продуктів, які можуть сприяти надлишковій масі тіла. Структурні зміни артеріальних судин, які характеризують артеріальну жорсткість, були взаємозв’язаними з показниками емоційного стану та фізичної активності у хворих на цукровий діабет з надлишковою масою тіла. Цель исследования - изучение общих особенностей качества жизни, влияния избыточной массы тела на качество жизни, характера пищевого поведения у больных сахарным диабетом типа 2 в сочетании с избыточной массой тела и ожирением, а также установление корреляционных связей с показателями функционального состояния артериальных сосудов. Было обследовано 64 человека (34 женщины и 30 мужчин) больных сахарным диабетом с избыточной массой тела и ожирением (средний возраст 56,3±10,23 лет), составили 1 группу, 34 человек (19 женщины и 15 мужчин), средний возраст составил 55,6±11,92 лет, вошли во 2 группу, а также 28 практически здоровых лиц контрольной группы. Для оценки качества жизни использовали опросники SF-36v2, влияние избыточной массы тела на качество жизни анализировали по данным опросника IWQOL-Lite, характер пищевого поведения определяли с помощью опросника COEQ4 7days FPRS. Функциональное состояние артериальных сосудов определяли с помощью оценки скорости распространения пульсовой волны с использованием автоматизированного реографического комплекса ReoCom («ХАИ-медика» (Украина). У больных сахарным диабетом с избыточной массой тела по данным опросника SF-36v2 отмечены изменения со стороны качества жизни, которые характеризовались в первую очередь снижением уровня физической активности, а также социального и эмоционального статуса, указанные изменения отличались не только с практически здоровыми лицами, но и больными сахарным диабетом с нормальной массой тела. Характер пищевого поведения у больных сахарным диабетом с избыточной массой тела отличался повышенным состоянием голода на фоне ухудшенного эмоционального состояния и повышенным желанием есть определенные виды продуктов, которые могут способствовать избыточной массе тела. Структурные изменения артериальных сосудов, которые характеризуют артериальную жесткость, были взаимосвязанными с показателями эмоционального состояния и физической активности у больных сахарным диабетом с избыточной массой тела. The purpose of this work was to study the general characteristics of quality of life (QoL), the effect of overweight on QoL, the nature of eating behaviour in patients with diabetes mellitus (DM) type 2 and concomitant overweight (OW) and obesity, as well as to establish the correlation with indicators of functional state of the arterial vessels. 64 people (34 women and 30 men) with DM and concomitant overweight and obesity (average age 56.3 ± 10.23 years) formed the 1 group, 34 people (19 women and 15 men), whose average age was 55.6 ± 11.92 years constituted the 2 group, and 28 healthy individuals formed the control group. SF-36v2 questionnaires were used to evaluate QoL. The effect of overweight on QoL was analyzed according to the IWQOL-Lite questionnaire data, the patterns of eating behaviour were determined by the COEQ4 for 7 days using FPRS questionnaire. The functional state of the arterial vessels was assessed by estimating the pulse wave velocity using the automated rheographic complex ReoCom (KhAI Medika (Ukraine)). The patients with DM and concomitant overweight and obesity were found to experience some changes in QoL according to the SF-36v2 questionnaire. The changes were primarily characterized by a decrease in physical activity, as well as in social and emotional status. These changes differed not only from the QoL assessment by healthy individuals, but also from those of patients with DM and normal body weight. The nature of eating behaviour in overweight or obese patients with DM was characterized by an increased hunger in parallel with a worsened emotional state and an increased desire to eat certain types of foods that can contribute to weight gain. Structural changes in arterial vessels that typically are indicative of arterial stiffness correlate with indicators of emotional state and physical activity in patients with DM and comorbid overweight and obesity.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10481
Appears in Collections:Наукові видання. (ВХ-1)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗМІН ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА АРТЕРІАЛЬНОЇ ЖОРСТКОСТІ.pdf337,68 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback