DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра дитячих інфекційних хвороб >
Наукові праці. (Дитячі ІХ) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10597

Название: Current course of measles in adults (a literature review)
Другие названия: Сучасний перебіг кору в дорослих (огляд літератури)
Современное течение кори у взрослых (обзор литературы)
Авторы: Riabokon, Yu. Yu.
Bilokobyla, S. O.
Riabokon, O. V.
Рябоконь, Юрій Юрійович
Білокобила, Світлана Олександрівна
Рябоконь, Олена Вячеславівна
Рябоконь, Ю. Ю.
Белокобыла, С. А.
Рябоконь, Е. Н.
Ключевые слова: measles
diagnosis
complications
кір
діагностика
ускладнення
корь
диагностика
осложнения
Issue Date: 2019
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Raznatovska O. M. Features of pregnancy course in women with chemoresistant tuberculosis (a literature review) / O. M. Raznatovska, O. S. Shalmin // Запорожский медицинский журнал. – 2019. – Т. 21, № 5(116). – С. 697-701. DOI: 10.14739/2310-1210. 2019.5.179480.
Аннотация: Measles is a highly contagious acute infectious disease of viral etiology. Thanks to the widespread use of measles vaccine in the European Region in the early 2000s, WHO set a goal to achieve measles elimination. An essential feature of measles during the period of elimination was the predominance of cases among adults. The purpose of the work is to analyze the literature data on the peculiarities of the current course of measles in adults. According to the WHO, in 2017–2018 in Europe, including Ukraine, there was a significant increase in the number of people with measles. The rise in the incidence of measles in modern conditions is characterized by a change in the genotypes of circulating viruses. The data of modern medical literature show that a significant feature of measles outbreaks in recent years is the predominance of cases among adults, the incidence of measles among medical workers who were vaccinated against measles. The clinical picture of measles in adults remains typical; however, unlike measles in children, it is characterized by a greater incidence of complications. The development of pneumonia and encephalitis is the most severe and life-threatening. Pneumonia is a frequent complication of measles in adults over 20 years of age, the incidence of which in adults, according to different studies, ranges from 14 to 66 %, but the most patients need oxygen therapy. The risk of measles encephalitis occurs during the rash onset and mortality rate depends on the age of patients in this complication: 25 % in adults versus 5 % in children. In adult patients with measles, liver damage is recorded much more often than in children, with the prevalence of cytolytic syndrome, sometimes with the development of jaundice, but is characterized by a benign clinical course. In the literature, there are reports of enteritis and pancreatitis development in patients with measles. Data on the course of measles in pregnant women warrant special attention due to such adverse effects as abortions, premature births, and stillbirths. Measles is a controlled infection, therefore vaccination, including adults, is the main focus in the fight against this disease. Conclusions. In modern conditions, there is a high incidence of measles in adults, primarily due to the low level of community immunity. The prevalence of adults among measles patients is an important feature of this infection outbreak in recent years. The clinical picture of measles in adults retains typical symptoms, but the course is characterized by a high risk of a wide range of complications, the most severe of which are pneumonia and measles encephalitis. It is possible to achieve success in the fight against measles through the effective vaccination coverage. Кір – висококонтагіозне гостре інфекційне захворювання вірусної етіології. Завдяки широкому застосуванню вакцинації проти кору в Європейському регіоні на початку 2000-х років ВООЗ поставила за мету елімінацію кору, тобто припинення місцевої циркуляції вірусу. Суттєвою особливістю кору в періоді її елімінації стало переважання дорослих серед тих, хто захворів. Мета роботи – проаналізувати літературні дані щодо особливостей сучасного перебігу кору в дорослих. За даними ВООЗ, у 2017–2018 роках у країнах Європи, зокрема в Україні, відзначено істотне зростання хворих на кір. Підйом захворюваності на кір у сучасних умовах характеризується зміною генотипів вірусів, які циркулюють. Дані сучасної фахової наукової літератури показують, що суттєвою особливістю спалахів кору в останні роки є переважання серед хворих дорослих, зокрема і медичних працівників, які щеплені проти кору. Клінічна картина кору в дорослих залишається типовою, але, на відміну від кору у дітей, вирізняється більшою частотою розвитку специфічних ускладнень. Найтяжчим і загрозливим для життя пацієнтів ускладненням є розвиток пневмонії та енцефаліту. Пневмонія – часте ускладнення кору в дорослих, які старші за 20 років, частота розвитку в дорослих, за даними різних дослідників, коливається від 14 до 66 %, однак більшість пацієнтів потребують проведення оксигенотерапії. Ризик виникнення корового енцефаліту виникає в період появи висипу, при розвитку цього ускладнення летальність має залежність від віку хворого: 25 % у дорослих проти 5 % у дітей. У дорослих значно частіше, ніж у дітей, реєструють ураження печінки з превалюванням цитолітичного синдрому, іноді навіть із появою жовтяниці, але характеризується доброякісним перебігом. Є також повідомлення про розвиток ентериту, панкреатиту у хворих на кір. Заслуговують на особливу увагу дані щодо перебігу кору у вагітних: зафіксовані такі несприятливі наслідки, як аборти, передчасні пологи та мертвонародження. Кір – керована інфекція, тому головним напрямом боротьби з цією недугою є вакцинація, зокрема й дорослого населення. Висновки. У сучасних умовах високий рівень захворюваності на кір у дорослих передусім пов’язаний із низьким рівнем популяційного імунітету. Переважання дорослих серед хворих на кір є суттєвою особливістю спалаху цієї інфекції в останні роки. Клінічна картина кору в дорослих зберігає типові ознаки, але перебіг характеризується високим ризиком ускладнень та їхнім широким спектром, найтяжчими є пневмонія та коровий енцефаліт. Досягти успіхів у боротьбі з кором можливо за умови проведення ефективної вакцинації. Корь – высококонтагиозное острое инфекционное заболевание вирусной этиологии. Благодаря широкому применению вакцины против кори в Европейском регионе в начале 2000-х годов ВОЗ поставила цель достичь элимининации кори. Существенной особенностью кори в период элиминации стало преобладание взрослых среди заболевших. Цель работы – проанализировать литературные данные об особенностях современного течения кори у взрослых. По данным ВОЗ, в 2017–2018 годах в странах Европы, в том числе и в Украине, отмечено значительное увеличение числа больных корью. Подъем заболеваемости корью в современных условиях характеризуется изменением генотипов циркулирующих вирусов. Данные современной медицинской литературы показывают: существенной особенностью вспышек кори в последние годы является преобладание взрослых среди заболевших, отмечается заболеваемость медицинских работников, которые привиты против кори. Клиническая картина кори у взрослых остается типичной, однако, в отличие от кори у детей, имеет большую частоту развития осложнений. Наиболее тяжелым и угрожающим жизни пациентов осложнением является развитие пневмонии и энцефалита. Пневмония является частым осложнением кори у взрослых старше 20 лет, частота развития которой у взрослых, по данным разных исследований, колеблется от 14 до 66 %, однако большинство пациентов нуждаются в проведении оксигенотерапии. Риск возникновения коревого энцефалита возникает в период появления сыпи, при развитии данного осложнения летальность зависит от возраста пациентов: 25 % у взрослых против 5 % у детей. У взрослых значительно чаще, чем у детей, регистрируют поражение печени с превалированием цитолитического синдрома, иногда с развитием желтухи, однако характеризуется доброкачественным течением. В литературе есть сообщения о развитии энтерита, панкреатита у больных корью. Особого внимания заслуживают данные о течении кори у беременных, при котором зафиксированы такие неблагоприятные последствия, как аборты, преждевременные роды, мертворождения. Корь является управляемой инфекцией, поэтому главным направлением в борьбе с этим заболеванием является вакцинация, в частности, взрослого населения. Выводы. В современных условиях высокий уровень заболеваемости корью взрослых связан с низким уровнем популяционного иммунитета. Преобладание взрослых среди заболевших корью – существенная особенность вспышки этой инфекции в последние годы. Клиническая картина кори у взрослых сохраняет типичные признаки, однако течение характеризуется высоким риском осложнений и широким их спектром, из которых наиболее тяжелыми являются пневмония и коревой энцефалит. Достичь успехов в борьбе с корью можно при условии проведения эффективной вакцинации.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10597
Appears in Collections:Наукові праці. (Інфекційні хвороби)
Наукові праці. (Дитячі ІХ)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
23.pdf708,55 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback