DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра оториноларингології >
Наукові праці. (Оториноларингологія) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10830

Название: Частота метастазування у сторожовий лімфовузол і його предиктори у хворих на рак гортані Т1-2N0M0
Другие названия: Частота метастазирования в сторожевой лимфоузел и его предикторы у больных раком гортани Т1-2N0M0
Frequency of metastasis in sentinel lymph node and its predictors in patients with laryngeal cancer T1-2N0M0
Авторы: Троян, Василь Іванович
Сінайко, Ірина Олександрівна
Лобова, Олена Василівна
Костровський, Олександр Миколайович
Троян, В. И.
Синайко, И. А.
Лобова, Е. В.
Костровский, А. Н.
Troian, V. I.
Sinaiko, I. O.
Lobova, O. V.
Kostrovskyi, O. M.
Ключевые слова: рак гортані
метастази
функціональний стан неоангіогенезу в пухлині
рак гортани
метастазы
функциональное состояние неоангиогенеза в опухоли
laryngeal cancer
metastasis
functional state of the neoangiogenesis process in tumor
Issue Date: 2019
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Частота метастазування у сторожовий лімфовузол і його предиктори у хворих на рак гортані Т1-2N0M0 / В. І. Троян, І. О. Сінайко, О. В. Лобова, О. М. Костровський // Патологія. – 2019. – Т. 16, № 3(47). – С. 395–400. DOI: 10.14739/2310-1237. 2019.3.188941
Аннотация: Мета роботи – визначення у хворих на рак гортані Т1-2N0M0 частоти метастатичного ураження преперснеподібного сторожового лімфовузла (SNL) і кількісних показників предикторів, що асоціюються з метастатичним потенціалом первинної ракової пухлини. Матеріали та методи. У дослідження залучили 61 хворого на рак гортані Т1-2N0M0, середній вік – 57,71 ± 0,93 року, 56 (91,1 %) чоловіків. Критерій залучення в дослідження – підтверджений діагноз раку гортані без клінічних ознак реґіонарного метастазування. Спеціалізоване лікування призначали за протоколом, на першому етапі комбінованого лікування, виконуючи різну за обсягом резекцію гортані з вилученням пухлини. Метастатичне ураження преперснеподібного SNL визначали гістоморфологічно на операційному матеріалі. Зв’язок між наявністю метастазування та показниками мікроциркуляції встановлювали, розраховуючи коефіцієнт асоціації та точний критерій Фішера з побудовою таблиці 2 × 2. Розраховували відносний ризик метастазування. Дані наведені як відносний ризик і довірчі інтервали (ДІ). Результати. Встановили, що в15 (26,2 %) хворих поширеність пухлини відповідала критерію Т1N0M0, а у 46 (73,8 %) – Т2N0M0. Патоморфологічним дослідженням видалених преперснеподібних SNL (n = 61) метастатичне ураження (pN1sn) верифікували в 7 (11,4 %) хворих із Т2N0M0. Протягом статистичного аналізу встановили наявність зв’язку між метастазуванням та глибиною інвазії пухлини (показник асоціації 0,85), ступенем диференціації пухлини (показник асоціації 0,66) і показником шунтування (показник асоціації 0,96). Встановили, що при показнику шунтування понад 1,63 пф. од. ризик виникнення метастазування зростав на 54 % (RR = 2,72 [1,64; 4,52], ДІ 95 %, OR = 13,06 [1,39; 122,50], ДІ 95 %), при глибині інвазії понад 6,28 мм відносний ризик метастазування зростав на 39 % (RR = 4,5 [1,72; 11,76], ДІ 95 %, OR = 8 [1,89; 33,81], ДІ 95 %). Висновки. Встановили критичні значення кількісних показників таких предикторів метастазування раку гортані, як поширеність процесу до Т2N0M0, глибина інвазії пухлини понад 6,28 ± 0,18 мм, низький ступень диференціації (G3), переважання в пухлині шунтового кровотоку над нутритивним – ПШ понад 1,84 ± 0,05. Вони можуть бути використані для інтраопераційного прогнозування наявності прихованого метастазування у SNL і свідчити про доцільність виконання симультанної футлярно-фасціальної лімфодисекції шиї на боці ураження гортані. Цель работы – установление у больных раком гортани Т1-2N0M0 частоты метастатического поражения преперстневидного сторожевого лимфоузла (SNL) и определение количественных показателей предикторов, которые ассоциируются с метастатическим потенциалом первичной опухоли. Материалы и методы. В исследование включили 61 больного раком гортани Т1-2N0M0, средний возраст – 57,71 ± 0,93 года, 56 (91,1 %) мужчин. Критерий включения в исследование – подтвержденный диагноз рака гортани без клинических признаков регионарного метастазирования. Специализированное лечение проводили согласно протоколу с использованием на первом этапе комбинированного лечения различных по объему резекций гортани с удалением опухоли. Метастатическое поражение преперстневидного SNL определяли гистоморфологически на операционном материале. Связь между наличием метастазов и показателями микроциркуляции устанавливали с определением коэффициента ассоциации и точного критерия Фишера с построением таблицы 2 × 2. Вычисляли относительный риск метастазирования. Данные приведены в виде относительного риска и доверительных интервалов (ДИ). Результаты. Установлено, что у 15 (26,2 %) больных распространенность опухоли отвечала критерию Т1N0M0, а у 46 (73,8 %) – Т2N0M0. Патоморфологическими исследованиями удаленных преперстневидных SNL (n = 61) метастатическое поражение (pN1sn) верифицировано у 7 (11,4 %) больных Т2N0M0. В ходе статистического анализа установлено, что существует связь между метастазированием и глубиной инвазии (показатель ассоциации 0,85), степенью дифференциации опухоли (показатель ассоциации 0,66) и показателем шунтирования (показатель ассоциации 0,96). Установлено, что при значении показателя шунтирования выше 1,63 пф. ед. относительный риск возникновения метастазов возрастал на 54 % (RR = 2,72 [1,64; 4,52], ДИ 95 %, OR = 13,06 [1,39; 122,50], ДИ 95 %), при глубине инвазии больше 6,28 мм относительный риск возникновения метастазов возрастал на 39 % (RR = 4,5 [1,72; 11,76], ДИ 95 %, OR = 8 [1,89; 33,81], ДИ 95 %). Выводы. Установлены критические значения количественных показателей таких предикторов метастазирования рака гортани, как распространенность процесса до Т2N0M0, глубина инвазии опухоли более 6,28 ± 0,18 мм, низкая степень дифференциации (G3), преобладание в опухоли шунтового кровотока над нутритивным – ПШ более 1,84 ± 0,05. Они могут быть использованы для интраоперационного прогнозирования наличия скрытого метастазирования в SNL и свидетельствовать о целесообразности выполнения симультанной футлярно-фасциальной лимфодиссекции шеи на стороне поражения гортани. The purpose of the work is to establish the frequency of metastatic lesions of the precricoid sentinel lymph node (SNL) in patients with laryngeal cancer T1-2N0M0 and to determine the predictors associated with the metastatic potential of the primary cancer tumor. Materials and methods. The study involved 61 patients with T1–2N0M0 laryngeal cancer with an average age of 57.71 ± 0.93 years; among them 56 (91.1 %) persons were male patients. Confirmed diagnosis of laryngeal cancer without clinical signs of regional metastasis was the criterion for inclusion in the study. Specialized treatment was carried out according to the protocol, with the use of larynx resections of various extents with the tumor removal in the first stage of combination treatment. The metastasis of precricoid SNL was determined histomorphologically using surgical material. The relationship between metastasis and microcirculatory indices was established by calculating the association coefficient and Fisher’s exact test with the creation of a 2 × 2 table. The relative risk of metastasis was calculated. Data are presented in the form of relative risk and confidence intervals of CI. Results. It has been established that in 15 patients (26.2 %) tumor extension corresponded to the T1N0M0 criterion and in 46 (73.8 %) persons – to T2N0M0. The pathomorphological study of removed precricoid SNLs (n = 61) verified metastatic lesions (pN1sn) in 7 (11.4 %) patients with T2N0M0. Statistical analysis of the study found that there is a relationship between metastasis and the depth of invasion (association index 0.85), the degree of tumor differentiation (association index 0.66) and the bypass index (association index 0.96). It was found that when the value of the bypass index is higher than 1.63 pF units, the relative risk of metatases increases by 54 %, RR = 2.72 [1.64; 4.52] – 95 % CI, OR = 13.06 [1.39; 122.50], DI 95 %, with an invasion depth of greater than 6.28, the relative risk of metatases increases by 39 %, RR = 4.5 [1.72; 11.76], СI 95 %, OR = 8 [1.89; 33.81], СI 95 %. Conclusions. Revealed critical values of quantitative indicators of such predictors of laryngeal cancer metastasis as the extension of the process to T2N0M0, the depth of tumor invasion more than 6.28 ± 0.18 mm, the low degree of differentiation (G3), the prevalence of shunt blood flow over the nutritive one –shunt indicator is greater than 1.84 ± 0.05, can be used for intraoperative prediction of the presence of latent metastasis in the SNL and indicate the advisability of performing simultaneous sheath-fascial lymph node dissection of the neck on the side of the larynx lesion.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10830
Appears in Collections:Наукові праці. (Факультетська педіатрія)
Наукові праці. (Оториноларингологія)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
15-Troiian_Sinaiko_et_all.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback