DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра акушерства і гінекології >
Наукові праці. (Акушерство і гінекологія) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/11373

Название: Маркери проліферації та ангіогенезу при гіперпластичних процесах ендометрія в поєднанні з міомою матки
Другие названия: Markers of proliferation and angiogenesis in endometrial hyperplastic processes combined with uterine fibroids
Маркеры пролиферации и ангиогенеза при гиперпластических процессах эндометрия в сочетании с миомой матки
Авторы: Круть, Юрій Якович
Земляна, Наталія Анатоліївна
Krut, Yu. Ya.
Zemliana, N. A.
Круть, Ю. Я.
Земляная, Н. А.
Ключевые слова: гіперпластичні процеси ендометрія
проста гіперплазія ендометрія
комплексна гіперплазія ендометрія
міома матки
маркери проліферації
маркери ангіогенезу
endometrial hyperplasia
simple endometrial hyperplasia
complex endometrial hyperplasia
uterine myoma
proliferation markers
angiogenesis markers
гиперпластические процессы эндометрия
простая гиперплазия эндометрия
комплексная гиперплазия эндометрия
миома матки
маркеры пролиферации
маркеры ангиогенеза
Issue Date: 2020
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Круть Ю. Я. Маркери проліферації та ангіогенезу при гіперпластичних процесах ендометрія в поєднанні з міомою матки / Ю. Я. Круть, Н. А. Земляна // Запорожский медицинский журнал. - 2020. - Т. 22, № 2(119). - С. 181-185. DOI: 10.14739/2310-1210.2020.2.200583
Аннотация: Мета роботи – оцінити рівні маркера проліферації Ki-67 і фактора росту ендотелію VEGF-А в сироватці крові в жінок із різними формами гіперпластичних процесів ендометрія (ГПЕ) в поєднанні з міомою матки та їхній взаємозв’язок із клініко-анамнестичними особливостями. Матеріали та методи. Обстежили 107 пацієнток із різними формами ГПЕ та аденокарциномою ендометрія, які перебували на лікуванні в гінекологічному відділенні КУ «Міська клінічна лікарня № 7» м. Запоріжжя та КП «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер» ЗОР. У першу групу ввійшли 34 особи, які хворі на просту гіперплазію ендометрія без атипії (ПГБА) (середній вік – 41,60 ± 1,31 року); у другу – 47 пацієнток із комплексною гіперплазією ендометрія без атипії (КГБА) (середній вік – 40,90 ± 1,34 року). Групи поділили на підгрупи залежно від наявності міоми матки. У третю групу ввійшли 26 пацієнток із аденокарциномою ендометрія (середній вік – 43,59 ± 1,43 року). Група контролю – 20 практично здорових жінок. Пацієнткам виконали ультразвукове дослідження на апараті «MyLab50» («Esaote», Італія) та відеогістероскопію («Karl Storz», ФРН). Морфологічне дослідження макропрепаратів виконували в патологоанатомічному відділенні Університетської клініки ЗДМУ. Рівень маркера проліферації Ki-67 та фактора росту ендотелію VEGF-А в сироватці крові визначали імуноферментним методом за допомогою реактивів Elabscience (США). Результати. Аналізуючи рівень Ki-67, виявили підвищення цього маркера у групах КГБА та аденокарциноми ендометрія порівняно з групою контролю (p < 0,05) і ПГБА (p < 0,05). Жінки з аденокарциномою ендометрія мали вірогідно вищий рівень Ki-67 порівняно з групою контролю (p < 0,05) і ПГБА (p < 0,05). У пацієнтів із КГБА й аденокарциномою рівні VEGF-А в сироватці крові були вищими, ніж у групі контролю та ПГБА. Рівень VEGF-А вірогідно вищий у групах ПГБА та КГБА з міомою порівняно з пацієнтами без міоми (p < 0,05). Під час кореляційного аналізу в жінок із ГПЕ та міомою матки виявили вірогідний позитивний зв’язок рівня Ki-67 із товщиною М-ехо та тривалістю анамнезу ГПЕ. Рівень VEGF-А в пацієнток із ГПЕ та міомою матки вірогідно позитивно корелював із діаметром міоматозного вузла, віком і тривалістю анамнезу ГПЕ. Висновки. Під час КГБА спостерігали підвищення рівня маркера проліферації Ki-67 порівняно з групою ПГБА та здоровими жінками. Рівень VEGF-А вірогідно збільшувався в ряду з ПГБА до аденокарциноми й був найвищим у жінок зі злоякісними новоутвореннями. У хворих на ПГБА та КГБА в поєднанні з міомою матки рівень VEGF-А був вірогідно вищим, ніж у пацієнток із ГЕ без міоми. Aim. To evaluate the levels of proliferation marker Ki-67 and vascular endothelial growth factor-A (VEGF-A) in the serum of women with various forms of endometrial hyperplastic processes (EHP) in combination with uterine fibroids and their relationship with clinical and anamnestic features. Materials and methods. A total of 107 patients with various forms of EHP and endometrial adenocarcinoma were examined at the gynecological department of Zaporozhzhia City Clinical Hospital No. 7 and CI “Zaporizhzhia Regional Clinical Oncology Dispensary” of the ZRC. The first group included 34 patients with simple endometrial hyperplasia without atypia (SHWA) (mean age 41.60 ± 1.31 years). The second group consisted of 47 patients with complex endometrial hyperplasia without atypia (CHWA) (mean age 40.90 ± 1.34 years). Groups were divided into subgroups depending on the presence of uterine fibroids. The third group included 26 patients with endometrial adenocarcinoma (mean age 43.59 ± 1.43 years). The control group consisted of 20 healthy women. The patients underwent ultrasound examination on an apparatus “MyLab50” (“Esaote”, Italy) and video hysteroscopy (“Karl Storz”, Germany). Morphological study of tissue specimens was performed in the Pathology Department of the University Hospital of ZSMU. Serum proliferation marker Ki-67 and VEGF-А levels were determined by enzyme immunoassay using Elabscience reagents (USA). Results. The Ki-67 level analysis revealed an increase in this marker in the CHWA and endometrial adenocarcinoma groups compared with the controls (P < 0.05) and SHWA group (P < 0.05). Women with endometrial adenocarcinoma had significantly higher Ki-67 levels compared to controls (P < 0.05) and SHWA (P < 0.05). Patients with CHWA and adenocarcinoma presented higher levels of serum VEGF-A than the control and SHWA groups. VEGF-A levels were significantly higher in the SHWA and CHWA groups with fibroids compared to patients without fibroids (P < 0.05). A correlation analysis in women with EHP and uterine fibroids revealed a significant positive relationship between Ki-67 level and M-echo thickness, EHP history duration. The level of VEGF-A in patients with EHP and uterine fibroids significantly positively correlated with the myomatous nodule diameter, age and EHP history duration. Conclusions. The CHWA group showed an increase in the level of Ki-67 proliferation marker compared to the SHWA group and healthy women. The level of VEGF-A was significantly increased in order from SHWA to adenocarcinoma and was the highest in women with malignancies. Patients with SHWA and CHWA combined with uterine fibroids had significantly higher VEGF-A levels than those without fibroids. Цель работы – оценить уровни маркера пролиферации Ki-67 и фактора роста эндотелия VEGF-А в сыворотке крови у женщин с различными формами гиперпластических процессов эндометрия (ГПЭ) в сочетании с миомой матки и их взаимосвязь с клинико-анамнестическими особенностями. Материалы и методы. Обследовали 107 пациенток с различными формами ГПЭ и аденокарциномой эндометрия, которые находились на лечении в гинекологическом отделении КУ «Городская клиническая больница № 7» г. Запорожья и КП «Запорожский областной клинический онкологический диспансер» ЗОС. В первую группу вошли 34 больных простой гиперплазией эндометрия без атипии (ПГБА) (средний возраст – 41,60 ± 1,31 года); во вторую – 47 пациенток с комплексной гиперплазией эндометрия без атипии (КГБА) (средний возраст – 40,90 ± 1,34 года). Группы разделены на подгруппы в зависимости от наличия миомы матки. В третью группу вошли 26 пациенток с аденокарциномой эндометрия (средний возраст – 43,59 ± 1,43 года). Группу контроля составили 20 практически здоровых женщин. Пациенткам провели ультразвуковое исследование на аппарате «MyLab50» («Esaote», Италия) и видеогистероскопию («Karl Storz», ФРГ). Морфологическое исследование макропрепаратов выполнили в патологоанатомическом отделении Университетской клиники ЗГМУ. Уровень маркера пролиферации Ki-67 и фактора роста эндотелия VEGF-А в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом с помощью реактивов Elabscience (США). Результаты. При анализе уровня Ki-67 установлено повышение этого маркера в группах КГБА и аденокарциномы эндометрия по сравнению с группой контроля (p < 0,05) и ПГБА (p < 0,05). Женщины с аденокарциномой эндометрия имели достоверно более высокий уровень Ki-67 по сравнению с группой контроля (p < 0,05) и ПГБА (p < 0,05). У пациентов с КГБА и аденокарциномой уровень VEGF-А в сыворотке крови выше, чем в группе контроля и ПГБА. Уровень VEGF-А досто¬верно выше в группах ПГБА и КГБА с миомой по сравнению с пациентами без миомы (p < 0,05). В ходе корреляционного анализа у женщин с ГПЭ и миомой матки установлена достоверная положительная связь уровня Ki-67 с толщиной М-эхо и продолжительностью анамнеза ГПЭ. Уровень VEGF-А у пациенток с ГПЭ и миомой матки достоверно положительно коррелировал с диаметром миоматозного узла, возрастом и продолжительностью анамнеза ГПЭ. Выводы. При КГБА отмечено повышение уровня маркера пролиферации Ki-67 по сравнению с группой ПГБА и здоровыми женщинами. Уровень VEGF-А достоверно увеличивался в ряду от ПГБА к аденокарциноме и был самым высоким у женщин со злокачественными новообразованиями. У больных ПГБА и КГБА в сочетании с миомой матки уровень VEGF-А был достоверно выше, чем у пациенток с ГЭ без миомы.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/11373
Appears in Collections:Наукові праці. (Акушерство і гінекологія)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
06_428-19_Krut_Zemliana.pdf858,78 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback