DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра фармацевтичної хімії >
Наукові праці. (Фармацевтична хімія) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/11737

Название: Щодо підбору оптимальних умов проведення аналізу суміші гліцину з тіотріазоліном методом високоефективної рідинної хроматографії
Другие названия: Optimization of glycine and thiotriazoline compound analysis by high-performance liquid chromatography
Подбор оптимальных условий анализа смеси глицина с тиотриазолином методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
Авторы: Кучеренко, Людмила Іванівна
Хромильова, Ольга Володимирівна
Портна, Олена Олексіївна
Ткаченко, Григорій Іванович
Kucherenko, L. I.
Khromylova, O. V.
Portna, O. O.
Tkachenko, H. I.
Кучеренко, Л. И.
Хромылёва, О. В.
Портная, Е. А.
Ткаченко, Г. И.
Ключевые слова: гліцин
тіотріазолін
таблетки
амінокислоти
ВЕРХ
glycine
thiotriazoline
tablets
amino acids
HPLC
глицин
тиотриазолин
аминокислоты
ВЭЖХ
Issue Date: 2020
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Щодо підбору оптимальних умов проведення аналізу суміші гліцину з тіотріазоліном методом високоефективної рідинної хроматографії / Л. І. Кучеренко, О. В. Хромильова, О. О. Портна, Г. І. Ткаченко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2020. – Т. 13, №2(33). – С. 244-248. DOI: 10.14739/2409-2932.2020.2.207180
Аннотация: Україна посідає одне з перших місць у Європі за показниками цереброваскулярної захворюваності та смертності від інсульту. Тому розробка нових лікарських засобів для лікування цих патологій є актуальним завданням сучасної фармації, а створення нового комбінованого препарату на основі гліцину (нейротрасмітерної амінокислоти) та тіотріазоліну (антиоксиданта) є доцільним і актуальним. Для нового комбінованого лікарського засобу запропонували раціональну лікарську форму – таблетки. Для створених комбінованих таблеток необхідно розробити методи стандартизації. Найчастіше для стандартизації готових лікарських форм і аптечного, і заводського виготовлення використовують фізико-хімічні методи дослідження. Нашу увагу привернув метод високоефективної рідинної хроматографії, який дає змогу одночасно здійснити стандартизацію діючих речовин в одній наважці. Для розробки методики ВЕРХ передусім необхідно дібрати оптимальні умови аналізу діючих речовин. Мета роботи – підбір оптимальних умов одночасного визначення гліцину з тіотріазоліном у модельній суміші методом ВЕРХ. Матеріали та методи. Під час досліджень використовували гліцин і тіотріазолін. Дослідження виконали, використовуючи модульну систему ВЕРХ BISCHOFF зі спектрофотометричним детектором Lambda 1010. Використовували колонки Prontosil 120-5-CN, Hypersil ODS-C18-5u. Як елюенти використовували воду, 0,05 % водний розчин трифтороцтової кислоти, Bu4NHSO4 3,4 г/л у воді, Bu4NHSO4 3,4 г/л, 0,02 М Na2HPO4 у воді, Bu4NHSO4 3,4 г/л, 0,05 % розчин трифтороцтової кислоти у воді. Результати. За результатами дослідження, серед різних елюентів і фаз, які використали, надалі для сумісного визначення гліцину з тіотріазоліном і в модельній суміші, і в комбінованих лікарських формах доцільно використовувати як елюент тетрабутиламоній в умовах іон парного хроматографування на оберненій фазі з одночасним використанням кислого буфера – 0,05 % розчину трифтороцтової кислоти. Висновки. Протягом досліджень дібрали оптимальні умови одночасного визначення гліцину з тіотріазоліном в одній наважці. Встановили, що визначення діючих речовин необхідно здійснювати в умовах іон парного хроматографування на оберненій фазі з застосуванням елюента з тетрабутиламонієм з одночасним використанням кислого буфера – 0,05% розчину трифтороцтової кислоти. Today, Ukraine is ranked first in Europe in terms of cerebrovascular morbidity and mortality from stroke. Therefore, the creation of new drugs for the treatment of these pathologies is an urgent task of modern pharmacy. For that reason, the creation of a new combination drug based on glycine – a neurotransmitter amino acid and thiothiazolin – an antioxidant is appropriate and relevant. For the new combination drug, a rational dosage form in the form of tablets was proposed. New standardization methods should be developed for the combination of tablets. Nowadays, physical-chemical methods of research are widely used for standardization of finished dosage forms, both in pharmacy and factory production. Our attention was drawn to the method of high-performance liquid chromatography, which allows us to simultaneously standardize the active substances in one sample. To develop the HPLC methodology, it is first necessary to select the optimal conditions for the analysis of active substances. The aim of work is a selection of optimal conditions for the simultaneous determination of glycine with thiotriazoline in the model mixture by HPLC method. Materials and methods. In the course of the research, glycine, thiotriazolin were used. The studies were performed using a BISCHOFF HPLC modular system with a Lambda 1010 spectrophotometric detector. The columns used were: Prontosil 120-5-CN, Hypersil ODS-C18-5u. As eluent used: water; 0.05 % aqueous trifluoroacetic acid solution; Bu4NHSO4 3.4 g/l in water; Bu4NHSO4 3.4 g/l, 0.02 M Na2HPO4 in water; Bu4NHSO4 3.4 g/l, 0.05 % trifluoroacetic acid solution in water.Results. As can be seen from the results obtained, it is expedient to use tetrabutylammonium in the conditions of pair chromatographyon the reverse phase, among different eluents and phases used, for the subsequent determination of glycine with thiotriazolin, both in the model mixture and in the combined dosage forms with the simultaneous use of acid buffer – 0.05 % solution of trifluoroacetic acid. Conclusions. During the research, the optimal conditions for the simultaneous determination of glycine with thiotriazoline in one sample by HPLC were selected. Іt was found that the determination of the active substances should be carried in the conditions of pair chromatography on the reverse phase when using tetrabutylammonium eluent with the simultaneous use of acid buffer – 0.05 % solution of trifluoroacetic acid Украина занимает одно из первых мест в Европе по показателям цереброваскулярной заболеваемости и смертности от инсульта. Поэтому создание новых лекарственных средств для лечения этих патологий – актуальная задача современной фармации, а создание нового комбинированного препарата на основе глицина (нейротрасмиттерной аминокислоты) и тиотриазолина (антиоксиданта) целесообразно и актуально. Для нового комбинированного лекарственного средства предложена рациональная лекарственная форма – таблетки. Для созданных комбинированных таблеток необходимо разработать методы стандартизации. Чаще всего для стандартизации готовых лекарственных форм и аптечного, и заводского изготовления используют физико-химические методы исследования. Наше внимание привлек метод высокоэффективной жидкостной хроматографии, который позволяет одновременно провести стандартизацию действующих веществ в одной навеске. Для разработки методики ВЭЖХ прежде всего необходимо подобрать оптимальные условия проведения анализа действующих веществ. Цель работы – подбор оптимальных условий одновременного определения глицина с тиотриазолином в модельной смеси методом ВЭЖХ. Материалы и методы. В ходе исследований использовали глицин, тиотриазолин. Исследования проводили с использованием модульной системы ВЭЖХ BISCHOFF со спектрофотометрическим детектором Lambda 1010. Использовали колонки Prontosil 120-5-CN, Hypersil ODS-C18-5u. В качестве элюента использовали воду, 0,05 % водный раствор трифторуксусной кислоты Bu4NHSO4 3,4 г/л в воде, Bu4NHSO4 3,4 г/л, 0,02 М Na2HPO4 в воде, Bu4NHSO4 3,4 г/л, 0,05 % раствор трифторуксусной кислоты в воде. Результаты. Согласно полученным результатам, среди различных использованных элюентов и фаз в дальнейшем для совместного определения глицина с тиотриазолином и в модельной смеси, и в комбинированных лекарственных формах целесообразно использовать в качестве элюента тетрабутиламмоний в условиях ион парного хроматографирования на обратной фазе с одновременным использованием кислого буфера – 0,05 % раствора трифторуксусной кислоты. Выводы. В ходе исследований подобраны оптимальные условия одновременного определения глицина с тиотриазолином в одной навеске. Установили, что определение действующих веществ необходимо проводить в условиях ион парного хроматографирования на обратной фазе при использовании элюента тетрабутиламмония с одновременным использованием кислого буфера – 0,05 % раствора трифторуксусной кислоты.
Описание: Кучеренко Л. І. - ORCID ID: 0000-0003-2229-0232; Хромильова О. В. - ORCID ID: 0000-0002-5274-9676; Портна О. О. - ORCID ID: 0000-0002-4752-1888; Ткаченко Г. І. - ORCID ID: 0000-0002-7604-6094.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/11737
Appears in Collections:Наукові праці. (Фармацевтична хімія)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
12_063-20_Kucherenko_Khromylova_et_all.pdf3,06 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback