DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра аналітичної хімії >
Наукові праці. (Аналітична хімія) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/11998

Название: Застосування похідних хінону для спектрофотометричного визначення лікарських засобів
Другие названия: Применение производных хинона для спектрофотометрического определения лекарственных средств
Application of quinone derivatives for spectrophotometric determination of drugs
Авторы: Мєдвєдєва, Катерина Павлівна
Донченко, Анастасія Олександрівна
Васюк, Світлана Олександрівна
Медведева, К. П.
Донченко, А. А.
Васюк, С. А.
Miedviedieva, K. P.
Donchenko, А. О.
Vasiuk, S. O.
Ключевые слова: ацетилцистеїн
стрептоміцину сульфат
2,3-дихлор-1,4-нафтохінон
натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонат
спектрофотометрія
кількісне визначення
валідація
ацетилцистеин
стрептомицина сульфат
2,3-дихлор-1,4-нафтохинон
натрий 1,2-нафтохинон-4-сульфонат
спектрофотометрия
количественное определение
валидация
acetylcysteine
streptomycin sulfate
2,3-dichloro-1,4-napthoquinone
sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulfonate
spectrophotometry
assay
validation studies
Issue Date: 2019
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Мєдвєдєва К. П. Застосування похідних хінону для спектрофотометричного визначення лікарських засобів / К. П. Мєдвєдєва, А. О. Донченко, С. О. Васюк // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2019. – Т. 12, №3(31). – С. 250-255. DOI: 10.14739/2409-2932.2019.3.184173
Аннотация: Мета роботи – розробка та валідація спектрофотометричних методик аналізу ацетилцистеїну та стрептоміцину сульфату, що придатні для використання під час стандартизації досліджуваних речовин у субстанціях і лікарських формах. Матеріали та методи. У дослідженні використали робочі стандартні зразки ацетилцистеїну, стрептоміцину сульфату. Як органічні аналітичні реагенти застосували похідні хінону: натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонат і 2,3-дихлор-1,4-нафтохінон. Оптичну густину продуктів реакції вимірювали за допомогою спектрофотометра «Specord 200». Результати. У результаті експериментальних досліджень визначили оптимальні умови взаємодії реагентів із лікарськими речовинами, які досліджували. Вивчили чинники, що впливають на характер спектра поглинання та повноту утворення продуктів реакції: природа розчинника, pH реакційної суміші, кількість і порядок додавання реагентів, температура, час перебігу та стійкість продуктів реакцій з часом. Встановлено, що натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонат взаємодіє зі стрептоміцину сульфатом у лужному середовищі з утворенням забарвленої сполуки з максимумом абсорбції при 560 нм. Реакція взаємодії 2,3-дихлор-1,4-нафтохінону з ацетилцистеїном перебігає в середовищі ДМФА за умови нагрівання реакційної суміші протягом 10 хв за температури 95 °С. Максимум абсорбції спостерігали при 425 нм. Здійснили валідацію розроблених методик. Визначили основні валідаційні характеристики: специфічність, лінійність, прецизійність, правильність, робастність і діапазон застосування. Підпорядкування закону Бера визначили в межах 4,48–8,40 мг/100 мл для ацетилцистеїну та 2,00–8,00 мг/100 мл для стрептоміцину сульфату. Методами неперервних змін і молярних співвідношень встановили коефіцієнти стехіометричних співвідношень компонентів, які реагують, у досліджуваних реакціях. Висновки. Встановили оптимальні умови перебігу реакції взаємодії ацетилцистеїну з 2,3-дихлор-1,4-нафтохіноном і стрептоміцину сульфату з натрій 1,2-нафтохінон-4-сульфонатом. Розробили нові спектрофотометричні методики кількісного визначення досліджуваних лікарських речовин, які апробовано на лікарських формах. Доведено, що розроблені методики вирізняються простотою, відтворюваністю та експресністю. Цель работы – разработка и валидация спектрофотометрических методик анализа ацетилцистеина и стрептомицина сульфата, пригодных для использования при стандартизации исследуемых веществ в субстанциях и лекарственных формах. Материалы и методы. В исследовании использованы рабочие стандартные образцы ацетилцистеина и стрептомицина сульфата. Как органические аналитические реагенты применены производные хинона: натрий 1,2-нафтохинон-4-сульфонат и 2,3-дихлор-1,4-нафтохинон. Оптическую плотность продуктов реакции измеряли с помощью спектрофотометра «Specord 200». Результаты. В результате экспериментальных исследований определены оптимальные условия взаимодействия реагентов с исследуемыми лекарственными веществами. Изучены факторы, влияющие на характер спектра поглощения и полноту образования продуктов реакции: природа растворителя, pH реакционной смеси, количество и порядок добавления реагентов, температура, время протекания и устойчивость продуктов реакций со временем. Установлено, что натрий 1,2-нафтохинон-4-сульфонат взаимодействует со стрептомицина сульфатом в щелочной среде с образованием окрашенного соединения с максимумом абсорбции при 560 нм. Реакция взаимодействия 2,3-дихлор-1,4-нафтохинона с ацетилцистеином протекает в среде ДМФА при нагревании реакционной смеси в течение 10 мин при температуре 95°С. Максимум абсорбции отмечен при 425 нм. Проведена валидация разработанных методик. Определены основные валидационные характеристики: специфичность, линейность, прецизионность, правильность, робастность и диапазон применения. Подчинение закону Бера наблюдали в пределах 4,48–8,40 мг/100 мл для ацетилцистеина и 2,00–8,00 мг/100 мл для стрептомицина сульфата. Методами непрерывных изменений и молярных соотношений установлены коэффициенты стехиометрических соотношений реагирующих компонентов в исследуемых реакциях. Выводы. Установлены оптимальные условия протекания реакции взаимодействия ацетилцистеина с 2,3-дихлор-1,4-нафтохиноном и стрептомицинa сульфата с натрий 1,2-нафтохинон-4-сульфонaтом. Разработаны новые спектрофотометрические методики количественного определения исследуемых лекарственных веществ, которые апробированы на лекарственных формах. Доказано, что разработанные методики отличаются простотой, воспроизводимостью и экспрессностью. The aim of this research is the development and validation of spectrophotometric methods for the determination of acetylcysteine and streptomycin sulfate, suitable for the standardization of test substances and analysis dosage forms. Materials and methods. The substances of the acetylcysteine and the streptomycin sulfate, the quinone derivatives (the solutions of sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulfonate and 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone), as the analytical color reagents, were used for the experiment. The spectrophotometer Specord 200 for measuring the optical density was applied. Results. According to experimental data, the optimal conditions between the test substances and the added reagents were established. The factors affecting the character of the absorbance spectrum and the value of absorbance: the nature of the solution medium, the amount of added reagents, pH of the reaction mixture, conduction period of the reaction and reaction product resistance in time have been studied for the development of a methods of quantitative determination of acetylcysteine and streptomycin sulfate on based reactions with quinone derivatives. It was experimentally established that the sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulfonate with streptomycin sulfate in the alkaline medium to form a colored composition with maximum light absorbance at 560 nm. The solution of 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone with acetylcysteine in the DMFA medium to form a colored composition with maximum light absorbance at 425 nm. It was necessary to heat it on the water bath for 10 min at 95 °С for more complete conduction period of reaction. According to SPU, the procedure of validation was determined. It has been proved that the developed techniques of the quantitative determination based on such characteristics as linearity, accuracy, validity, application range and robustness. The obedience to the Beer’s Law is 4.48–8.40 mg/100 ml for acetylcysteine and 2.00–8.00 mg/100 ml for streptomycin sulfate. Stoichiometric ratios of the reaction mixture component have been established by means of the method of isomolar series and continuous change method. Conclusion. As a result of this work, the optimal reaction conditions for the reaction of acetylcysteine with 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone and streptomycin sulfate with sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulfonate have been established. Based on the obtained data, new spectrophotometric methods for the quantitative determination of the investigated drugs were developed and tested on the dosage forms. It is proved that the developed methods are simple, reproducible and expressive.
Описание: Мєдвєдєва К. П.- ORCID ID: 0000-0001-7260-5728; Донченко А. О. - ORCID ID: 0000-0002-3511-1339; Васюк С. О.- ORCID ID: 0000-0002-1569-9374.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/11998
Appears in Collections:Наукові праці. (Аналітична хімія)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
184173-415633-1-PB.pdf594,03 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback