DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Центр підготовки іноземних громадян >
Наукові праці. (ЦПІГ) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/12121

Название: Феномен інформаційної комунікації як чинник формування освітнього простору
Другие названия: Феномен информационной коммуникации как фактор формирования образовательного пространства
The Phenomenon of Information Communication as a Factor of Educational Space Formation
Авторы: Гроссу, Наталія Валентинівна
Гроссу, Н. В.
Grossu, Natalia
Ключевые слова: освітній простір
педагогічний простір
педагог
педагогічна діяльність
здобувач освіти
комунікація
інформаційна комунікація
образовательное пространство
педагогическое пространство
педагогическая деятельность
соискатель образования
коммуникация
информационная коммуникация
educational space
pedagogical space
teacher
pedagogical activity
applicant
communication
information communication
Issue Date: 2020
Издатель: Запорізький національний університет
Библиографическое описание: Гроссу Н. В. Феномен інформаційної комунікації як чинник формування освітнього простору Н. В. Гроссу // Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя. – Вип. 41. – 2020. – 186 с. – С.58-64. DOI 10.26661/2413-2284-2020-1-41-07.
Аннотация: У статті розглядається вплив інформаційної комунікації на формування освітнього простору. В умовах сучасного світу засоби масової комунікації кардинально змінили можливості доступу до інформації, а тому виникла ілюзія, що результат навчання залежить лише від здобувача освіти. Аналіз змісту поняття «освітній простір» виявляє, що поза увагою науковців залишається особистість вчителя – основного суб’єкта, від діяльності якого залежить формування особистості учня, вихованця, студента, здобувача. В умовах поширення засобів інформаційної комунікації роль вчителя у навчанні та вихованні учнів не лише не зменшується, але й зростає, бо вчитель має визначальний вплив на формування особистості учня, студента. В сучасному світі засоби інформаційної комунікації перетворилися на один із визначальних чинників соціального управління, що спирається на використання засобів маніпуляції свідомістю людей. Водночас маніпуляція в освітньому процесі зумовлює вихолощення його змісту і перетворює на імітацію, що призводить до формування із школяра чи студента споживача інформації, а не критично мислячої особистості. Формування сучасного освітнього простору вимагає такої організації взаємодії педагога і здобувача освіти, в якій потенціал інформаційної комунікації буде забезпечувати розвиток особистості обох учасників освітнього процесу. В статье рассматривается влияние информационной коммуникации на формирование образовательного пространства. В условиях современного мира средства массовой коммуникации кардинально изменили возможности доступа к информации, а потому возникла иллюзия, что результат обучения зависит только от соискателя образования. Анализ содержания понятия «образовательное пространство» обнаруживает, что вне поля зрения ученых остается личность учителя - основного субъекта, от деятельности которого зависит формирование личности ученика, воспитанника, студента, соискателя. В условиях распространения средств информационной коммуникации роль учителя в обучении и воспитании учащихся не только не уменьшается, но и растет, потому что учитель имеет определяющее влияние на формирование личности ученика, студента. В современном мире средства информационной коммуникации превратились в один из основных факторов социального управления, опирающийся на использование средств манипуляции сознанием людей. В то же время манипуляция в образовательном процессе обусловливает выхолащивание его содержания и превращает в имитацию, что приводит к формированию из школьника или студента потребителя информации, а не критически мыслящей личности. Формирование современного образовательного пространства требует такой организации взаимодействия педагога и соискателя образования, в которой потенциал информационной коммуникации будет обеспечивать развитие личности обоих участников образовательного процесса. The article considers the influence of information communication on the formation of educational space. In today's world, the media have dramatically changed access to information, and therefore the illusion has arisen that the outcome of training depends only on the learner. Analysis of the content of the concept of "educational space" reveals that scientists do not pay attention to the personality of the teacher the main subject, on whose activities depends the formation of the personality of the pupil, student, applicant. With the spread of information communication media, the role of the teacher in teaching and educating students not only does not decrease, but also increases, because the teacher has a decisive influence on the formation of the personality of the student. In the modern world, the means of information communication have become one of the determining factors of social management, based on the use of means of manipulating people's consciousness. At the same time, manipulation in the educational process causes the emptying of its content and turns it into imitation, which leads to the formation of a consumer of information from a schoolboy or a student, rather than a critical thinker. The formation of a modern educational space requires such an organization of interaction between teacher and student, in which the potential of information communication will ensure the development of the personality of both participants in the educational process.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/12121
Appears in Collections:Наукові праці. (ЦПІГ)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
kvnn41_pages_deleted (1).pdf724,25 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback