DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра технології ліків >
Наукові праці. (Технологія ліків) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/12365

Название: Вивчення впливу допоміжних речовин на вивільнення ноопепту з назальної лікарської форми
Другие названия: Изучение влияния вспомогательных веществ на высвобождение ноопепта из назальной лекарственной формы
Study of excipients influence on the noopept releasing from the nasal dosage form
Авторы: Бурлака, Богдан Сергійович
Бєленічев, Ігор Федорович
Гладишев, Віталій Валентинович
Бурлака, Б. С.
Беленичев, И. Ф.
Гладышев, В. В.
Burlaka, B. S.
Bielenichev, I. F.
Hladyshev, V. V.
Ключевые слова: ноопепт
вивільнення
назальна лікарська форма
высвобождение
назальная лекарственная форма
noopept
releasing
nasal dosage form
Issue Date: 2019
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Бурлака Б. С. Вивчення впливу допоміжних речовин на вивільнення ноопепту з назальної лікарської форми / Б. С. Бурлака, І. Ф. Бєленічев, В. В. Гладишев // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2019. – Т. 12, №3(31). – С.304-308. DOI: 10.14739/2409-2932.2019.3.184198.
Аннотация: Розроблення засобів швидкої доставки лікарських засобів – актуальний напрям сучасної фармації. У зв’язку з цим перспективним є назальний шлях введення лікарських речовин, що характеризується низкою переваг. Більша проникність назальної слизової оболонки з великою площею поверхні сприяє швидкому настанню терапевтичного ефекту. Назальний шлях оминає пресистемний метаболізм у печінці, що характерний для орального введення, легкий у застосуванні, зручний для пацієнта. Для розроблення нової лікарської форми з ноотропними та нейропротективними властивостями обрали ноопепт. Ця речовина малотоксична, не виявляє побічних ефектів, характеризується проявами антиоксидантних і протизапальних властивостей, знижує прояви нейротоксичності кальцію та глутамату, поліпшує реологічні характеристики крові. Мета роботи – визначити вплив допоміжних речовин на вивільнення ноопепту з назальної лікарської форми. Матеріали та методи. Для дослідження обрали основні групи допоміжних речовин під час розробки назальної лікарської форми: мукоадгезивні та регулятори в’язкості (полімери) і зволожувачі (спирти). Визначали вивільнення ноопепту методом рівноважного діалізу за Крувчинським при 37,0 ± 0,5 °С крізь напівпроникну мембрану – целофанову плівку «Купрофан». Концентрацію ноопепту після 30 хвилин визначали методом УФ-спектрофотометрії при довжині хвилі 258 нм. Результати. У результаті дисперсійного аналізу встановили, що Fексперим. > Fтабл. для обох факторів, отже, полімери та спирти чинять значущий вплив на вивільнення ноопепту з назальних лікарських форм. Після перевірки різниці середніх значень результатів за допомогою множинного рангового критерію Дункана побудували такі ряди переваг: натрій карбоксиметилцелюлоза (хітозан) > альгінат натрію (гіалуронат натрію); гліцерин >сорбіт > D-пантенол (без спирту). Висновки. Визначили, що вид полімерів гідрофільних основ і спирти для зволоження слизової оболонки значущо впливають на вивільнення ноопепту із назальних лікарських форм. Оптимальне вивільнення ноопепту забезпечують натрій карбоксиметилцелюлоза і хітозан з додаванням гліцерину. Разработка средств быстрой доставки лекарственных средств – актуальное направление современной фармации. В связи с этим перспективным является назальный путь введения лекарственных веществ, характеризующийся рядом преимуществ. Большая проницаемость назальной слизистой вместе со значительной площадью поверхности способствует быстрому достижению терапевтического эффекта. Назальный путь минует пресистемный метаболизм в печени, характерный для орального введения, легок в применении и удобен для пациента. Для разработки новой лекарственной формы с ноотропными и нейропротективными свойствами выбран ноопепт. Это вещество малотоксично, не проявляет побочных эффектов, характеризуется проявлениями антиоксидантных и противовоспалительных свойств, снижает проявления нейротоксичности кальция и глутамата, улучшает реологические характеристики крови. Цель работы – определить влияние вспомогательных веществ на высвобождение ноопепта из назальной лекарственной формы. Материалы и методы. Для исследования выбраны основные группы вспомогательных веществ при разработке назальной лекарственной формы: мукоадгезивные и регуляторы вязкости (полимеры) и увлажнители (спирты). Определяли высвобождение ноопепта методом равновесного диализа по Крувчинскому при 37,0 ± 0,5 °С через полупроницаемую мембрану – целлофановую пленку «Купрофан». Концентрацию ноопепта после 30 минут определяли методом УФ-спектрофотометрии при длине волны 258 нм. Результаты. В результате дисперсионного анализа установлено, что Fэксперим. > Fтабл. для обоих факторов, таким образом, по- лимеры и спирты имеют значимое влияние на высвобождение ноопепта из назальных лекарственных форм. После проверки различия средних значений результатов с помощью множественного рангового критерия Дункана построены следующие ряды преимуществ: натрий карбоксиметилцеллюлоза (хитозан) > альгинат натрия (гиалуронат натрия); глиіцерин > сорбит > D-пантенол (без спирта). Выводы. Установили, что вид полимеров гидрофильных основ и спирты для увлажнения слизистой значимо влияют на высвобождение ноопета из назальных лекарственных форм. Оптимальное высвобождение ноопепта обеспечивают натрий карбоксиметилцеллюлоза и хитозан с добавлением глицерина. The development of medicines for fast delivery is the actual direction of modern pharmacy. In this connection, the nasal route of drug administration is perspective and has some advantages. The greater permeability of nasal mucosa with large surface area affords a rapid onset of therapeutic effect. The nasal route circumvents hepatic first-pass elimination associated with oral delivery; it is easily accessible and suitable for a patient. For the development of the new dosage form with nootropic and neuroprotective characteristics, the noopept was chosen. This substance has low toxicity, does not have any side effects, is characterized by the anti-oxidant and anti-inflammatory activity, decreases the calcium and glutamate neurotoxicity, improves rheological properties of blood. The aim of work is the determination of excipients’ influence on the noopept releasing from the nasal dosage form. Materials and methods. For the investigation, the basic groups of excipients for the development of nasal dosage form were chosen: mucoadhesives and viscosity modifiers (polymers) and humectants (alcohols). Noopept releasing was studied using equilibrium dialysis by Kruvchinsky at 37 ± 0.5 °С through the semipermeable membrane – cellophane film “Kuprofan”. Noopept concentration after 30 minutes was determined by the U –spectrophotometry at 258 nm. Results. According to the results of the carried out variance analysis, it was determined that for both factors Fexperim. > Ftabl., so the polymers and alcohols have a significant influence on the noopept releasing from the nasal dosage forms. After verification of average results of significant factors by the Dunkan’s multiple rank test the next preferred series was built: sodium carboxymethylcellulose (chitosan) > sodium alginate (sodium hyaluronate); glycerol > sorbit > D-panthenol (without alcohol). Conclusions. It was determined that sort of polymer of hydrophilic bases and alcohols for moistening mucous membrane has a significant influence on noopept releasing from the nasal dosage forms. Sodium carboxymethylcellulose and chitosan with addition of glycerol provide with the optimal noopept releasing.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/12365
Appears in Collections:Наукові праці. (Фармакологія та МР)
Наукові праці. (Технологія ліків)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
12_444_Burlaka_Bielenichev_et_all.pdf713,6 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback