DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра клінічної фармації, фармакотерапії та УЕФ >
Наукові праці. (Клінічна фармація ФПО) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/12367

Название: The introduction of new technologies and financial support for the innovational pharmaceutical industry in the veterinary medicine sector based on the development of priority areas of the Ukrainian regions
Другие названия: Впровадження нових технологій і фінансове забезпечення інноваційної діяльності фармацевтичної галузі сектора ветеринарної медицини на основі розвитку пріоритетних напрямів регіонів України
Внедрение новых технологий и финансовое обеспечение инновационной деятельности фармацевтической отрасли сектора ветеринарной медицины на основе развития приоритетных направлений регионов Украины
Авторы: Bushuieva, I. V.
Borysenko, N. M.
Бушуєва, Інна Володимирівна
Борисенко, Н. М.
Бушуева, И. В.
Ключевые слова: innovations
financing
veterinary drugs
priority areas
development strategy
pharmaceutic industry
region
нновації
фінансування
ветеринарні препарати
пріоритетні напрями
стратегія розвитку
фармацевтична галузь
инновации
финансирование
ветеринарные препараты
приоритетные направления
стратегия развития
фармацевтическая отрасль
регион
Issue Date: 2019
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Bushuieva I. V. The introduction of new technologies and financial support for the innovational pharmaceutical industry in the veterinary medicine sector based on the development of priority areas of the Ukrainian regions / I. V. Bushuieva, N. M. Borysenko // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2019. – Т. 12, №3(31). – С.314-321. DOI: 10.14739/2409-2932.2019.3.184203
Аннотация: The purpose of the work was to monitor the level of financing of innovation activities and regional level technologies transfer by regions of Ukraine on the basis of medium-term priority directions of innovation activity of the strategic priority on the national level “Technological renewal and development of the agro-industrial complex” and to realization of regional innovation priorities on the development and introduction of the latest biotechnologies and veterinary security medicines for farm animals. Materials and methods. Analytical, comparative, graphical, statistical, descriptive, generalization methods were used in the work. The research materials are normative-legislative acts, official information of regional state administrations on the results of innovation activities within the framework of regional development strategies (in 13 regions of Ukraine), regional programs of scientific-technical and innovation development for 2017–2018. Results. The monitoring results give an opportunity: to assess the legal and regulatory framework for the formation of the mediumterm priorities of the innovative activity of the agro-industrial complex (AIC) as a state and each individual region and the veterinary sector as a whole (taking into account the needs of the industry in veterinary medicines, veterinary supplies, premixes, vaccines, serum, diagnostic kits, etc.); to evaluate the financial support of medium-term priorities of the innovative activities by local budgets with the provision of veterinary medicines at the regional level; to evaluate the effectiveness of innovation activities for created, acquired and transmitted new technologies in the pharmaceutical sector of veterinary medicine; to compare the obtained indicators with the previous periods, to track their dynamics and the tendency of development of medium-term priority directions of innovation activity at the regional level; to use the results of monitoring in the formation of the list of medium-term priority directions of innovation activity at the regional level up to 2021 in the form of directing funds for struggling with animal diseases and, thus, creating safe conditions for human health. Conclusions. The elaboration of the regulatory framework, namely, the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from October 18, 2017 No. 980 “Some issues of determining the medium-term priority areas of innovation activity at the sectoral level for 2017–2021”, but this document needs to be improved in the areas of identification the priority directions of innovation activity in the pharmaceutical sector of veterinary medicines. Мета роботи – здійснити моніторинг рівня фінансування регіонами України інноваційної діяльності та трансферу технологій регіонального рівня на основі середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня стратегічного пріоритету «Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу» та реалізації регіональних інноваційних пріоритетів з питання розроблення та впровадження новітніх біотехнологій і забезпеченості ветеринарії лікарськими препаратами для сільськогосподарських тварин. Матеріали та методи. Використали методи: аналітичний, порівняння, графічний, статистичний, описовий, узагальнення. Матеріали дослідження: нормативно-законодавчі акти, офіційна інформація обласних держадміністрацій щодо результатів інноваційної діяльності в рамках стратегій регіонального розвитку (за 13 областями України), регіональні програми науково-технічного та інноваційного розвитку за 2017–2018 рр. Результати. Результати моніторингу дають можливість оцінити нормативно-правове забезпечення щодо формування середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності агропромислового комплексу (АПК) як держави, так і кожного окремого регіону та ветеринарного сектора загалом (враховуючи потреби галузі у ветеринарних лікарських засобах, ветеринарних препаратах, преміксах, вакцинах, сиворотках, діагностикумах тощо); оцінити фінансове забезпечення місцевими бюджетами середньострокових пріоритетів інноваційної діяльності забезпеченості ветеринарними лікарськими засобами на регіональному рівні; оцінювати результативність інноваційної діяльності за створеними, придбаними та переданими новими технологіями у фармацевтичному секторі ветеринарії; здійснювати порівняння отриманих показників із попередніми періодами, відстежити їхню динаміку, тенденцію розвитку середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності регіонального рівня; використовувати результати моніторингу під час формування державними адміністраціями переліку середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності регіонального рівня до 2021 р. у форматі спрямування коштів на боротьбу з захворюваннями тварин та, тим самим, створення безпечних умов для здоров’я людини. Висновки. Опрацювання нормативно-законодавчої бази, як-от постанови КМ України від 18 жовтня 2017 р. № 980 «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2017–2021 роки» показало, що цей документ потребує вдосконалення в питаннях визначення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в фармацевтичному секторі ветеринарних препаратів. Цель работы – провести мониторинг уровня финансирования регионами Украины инновационной деятельности и трансфера технологий регионального уровня на основе среднесрочных приоритетных направлений инновационной деятельности общегосударственного уровня стратегического приоритета «Технологическое обновление и развитие агропромышленного комплекса» и реализации региональных инновационных приоритетов по вопросу разработки и внедрения новейших биотехнологий и обеспеченности ветеринарии лекарственными препаратами для сельскохозяйственных животных. Материалы и методы. В работе использовали методы: аналитический, сравнения, графический, статистический, описательный, обобщения. Материалы исследования: нормативно-законодательные акты, официальная информация областных госадминистраций по результатам инновационной деятельности в рамках стратегий регионального развития (по 13 областям Украины), региональные программы научно-технического и инновационного развития за 2017–2018 гг. Результаты. Результаты мониторинга дают возможность осуществлять оценку нормативно-правового обеспечения по формированию среднесрочных приоритетных направлений инновационной деятельности агропромышленного комплекса (АПК) как государства, так и каждого отдельного региона и ветеринарного сектора в целом (учитывая потребности отрасли в ветеринарных лекарственных средствах, ветеринарных препаратах, премиксах, вакцинах, сыворотках, диагностикумах и т. п.); осуществлять оценку финансового обеспечения местными бюджетами среднесрочных приоритетов инновационной деятельности обеспеченности ветеринарными лекарственными средствами на региональном уровне; оценивать результативность инновационной деятельности по созданным, приобретенным и переданным новым технологиям в фармацевтическом ветеринарном секторе; осуществлять сравнение полученных показателей с предыдущими периодами, отслеживать их динамику и тенденции развития среднесрочных приоритетных направлений инновационной деятельности регионального уровня; использовать результаты мониторинга при формировании государственными администрациями перечня среднесрочных приоритетных направлений инновационной деятельности регионального уровня к 2021 г. в формате направления средств на борьбу с заболеваниями животных и, тем самым, создания безопасных условий для здоровья человека. Выводы. Разработка нормативно-законодательной базы, например постановления КМ Украины от 18 октября 2017 г. № 980 «Некоторые вопросы определения среднесрочных приоритетных направлений инновационной деятельности отраслевого уровня на 2017–2021 годы» показало, что этот документ нуждается в совершенствовании в вопросах определения приоритетных направлений инновационной деятельности в фармацевтическом секторе ветеринарных препаратов.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/12367
Appears in Collections:Наукові праці. (Клінічна фармація ФПО)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
14_407_Bushuieieva_Borysenko.pdf927,65 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback