DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра управління і економіки фармації >
Наукові праці. (УЕФ) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/12368

Название: Дослідження вітчизняного ринку засобів на основі міноксидилу та його похідних, що використовуються при алопеції
Другие названия: Исследование отечественного рынка средств на основе миноксидила и его производных, которые используются в лечении алопеции
Research of domestic market medicinal agents based on Minoxidil and it’s derivatives that are used in treatments for Alopecia
Авторы: Жамалі, Карім
Ткаченко, Наталя Олександрівна
Гладишев, Віталій Валентинович
Рижкова, С. Є.
Жамали, Карим
Ткаченко, Н. А.
Гладышев, В. В.
Рыжкова, С. Е.
Gamali Karim
Tkachenko, N. O.
Hladyshev, V. V.
Ryzhkova, S. Ye.
Ключевые слова: алопеція
амінексил
міноксидил
маркетингові дослідження
алопеция
аминексил
миноксидил
маркетинговые исследования
alopecia
aminexil
minoxidil
marketing
Issue Date: 2019
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Дослідження вітчизняного ринку засобів на основі міноксидилу та його похідних, що використовуються при алопеції / Жамалі Карім, Н. О. Ткаченко, В. В. Гладишев, С. Є. Рижкова // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2019. – Т. 12, №3(31). – С.322-328DOI: 10.14739/2409-2932.2019.3.184206
Аннотация: Питання розроблення нових вітчизняних ліків проти алопеції залишається актуальним. Йому завжди передує маркетинговий аналіз відповідного сегмента фармацевтичного ринку. Сьогодні фармацевтичний ринок динамічно оновлюється, що зумовлює необхідність дослідження його стану та формування інформаційної бази щодо динаміки асортименту, цін і доступності засобів у певні періоди його розвитку. Мета роботи – формування інформаційного масиву про лікарські та косметичні засоби проти алопеції, що включають міноксидил і його похідні, та обґрунтування на підставі маркетингового аналізу доцільності створення нового фармацевтичного препарату на основі субстанції амінексилу. Матеріали та методи. Як інформаційні матеріали використовували Державний реєстр лікарських засобів України, довідник лікарських засобів Компендіум онлайн, інтернет-ресурси з пошуку ліків в аптеках України GeoApteka та Tabletki.ua, інтернет-ресурси мережевих аптек «Аптека низьких цін», «Мед-сервіс», гуртові пропозиції ЛЗ для аптек згідно з програмним комплексом «Аптека». У роботі застосовані маркетинговий метод, методи моніторингу, логічного узагальнення, групування, графічний. Результати. Здійснили комплексне маркетингове оцінювання українського фармацевтичного ринку засобів на підставі похідних міноксидилу, що застосовують у терапії алопеції, яка враховувала гетерогенну структуру: два напрями – лікарські та косметичні засоби. Висновки. На підставі маркетингового аналізу фармацевтичного ринку сформували інформаційний масив арсеналу засобів для лікарів-трихологів і провізорів аптек за двома напрямами: сегмент «лікарські засоби» налічує 4 препарати підгрупи D11AX – інші дерматологічні препарати; сегмент «лікувальна косметика» – 29 косметичних засобів (переважає лікувальна косметика на основі міноксидилу – 17 пропозицій). За формою виготовлення в аптечному сегменті фармацевтичного ринку переважають рідкі форми – розчини, наявні шампуні й бальзами. Усі засоби за критерієм «порядок відпуску з аптеки» належать до безрецептурних. Для сегмента ринку, що аналізували, характерний дефіцит комбінованих препаратів на основі амінексилу й невелика кількість пропозицій від вітчизняних виробників. Вопрос разработки новых отечественных лекарств от алопеции остается актуальным. Ему всегда предшествует маркетинговый анализ указанного сегмента фармацевтического рынка. Сегодня фармацевтический рынок динамично обновляется, что обусловливает необходимость исследования его состояния и формирования информационной базы относительно динамики ассортимента, цен и доступности средств в определенные периоды его развития. Цель работы – формирование информационного массива о лекарственных и косметических средствах против алопеции, которые включают миноксидил и его производные, и обоснование на основании маркетингового анализа целесообразности создания нового фармацевтического препарата на основе субстанции аминексила. Материалы и методы. В качестве информационных материалов использовали Государственный реестр лекарственных средств Украины, справочник лекарственных средств Компендиум онлайн, интернет-ресурсы по поиску лекарств в аптеках Украины GeoApteka и Tabletki.ua, интернет-ресурсы сетевых аптек «Аптека низких цен» и «Мед-сервис». В работе применены маркетинговый метод, методы мониторинга, логического обобщения, группировки и графический метод исследования. Результаты. Осуществлена комплексная маркетинговая оценка украинского фармацевтического рынка средств на основе производных миноксидила, используемых в терапии алопеции, которая учитывала гетерогенную структуру: два направления – лекарственные и косметические средства. Выводы. На основе маркетингового анализа фармацевтического рынка сформирован современный арсенал средств для врачей-трихологов и провизоров аптек по двум направлениям: сегмент «лекарственные средства» насчитывает 4 препарата подгруппы D11AX «Другие дерматологические препараты»; сегмент «лечебная косметика» – 29 косметических средств (преобладает лечебная косметика на основе миноксидила – 17 предложений). По форме изготовления в аптеках преобладают жидкие формы, есть шампуни и бальзамы. Все средства по критерию «порядок отпуска из аптеки» относятся к безрецептурным. Для анализируемого сегмента рынка характерен дефицит комбинированных препаратов на основе аминексида и небольшое количество предложений от отечественных производителей. The problem of development of the new domestic medicines for alopecia has been remained topical for some years. Marketing analysis of the mentioned segment always should be carried out at first. Today the pharmaceutical market is updating dynamically. This fact is causing the necessity of its investigation and formation of informational base concerning assortment dynamics, prices and accessibility of the pharmaceutical product at certain periods of its development. The aim of this work is the formation of informational base of medicines and cosmetics for alopecia including minoxidil and its derivatives and substantiation based on marketing analysis of the feasibility of the creation new pharmaceutical product based on aminexil. Materials and methods. The State Register of Medicines of Ukraine; the directory of medicines “Compendium online”; online resources for medicines search in Ukrainian pharmacies “GeoApteka” and “Tabletki.ua”; online resources of network pharmacies “Apteka nizkikh tsen” and “Med-service” were used as informational materials. The marketing method, methods of monitoring, logical generalization, grouping and graphical method were employed during the investigation. Results. Complex marketing estimation of the Ukrainian pharmaceutical market of the medicines with minoxidil derivatives for alopecia including heterogeneous structure: medicines and cosmetics, was carried out. Conclusion. On the basis on the marketing analysis of the pharmaceutical market the modern arsenal of the medicines for the trichologists and pharmacists was compounded in two areas: segment “Medicines” included 4 medications of D11AX group “Other dermatological drugs”; segment “Cosmetics” included 29 products (mostly cosmetics with minoxidil – 17 positions).As to form of manufacturing, liquid forms prevail in pharmacies, and there are shampoos and balsams. All medicines by the criterion “Procedure of dispensing in pharmacies” are OTC-products. The deficiency of aminexil based combined medicines and a small number of proposals from domestic producers are characteristic by the market analysis.
Описание: Ткаченко Н. О. - ORCID ID: 0000-0002-8566-5938
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/12368
Appears in Collections:Наукові праці. (Технологія ліків)
Наукові праці. (УЕФ)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
15_425_Zhamali Karim_Tkachenko_et_all.pdf973,72 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback