DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії >
Наукові праці. (Токсикологічна хімія) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/12991

Название: Протимікробна та протигрибкова активність нових 4-(5-(((5-(алкілтіо)-4-R-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)- 1H-1,2,4-тріазол-3-іл)піридинів
Другие названия: Antimicrobial and antifungal activity of new 4-(5-((5-(alkylthio)-4-R-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)-1H-1,2,4-triazole-3-yl)pyridines
Противомикробная и противогрибковая активность новых 4-(5-(((5-(алкилтио)-4-R-4Н-1,2,4-триазол-3-ил)тио)-1H-1,2,4- триазол-3-ил)пиридинов
Авторы: Карпун, Євген Олександрович
Поліщук, Наталія Миколаївна
Karpun, Ye. O.
Polishchuk, N. M.
Карпун, Е. А.
Полищук, Н. Н.
Ключевые слова: 1,2,4-тріазол
протимікробна активність
протигрибкова активність
1,2,4-triazole
antimicrobial activity
antifungal activity
1,2,4-триазол
противомикробная активность
противогрибковая активность
Issue Date: 2020
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Карпун Є. О. Протимікробна та протигрибкова активність нових 4-(5-(((5-(алкілтіо)-4-R-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)- 1H-1,2,4-тріазол-3-іл)піридинів / Є. О. Карпун, Н. М. Поліщук // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2020. – Т. 13, №3(34). – С. 354-358. DOI: 10.14739/2409-2932.2020.3.216204
Аннотация: Резистентність таких штамів, як Staphylococcus aureus, Escherichia coli поширюється на багато препаратів протимікробної дії. Ця проблема може бути вирішена тільки пошуком нових лікарських засобів із високою бактерицидною та антигрибковою дією. Дослідження останніх років показали перспективність пошуку біологічно активних речовин протимікробної та протигрибкової дії серед похідних 1,2,4-тріазолу. Мета роботи – дослідити протимікробну та протигрибкову активність гомологічного ряду S-алкілзаміщених 4-R-5-(((3-(піридин-4- іл)-1Н-1,2,4-тріазол-5-іл)тіо)метил)-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіолів та зробити висновки щодо структурно-функціонального взаємозв’язку синтезованих сполук. Матеріали та методи. Предмет дослідження – 4-(5-(((5-(алкілтіо)-4-метил-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1H-1,2,4-тріазол-3-іл)піридини та 4-(5-(((5-(алкілтіо)-4-етил-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1H-1,2,4-тріазол-3-іл)піридини. Активність проаналізували методом дворазових серійних розведень на тест-культурах Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa і Candida albicans. Результати. Під час біологічного скринінгу з’ясували: всі сполуки, що дослідили, мали антибактеріальну (МІК – у межах 31,25– 62,50 мкг/мл, МБцК – у межах 62,5–125,0 мкг/мл) і протигрибкову (МІК – у межах 31,25–62,5 мкг/мл, МФцК – у межах 62,5– 125,0 мкг/мл) дію щодо контролю. Сполуки, які отримали, проявляють вираженішу активність щодо штаму Pseudomonas aeruginosa (МІК – у межах 31,25–62,50 мкг/мл, МБцК – у межах 62,5–125,0 мкг/мл) і протигрибкову дію до штаму Candida albicans (МІК – у межах 31,25–62,50 мкг/мл, МФцК – у межах 62,5–125,0 мкг/мл) щодо контролю. Висновки. Результати біологічного скринінгу свідчать про перспективність пошуку серед наведених похідних біс-1,2,4-тріазолів. Найбільш активною в ряду S-алкілзаміщених 4-R-5-(((3-(піридин-4-іл)-1Н-1,2,4-тріазол-5-іл)тіо)метил)-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіолів є сполука 4-(5-(((4-метил-5-(пентилтіо)-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1H-1,2,4-тріазол-3-іл)піридин, що проявляє найбільш виражену протимікробну дію проти штаму Staphylococcus aureus (МІК – 15,6 мкг/мл, МБцК – 31,25 мкг/мл). Встановили закономірності між хімічною будовою та біологічною активністю синтезованих сполук, що свідчать про перспективність пошуку в цьому ряді заміщених. The resistance of such strains as Staphylococcus aureus, Escherichia coli extends to many antimicrobial drugs. This problem can be solved by searching for new drugs with high bactericidal and antifungal action. Recent studies have shown the promise of searching for biologically active substances of antimicrobial and antifungal action among 1,2,4-triazole derivatives. The aim of this work was to develop the antimicrobial and antifungal effects of the homologous series of S-alkyl-substituted 4-R-5-(((3- (pyridin-4-yl)-1H-1,2,4-triazole-5-yl)thio)methyl)-4Н-1,2,4-triazole-3-thiols and draw conclusions regarding the structural and functional relationship of the synthesized compounds. Materials and methods. The subject of research was 4-(5-(((5-(alkylthio)-4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)-1H-1,2,4-triazole-3-yl) pyridines and 4-(5-(((5-(alkylthio)-4-ethyl-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)-1H-1,2,4-triazole-3-yl)pyridines. The activity was analyzed by the method of two-fold serial dilutions on test cultures of Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Candida albicans. Results. The results of the biological screening showed that all tested compounds exhibited antibacterial action (MIC – in the range of 31.25–62.50 μg/ml, MBС – in the range of 62.5–125.0 μg/ml) and antifungal effect (MIC – in within 31.25–62.50 μg/ml, MFС – within 62.5–125.0 μg/ml) relative to the control. The obtained compounds exhibit more pronounced activity against the Pseudomonas aeruginosa strain (MIC – in the range of 31.25–62.50 μg/ml, MBcС – in the range of 62.5–125.0 μg/ml) and antifungal activity against the Candida albicans strain (MIC – within 31.25–62.50 μg/ml, MFС – within 62.5–125.0 μg/ml) relative to the control. Conclusions. The biological screening data indicate that the search among the given bis-1,2,4-triazole derivatives is promising. The most active among the series of S-alkyl-substituted 4-R-5-(((3-(pyridin-4-yl)-1Н-1,2,4-triazole-5-yl)thio)methyl)-4Н-1,2,4-triazole-3-thiols was compound 4-(5-(((4-methyl-5-(pentylthio)-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)-1H-1,2,4-triazole-3-yl)pyridine, which exhibited the most pronounced antimicrobial effect against the Staphylococcus aureus strain (MIC – 15.6 μg/ml, MBС – 31.25 μg/ml) indicate the prospects of searching in the specified number of substituted. Резистентность таких штаммов, как Staphylococcus aureus, Escherichia coli распространяется на многие препараты противомикробного действия. Эта проблема может быть решена поиском новых лекарственных средств с высоким бактерицидным и антигрибковым действием. Исследования последних лет показали перспективность поиска биологически активных веществ противомикробного и противогрибкового действия среди производных 1,2,4-триазола. Цель работы – исследовать противомикробное и противогрибковое действие гомологического ряда S-алкилзамещенных 4-R-5- (((3-(пиридин-4-ил)1Н-1,2,4-триазол-5-ил)тио)метил)-4Н-1,2,4-триазол-3-тиолов и сделать выводы о структурно-функциональной взаимосвязи синтезированных соединений. Материалы и методы. Предмет исследования – 4-(5-(((5-(алкилтио)-4-метил-4Н-1,2,4-триазол-3-ил)тио)-1H-1,2,4-триазол-3-ил) пиридины и 4-(5-(((5-(алкилтио)-4-этил-4Н-1,2,4-триазол-3-ил)тио)-1H-1,2,4-триазол-3-ил)пиридины. Активность проанализирована методом двукратных серийных разведений на тест-культурах Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и Candida albicans. Результаты. В ходе биологического скрининга установили, что все исследуемые соединения проявили антибактериальное (МИК – в пределах 31,25–62,50 мкг/мл, МБцК – в пределах 62,5–125,0 мкг/мл) и противогрибковое (МИК – в пределах 31,25–62,50 мкг/мл, МФцК – в пределах 62,5–125,0 мкг/мл) действие относительно контроля. Полученные соединения проявляют более выраженную активность в отношении штамма Pseudomonas aeruginosa (МИК – в пределах 31,25–62,50 мкг/мл, МБцК – в пределах 62,5– 125,0 мкг/мл) и противогрибковую активность к штамму Candida albicans (МИК – в пределах 31,25–62,50 мкг/мл, МФцК – в пределах 62,5–125,0 мкг/мл) относительно контроля. Выводы. Результаты биологического скрининга свидетельствуют о перспективности поиска среди приведенных производных бис-1,2,4-триазолов. Наиболее активным среди ряда S-алкилзамещенных 4-R-5-(((3-(пиридин-4-ил)-1Н-1,2,4-триазол-5-ил)тио) метил)-4Н-1,2,4-триазол-3-тиолов является соединение 4-(5-(((4-метил-5(пентилтио)-4Н-1,2,4-триазол-3-ил)тио)-1H-1,2,4-триазол- 3-ил)пиридин, которое проявляет наиболее выраженное противомикробное действие против штамма Staphylococcus aureus (МИК – 15,6 мкг/мл, МБцК – 31,25 мкг/мл). Установленные закономерности между химическим строением и биологической активностью синтезированных соединений свидетельствуют о перспективности поиска в указанном ряду замещенных.
Описание: Карпун Є. О.- ORCID ID: 0000-0003-1816-812X; Поліщук Н. М. -ORCID ID: 0000-0002-9791-5818.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/12991
Appears in Collections:Наукові праці. (Мікробіологія)
Наукові праці. (Токсикологічна хімія)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
07_298-20_Karpun_Polishchuk_et_all.pdf2,66 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback