DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра технології ліків >
Наукові праці. (Технологія ліків) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/13001

Название: Моніторинг асортиментної структури та динаміки цінових показників гепатопротекторів на сучасному фармацевтичному ринку України
Другие названия: Monitoring of the assortment structure and price dynamics of hepatoprotectors in the modern Ukrainian pharmaceutical market
Мониторинг ассортиментной структуры и динамики ценовых показателей гепатопротекторов на современном фармацевтическом рынке Украины
Авторы: Пухальська, Ірина Олександрівна
Адаба Мухамед
Гудзенко, О. П.
Дроздов, О. Л.
Pukhalska, I. O.
Аdaba Мukhamed
Hudzenko, О. P.
Drozdov, О. L.
Пухальская, И. О.
Гудзенко, А. П.
Дроздов, А. Л.
Ключевые слова: фармацевтичний ринок
гепатопротектори
ціновий діапазон
pharmaceutical market
hepatoprotectors
price range
фармацевтический рынок
гепатопротекторы
ценовой диапазон
Issue Date: 2020
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Моніторинг асортиментної структури та динаміки цінових показників гепатопротекторів на сучасному фармацевтичному ринку України / І. О. Пухальська, Адаба Мухамед, О. П. Гудзенко, О. Л. Дроздов // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2020. – Т. 13, №3(34). – С. 407-414. DOI: 10.14739/2409-2932.2020.3.216227.
Аннотация: Проблема чималої поширеності захворювань печінки – одна з основних для охорони здоров’я у світі. Для профілактики, лікування захворювань печінки нині використовують етіотропні засоби: вакцини, противірусні препарати тощо. Крім того, в лікарській практиці часто використовують препарати, що призначені для додаткової терапії захворювань печінки – так звані гепатопротектори, різні і за хімічним складом, і за механізмом дії та спрямовані на підвищення стійкості печінки до несприятливих факторів. Мета роботи – комплексний асортиментний аналіз фармацевтичного ринку України в рамках групи гепатопротекторів і визначення його цінового діапазону. Матеріали та методи. Дослідження здійснили за даними Державного реєстру лікарських засобів України, Міжнародної класифікації хвороб 11 видання (МКХ-11, ICD-11), що введене в дію 18 червня 2018 р., наказу МОЗ України від 18.04.2019 р. № 892 «Про затвердження одинадцятого випуску Державного формуляра лікарських засобів і забезпечення його доступності», Національного переліку основних лікарських засобів, що затверджений постановою КМУ № 333 від 25.03.2009 р. (станом на 07.05.2019 р.) й аналітичної системи фармацевтичного ринку «Фармстандарт» компанії Моріон за 2019 р. і перше півріччя 2020 р. Під час дослідження використали системний, структурний, логічний, узагальнювальний методи. Результати. Виявили, що вітчизняний ринок гепатопротекторів доволі насичений українськими та закордонними виробниками (переважно з Індії, ФРН, Франції, Італії, КНР, Швейцарії). Аналіз динаміки цін препаратів цієї групи показав: за 2017–2020 рр. відбулося суттєве підвищення цін на всі препарати представлених підгруп, що можна пов’язати з нестабільністю валютного ринку. За результатами структурного аналізу гепатопротекторів, підгрупа A05A X10 – комбіновані препарати становлять більшість (57, 51, 67, 55 найменувань відповідно за роками, які взяли для дослідження). Найменша за кількістю – підгрупа A05B A06 Орнітин оксоглурат (у 2017 р. вітчизняні виробники не зареєстрували жодного найменування лікарського засобу). Частка українських препаратів у цьому сегменті становила 86,20 %, 84,12 %, 68,00 %, 56,79 % (I півріччя 2020 року) відповідно до року дослідження. Висновки. Асортиментний аналіз за період 2017–2020 рр. (I півріччя) показав насиченість вітчизняного фармацевтичного ринку гепатотропними лікарськими засобами. На підставі структурного аналізу визначили, що найбільшу частку фармацевтичного ринку України становлять вітчизняні лікарські засоби – від 56,79 % до 86,20 % (відповідно до року дослідження). Аналіз динаміки цін свідчить про низьку доступність імпортних препаратів для деяких підгруп: в A05A A02 Кислота урсодезоксихолева ціновий діапазон у 2019–2020 рр. становив 1207,57–2376,15 грн, у підгрупі A05B A06 Орнітин оксоглурат – 1397,99–2557,55 грн. High incidence of liver disease is one of the major problems for health care in the world. Today, etiotropics such as vaccines, antivirals, etc. are used to prevent and treat liver diseases. In addition, medicines for additional treatment of liver diseases, so-called hepatoprotectors, are often used in medical practice. The aim of the study was to provide a comprehensive analysis of Ukrainian pharmaceutical market in the framework of the group of hepatoprotectors and its price range. Materials and methods. The study was carried out grounding on the data provided by State Register of Medicines of Ukraine, International Classification of Diseases 11 issue (МКХ-11, ICD-11), entered into force on June 18, 2018 by the Order of Health Ministry of Ukraine № 892 dated 18.04.2019. “About Approval of the Eleventh Issue of the National Formulary of Medicines and Making It Available”, National List of Essential Medicines, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine № 333 dated 25.03.2009 (on 07.05.2019), and analytical system of the pharmaceutical market “Farmstandard” by Morion company for the period between 2019 and the first half of 2020. During investigation, systemic, structural, logical practices and method of summarization were used. Results. The results of the research show that the domestic market for hepatoprotectors is saturated enough. It embraces both Ukrainian producers and foreign firms, mainly from India, Germany, France, Italy, China, Switzerland. The analysis of the changes in the prices for drugs of this group shows that during the period between 2017–2020 there was a significant increase in the prices of all drugs in the submitted sub-groups, which can be attributed to currency market instability. The structural analysis of the hepatoprotectors shows that the subgroup A05A X10, namely the combined drugs, constitutes the majority (57, 51, 67, 55 names according to studied year). The smallest subgroup is A05B A06 Ornithine oxyglurate (no names of medicine were registered by domestic producers in 2017). The activity of domestic producers should be noted. The proportion of Ukrainian preparations in this segment is 86.20 %, 84.12 %, 68.00 %, 56.79 % (first half of 2020) (according to years under consideration). Conclusions. The range analysis conducted for the period between 2017–2020 (first half-year) shows saturation of the domestic pharmaceutical market with hepatotropic drugs. Structural analysis conducted reveals that the pharmaceutical market in Ukraine is dominated by Ukrainian medicines, in particular from 56.79 % to 86.20 % (according to years under consideration). Price trend analysis shows low availability of imported products for some sub-groups: during 2019–2020, in sub-group A05A A02 Ursodeoxycholic acid price ranged from 1207.57 to 2376.15 UAH, and A05B A06 Ornithine oxyglurate it ranged from 1397.99 to 2557.55 UAH respectively. Проблема высокой распространенности заболеваний печени – одна из основных для здравоохранения в мире. Для профилактики и лечения заболеваний печени сегодня используют этиотропные средства: вакцины, противовирусные препараты и др. Кроме того, во врачебной практике часто используют препараты, предназначенные для дополнительной терапии заболеваний печени – так называемые гепатопротекторы, разнообразные как по химическому составу, так и по механизму действия и нацеленные на повышение стойкости печени к неблагоприятным факторам. Цель работы – комплексный ассортиментный анализ фармацевтического рынка Украины в рамках группы гепатопротекторов и определение его ценового диапазона. Материалы и методы. Исследование провели по данным Государственного реестра лекарственных средств Украины, Международной классификации болезней 11 издание (МКБ-11, ICD-11), введенного в действие 18 июня 2018 г. приказом МЗ Украины от 18.04.2019 г. № 892 «Об утверждении одиннадцатого выпуска Государственного формуляра лекарственных средств и обеспечения его доступности», Национального перечня основных лекарственных средств, утвержденного постановлением КМУ № 333 от 25.03.2009 г. (по состоянию на 07.05.2019 г.) и аналитической системы фармацевтического рынка «Фармстандарт» компании Морион за 2019 г. и первое полугодие 2020 г. В ходе исследования использовали системный, структурный, логический методы, а также метод обобщения. Результаты. Установили, что отечественный рынок гепатопротекторов достаточно насыщен. Его составляют как украинские производители, так и заграничные фирмы, преимущественно из Индии, ФРГ, Франции, Италии, КНР, Швейцарии. Анализ динамики цен препаратов данной группы показал: за 2017–2020 гг. произошло значительное увеличение цен на все препараты представленных подгрупп, что можно связать с нестабильностью валютного рынка. По результатам структурного анализа гепатопротекторов, подгруппа A05A X10 – комбинированные препараты составляют большинство (57, 51, 67, 55 наименований соответственно году исследования). Наименьшую по численности подгруппу составляет A05B A06 Орнитин оксоглурат (в 2017 г. отечественные производители не зарегистрировали ни одного наименования лекарственного средства). Часть украинских препаратов в данном сегменте достигала 86,20 %, 84,12 %, 68,00 %, 56,79 % (I полугодие 2020 года) соответственно по годам исследования. Выводы. Ассортиментный анализ за период 2017–2020 гг. (I полугодие) показал насыщенность отечественного фармацевтического рынка гепатотропными лекарственными средствами. В результате структурного анализа установлено, что наибольшую долю фармацевтического рынка Украины занимают отечественные лекарственные средства – от 56,79 % к 86,20 % (соответственно году исследования). Анализ динамики цен свидетельствует о низкой доступности импортных препаратов некоторых подгрупп: в A05A A02 Кислота урсодезоксихолевая ценовой диапазон за 2019–2020 гг. составил 1207,57–2376,15 грн, в подгруппе A05B A06 Орнитин оксоглурат – 1397,99–2557,55 грн.
Описание: Пухальська І. О. ORCID ID: 0000-0003-4370-6604
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/13001
Appears in Collections:Наукові праці. (Технологія ліків)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
16_288-20_Pukhalska_Mukhamed_et_all.pdf2,04 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback