DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра управління і економіки фармації >
Наукові праці. (УЕФ) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/13395

Название: Аналіз стану та перспективи розвитку седативних лікарських засобів на сучасному фармацевтичному ринку України
Другие названия: Analysis of the current state and prospects for the development of sedatives in the modern Ukrainian pharmaceutical market
Анализ состояния и перспективы развития седативных лекарственных средств на современном фармацевтическом рынке Украины
Авторы: Гладишева, Світлана Анатоліївна
Аль Насір Ейяд
Луць, В. В.
Гудзенко, О. П.
Hladyshevа, S. A.
Al Nasir Eiad
Luts, V. V.
Hudzenko, O. P.
Гладышева, С. А.
Аль Насир Эйяд
Гудзенко, А. П.
Ключевые слова: фармацевтичний ринок
седативні засоби
асортиментний аналіз
лікарські засоби
pharmaceutical market
sedatives
assortment analysis
pharmaceutical preparations
фармацевтический рынок
седативные средства
ассортиментный анализ
лекарственные средства
Issue Date: 2021
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Аналіз стану та перспективи розвитку седативних лікарських засобів на сучасному фармацевтичному ринку України / С. А. Гладишева, Аль Насір Ейяд, В. В. Луць, О. П. Гудзенко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - 2021. - Т. 14, №1(35). – С. 114-119. DOI: 10.14739/2409-2932.2021.1.226869
Аннотация: Сучасними дослідженнями з’ясовано прямий зв’язок когнітивних розладів із поведінковими розладами, психопатологічними синдромами. Ноотропні лікарські засоби, що використовують у фармакотерапії когнітивних порушень, клінічно малоефективні для лікування психоемоційних розладів. Для корекції таких станів доцільно призначати седативні засоби, що забезпечують комплексний вплив на етіологічні чинники, патогенетичні ланки та симптоматичні прояви захворювання. Мета роботи – комплексний асортиментний аналіз фармацевтичного ринку України в межах групи седативних лікарських засобів. Матеріали та методи. Дослідження виконали з використанням статистичних і маркетингових методів аналізу електронних і друкованих джерел інформації (Державний реєстр лікарських засобів станом на вересень 2020 року). Об’єкт дослідження – інформація щодо структури ринку седативних лікарських засобів, зареєстрованих в Україні. Протягом роботи використали графічний і логічний методи. Результати. Результати досліджень показали: в цьому сегменті продукція фармацевтичних підприємств України становить 71,50 %, ФРН – 7,50 %, Польщі – 3,56 %, Італії, Словенії, Франції – по 1,50 %, Австрії, Мальти, Великої Британії – по 1,02 %. Препарати цієї групи представлені твердими (таблетки, таблетки з оболонкою, капсули, гранули, збори в пачках і фільтр-пакетах) і рідкими (настойка, краплі, екстракт рідкий, еліксир, сироп, розчин оральний). З-поміж досліджених лікарських форм переважають тверді лікарські форми, їхня частка становить 62,7 % від загального асортименту, найбільший відсоток припадає на таблетки (45,5 %). Найбільшу частку ринку рідких лікарських форм (21,8 %) становлять настойки – 18,9 %. Найменший відсоток припадає на такі лікарські форми, як екстракти рідкі, краплі, еліксири та розчини оральні (загалом 15,5 %). Аналізуючи стан фармацевтичного ринку України седативних лікарських засобів за походженням, виявили: синтетичні препарати становлять 24,55 % ринку (таблетки – 92,7 %), препарати природного (рослинного) походження – 75,45 % (тверді лікарські форми – 89,6 %). Висновки. Виконали маркетингові дослідження сучасного ринку седативних лікарських засобів. Встановили, що кількісний та якісний асортимент сформований препаратами і закордонних фірм, і вітчизняних виробників. Проаналізували стан фармацевтичного ринку України седативних лікарських засобів за походженням. Визначили, що седативні препарати природного (рослинного) походження переважають і становлять 2/3 загального асортименту седативних препаратів, що зареєстровані в Україні станом на вересень 2020 року. Синтетичні седативні лікарські засоби представлені здебільшого комбінованими препаратами. Монопрепарати рослинного походження становлять більшість асортиментних позицій у ряду аналогів. Науковий і практичний інтерес викликає створення лікарських препаратів, зокрема на основі пептидів вазопресинового ряду, що здатні забезпечувати комплексну фармакотерапевтичну корекцію психоемоційних і когнітивних розладів, адже це одна з найважливіших і найактуальніших проблем у сучасній неврології. Modern research has shown that cognitive impairments are directly related to behavioral disorders and psychopathological syndromes. Nootropic drugs used for pharmacotherapy of cognitive impairments demonstrate low clinical efficiency for the treatment of psychoemotional disorders. In this case, it is advisable to correct such states by prescribing sedatives that have an integrated effect on etiological factors, pathogenetic links and symptomatic manifestations of the disease.The aim of the research was to carry out a comprehensive assortment analysis of sedative drugs within the pharmaceutical market of Ukraine. Materials and methods. Studies were carried out through generally accepted statistical and marketing studies (State Register of Medicines of Ukraine, September, 2020). Our research focused on the information on the structure of the market of sedatives registered in Ukraine. Graphical and logical methods were used in the course of the study. Results. The results of the study have shown that the products manufactured in the Ukrainian pharmaceutical enterprises take 71.50 % of this segment; whereas sedatives produced in Germany – 7.50 %; in Poland – 3.56 %; in Italy, Slovenia, France – 1.50 % for each respectively; in Austria, Malta, Great Britain – 1.02 % for each respectively. The preparations of this group are represented in solid (tablets, coated tablets, capsules, granules, herbs in packs and filter bags) and liquid (tinctures, drops, liquid extracts, elixirs, syrups, oral solutions) dosage forms. Among the studied medicines, solid dosage forms predominate; their share makes 62.7 % of the assortment, and the highest percentage rate is held by tablets (45.5 %). The largest market share of liquid medicinal forms is made by tinctures, in particular 18.9 %. The lowest percentage rates are observed in such medicinal forms as liquid extracts, drops, elixirs, syrups and oral solutions (15.5 % in general). Analysis of the state of the Ukrainian pharmaceutical market of sedatives shows that synthetic drugs account for 24.55 % of the market (tablets – 92.7 %), natural (plant) medicines – 75.45 % (solid dosage forms – 89.6 %). Conclusions. Marketing studies were carried out on the modern market of sedative medicines in Ukraine. It has been established that the quantitative and qualitative diversity of the current assortment is presented by the imported drugs and domestic producers. Analysis of the state of the Ukrainian pharmaceutical market of sedatives was performed. Sedative preparations of natural (plant) origin have been found to be predominant and occupy 2/3 of the total range of sedatives registered in Ukraine as of September, 2020. Synthetic sedative drugs are mainly combined. Monodrugs of plant origin make up the majority of assorted items. Development of drugs aimed at providing complex pharmacotherapeutical correction of cognitive and psychoemotional disorders and based on such peptides as vasopressin, is one of the most significant and relevant problems in modern neurology and is of great scientific and practical value. Современными исследованиями показана прямая связь когнитивных расстройств с поведенческими расстройствами и психопатологическими синдромами. Используемые для фармакотерапии когнитивных нарушений ноотропные лекарственные средства клинически малоэффективны для лечения психоэмоциональных расстройств. Для коррекции таких состояний целесообразно назначать седативные средства, обеспечивающие комплексное влияние на этиологические факторы, патогенетические звенья и симптоматические проявления заболевания. Цель работы – комплексный ассортиментный анализ фармацевтического рынка Украины в рамках группы седативных лекарственных средств. Материалы и методы. Исследования проведены с применением статистических и маркетинговых методов анализа электронных и печатных источников информации (Государственный реестр лекарственных средств по состоянию на сентябрь 2020 года). Объект исследования – информация о структуре рынка седативных лекарственных средств, зарегистрированных в Украине. В работе использованы графический и логический методы. Результаты. Результаты исследований показали: в данном сегменте продукция фармацевтических предприятий Украины занимает 71,50 %, ФРГ – 7,50 %, Польши – 3,56 %, Италии, Словении, Франции – по 1,50 %, Австрии, Мальты, Великобритании – по 1,02 %. Препараты данной группы представлены твердыми (таблетки, таблетки с оболочкой, капсулы, гранулы, сборы в пачках и фильтр-пакетах) и жидкими (настойки, капли, экстракты жидкие, эликсиры, сиропы, растворы оральные) лекарственными формами. Среди изученных лекарственных форм преобладают твердые лекарственные формы, доля которых составляет 62,7 % общего ассортимента, наибольший процент из них – таблетки (45,5 %). Наибольшую долю рынка жидких лекарственных форм занимают настойки – 18,9 %. Наименьшую долю составляют такие лекарственные формы, как жидкие экстракты, капли, эликсиры и растворы оральные (в сумме 15,5 %). Анализируя состояние фармацевтического рынка Украины седативных лекарственных средств по происхождению, установили: синтетические препараты занимают 24,55 % рынка (92,7 % – таблетки), препараты природного (растительного) происхождения – 75,45 % (89,6 % – твердые лекарственные формы). Выводы. Проведены маркетинговые исследования современного рынка седативных лекарственных средств Украины. Установлено, что количественный и качественный ассортимент сформирован препаратами и зарубежных фирм, и отечественными производителями. Проанализировали состояние фармацевтического рынка Украины седативных лекарственных средств по происхождению. Отмечено, что седативные препараты природного (растительного) происхождения преобладают и составляют 2/3 общего ассортимента седативных препаратов, зарегистрированных в Украине по состоянию на сентябрь 2020 года. Синтетические седативные лекарственные средства представлены в основном комбинированными препаратами. Монопрепараты растительного происхождения составляют большинство ассортиментных позиций в ряду аналогов. Научный и практический интерес представляет создание лекарственных препаратов, в том числе на основе пептидов вазопрессинового ряда, способных обеспечивать комплексную фармакотерапевтическую коррекцию психоэмоциональных и когнитивных расстройств, так как это одна из наиболее значимых и актуальных проблем в современной неврологии.
Описание: Гладишева С. А. - ORCID ID: 0000-0003-4595-9445
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/13395
Appears in Collections:Наукові праці. (УЕФ)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
c114-119.pdf1,07 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback