DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра управління і економіки фармації >
Наукові праці. (УЕФ) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/13396

Название: Дослідження маркетингових і фармакоекономічних аспектів вітчизняного ринку препаратів, що використовують для біоревіталізації
Другие названия: Research of marketing and pharmacoeconomic aspects of the domestic market of preparations used for biorevitalization
Исследование маркетинговых и фармакоэкономических аспектов отечественного рынка препаратов, используемых для биоревитализации
Авторы: Ткаченко, Наталя Олександрівна
Червоненко, Наталія Михайлівна
Демченко, Валерій Олегович
Литвиненко, Ольга Веніаміновна
Tkachenko, N. O.
Chervonenko, N. M.
Demchenko, V. O.
Lytvynenko, O. V.
Ткаченко, Н. А.
Червоненко, Н. М.
Демченко, В. А.
Литвиненко, О. В.
Ключевые слова: біоревіталізація
ринок
лікувальна косметика
маркетингові дослідження
biorevitalization
cosmeceuticals market
marketing research
биоревитализация
рынок
лечебная косметика
маркетинговые исследования
Issue Date: 2021
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Дослідження маркетингових і фармакоекономічних аспектів вітчизняного ринку препаратів, що використовують для біоревіталізації / Н. О. Ткаченко, Н. М. Червоненко, В. О. Демченко, О. В. Литвиненко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - 2021. - Т. 14, №1(35). – С. 120-126. DOI: 10.14739/2409-2932.2021.1.226871
Аннотация: Мета роботи – дослідження вітчизняного ринку засобів для біоревіталізації, формування інформаційного масиву та використання його для удосконалення системи забезпечення цільових споживачів та ухвалення правильних стратегічних маркетингових рішень. Матеріали та методи. Як основний матеріал дослідження використовували дані Державного реєстру виробів медичного призначення 3 класу (імпланти ін’єкційні для м’яких тканин) станом на 2020 р., Державного реєстру лікарських засобів України, інформаційно-пошукової системи «Компендіум онлайн», бази «Нормативно-директивні документи МОЗ України», публікації в науково-практичних виданнях за напрямом дослідження. Під час роботи використали такі методи дослідження: контент-аналіз, порівняльний, аналітичний, графічний, методи маркетингового дослідження. Результати. Біоревіталізація впливає на перебіг обмінних процесів у глибоких шарах дерми, завдяки власним ресурсам організму прискорюючи вироблення колагену й еластину. На підставі аналізу інформаційних джерел про засоби, що застосовують у процедурі біоревіталізації, сформували дві асортиментні групи: вироби медичного призначення (ВМП) і косметичні засоби (КЗ). Виконали внутрішньогруповий аналіз асортиментної та фірмової структури досліджуваних сегментів ринку, а також вивчили доступність процедури на основі різних препаратів. Висновки. Вивчили фармакотерапевтичні засади біоревіталізації за усіма спектрами естетичних проблем, які вирішуються за допомогою цієї процедури. Встановлений перелік сучасного ринку препаратів для біоревіталізації дав змогу виконати їхній розподіл на дві асортиментні групи. Найчисленнішою (101 препарат – 96,20 %) виявилася група косметичних засобів, що включала однокомпонентні (35,25 %) та комбіновані (60,95 %) препарати; друга група – вироби медичного призначення, включала 4 (3,80 %) препарати. Аналіз фірмової структури досліджуваного сегмента ринку показав, що лідери серед виробників – російські компанії (з країни імпортують 21,9 % від загальної кількості препаратів), вітчизняні виробники представлені тільки фірмою «Юрія-Фарм», що випускає 1 препарат у трьох різних концентраціях. Вивчення середньої вартості процедури в косметичних салонах м. Запоріжжя та коефіцієнта доступності процедури на основі різновидів препаратів для біоревіталізації показало: для споживачів доступнішою є процедура з використанням Juviderm Volift, RRS® HA SKIN RELAX WITH BoNtA 568® і JUVEDERM® VOLIFT RETOUCH, найменш доступна процедура з використанням RRS® HYALIFT® 35. The aim of the work is to study the Ukrainian market for biorevitalization products with the subsequent formation of an information array, which can be used to improve the system for supplying target consumers and for correct strategic marketing decision-making. Materials and methods. Data obtained from 2020 edition of the State Register of 3rd Class Medical Devices (Injection Implants for Soft Tissues), as well as from the State Register of Medicines of Ukraine, the information retrieval system Compendium Online, the database “Regulatory and Directive Documents of the Ministry of Health of Ukraine”, publications in scientific and practical journals connected to the research topic, were used as the main material for the study. The following research methods were employed: content analysis, comparative, analytical, graphic, and marketing research methods. Results. Biorevitalization affects the internal course of metabolic processes in the deep layers of the dermis, thereby accelerating the production of collagen and elastin at the expense of the body resources. Based on the analysis of information sources about the means used in the biorevitalization procedure, two assortment groups were formed: medical devices and cosmetics. An intragroup analysis of the assortment and corporate structure of the studied market segments was carried out, and the availability of the procedure based on various drugs was studied. Conclusions. The pharmacotherapeutic basis of biorevitalization was studied for all spectra of aesthetic problems, which are solved using this procedure under consideration. The established list of preparations for biorevitalization made it possible to divide them into two assortment groups. The most numerous (101 preparations – 96.20 %) is cosmetics group, including one-component (35.25 %) and combined (60.95 %) preparations. The second group embraces medical devices; it consists of 4 preparations (3.80 %). The analysis of brand structure of the studied market segment showed that the leading manufacturers here are Russian companies (21.9 % of the total amount of all preparations is imported from this country). Domestic manufacturers are represented by only one company, Yuria-Pharm, which produces, respectively, 1 drug in three different concentrations. Based on the study of the average cost of the procedure in beauty salons of Zaporizhzhia and the coefficient of accessibility of the procedure based on the varieties of drugs for biorevitalization, it was found that the procedure using Juviderm Volift, RRS® HA SKIN RELAX WITH BoNtA 568® and JUVEDERM® VOLIFT RETOUCH is more affordable for consumers; the least availability is characteristic of the procedure with RRS® HYALIFT® 35. Цель работы – исследование украинского рынка средств для биоревитализации с последующим формированием информационного массива, а также использование его для совершенствования системы обеспечения целевых потребителей и принятия верных стратегических маркетинговых решений. Материалы и методы. В качестве основного материала исследования использовали данные Государственного реестра изделий медицинского назначения 3 класса (импланты инъекционные для мягких тканей) по состоянию на 2020 г., Государственного реестра лекарственных средств Украины, информационно-поисковой системы «Компендиум онлайн», базы «Нормативно-директивные документы МЗ Украины», публикации в научно-практических изданиях по направлению исследования. В ходе работы использовали такие методы исследования: контент-анализ, сравнительный, аналитический, графический, методы маркетингового исследования. Результаты. Биоревитализация влияет на ход обменных процессов в глубоких слоях дермы, за счет собственных ресурсов организма ускоряя выработку коллагена и эластина. На основе анализа информационных источников о средствах, применяемых в процедуре биоревитализации, сформированы две ассортиментные группы: изделия медицинского назначения и косметические средства. Проведен внутригрупповой анализ ассортиментной и фирменной структуры исследуемых сегментов рынка, а также изучена доступность процедуры на основе различных препаратов. Вывод. Изучены фармакотерапевтические основы биоревитализации по всем спектрам эстетических проблем, которые решаются с помощью данной процедуры. Установленный перечень рынка препаратов для биоревитализации позволил провести их разделение на две ассортиментные группы. Самой многочисленной (101 препарат – 96,20 %) оказалась группа косметических средств, включающая однокомпонентные (35,25 %) и комбинированные (60,95 %) препараты; вторая группа – изделия медицинского назначения, содержащая 4 (3,8 %) препарата. Анализ фирменной структуры исследуемого сегмента рынка показал, что лидер среди производителей – российские компании (импортируют 21,9 % от общего количества препаратов), отечественные производители представлены только одной фирмой «Юрія-Фарм», которая выпускает 1 препарат в трех различных концентрациях. При изучении средней стоимости процедуры в косметических салонах г. Запорожья и коэффициента доступности процедуры на основе разновидностей препаратов для биоревитализаций установлено: для потребителей более доступна процедура с использованием Juviderm Volift, RRS® HA SKIN RELAX WITH BoNtA 568® и JUVEDERM® VOLIFT RETOUCH, наименее доступна процедура с использованием RRS® HYALIFT® 35.
Описание: Ткаченко Н.О. - ORCID ID: 0000-0002-8566-5938; Червоненко Н. М. - ORCID ID: 0000-0001-8126-7898; Демченко В. О. - ORCID ID: 0000-0001-9117-0467; Литвиненко О. В. - ORCID ID: 0000-0002-4810-1359.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/13396
Appears in Collections:Наукові праці. (УЕФ)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
c120-126.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback