DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Наукова періодика ЗДМУ >
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики/Current issues in pharmacy and medicine: science and practice >
2015. AP >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/1364

Название: Quantitative analysis of piperidin-1-ium {[5-(2-furyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}acetate, substance of the veterinary drug «Tryfuzol», in poultry meat by LC–DAD–MS
Другие названия: Кількісне визначення піперидиній {[5-(2-фурил)-4-феніл-4H-1,2,4-триазол-3-іл] тіо}ацетату, речовини ветеринарного препарату «Трифузол», в м’ясі птиці за допомогою ВЕРХ-ДМД-МС
Количественное определение пиперидиний {[5-(2-фурил)-4-фенил-4H-1,2,4-триазол-3-ил]тио}ацетата, субстанции ветеринарного препарата «Трифузол», в мясе птицы с помощью ВЭЖХ-ДМД-МС
Авторы: Varynskyi, B. O.
Knysh, Ye. G.
Parchenko, V. V.
Panasenko, O. I.
Kaplaushenko, A. G.
Варинський, Борис Олександрович
Книш, Євгеній Григорович
Парченко, Володимир Володимирович
Панасенко, Олександр Іванович
Каплаушенко, Андрій Григорович
Варинский, Б. А.
Кныш, Е. Г.
Панасенко, А. И.
Каплаушенко, А. Г.
Ключевые слова: Tryfuzol
Triazoles
Poultry
Chromatography
High Pressure Liquid
ESI Mass Spectrometry
трифузол
тріазоли
птиця
хроматографія
рідинна високого тиску
ESI мас-спектрометрія
триазолы
птица
хроматография
жидкостная высокого давления
ESI масс-спектрометрия
Issue Date: 2015
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Quantitative analysis of piperidin-1-ium {[5-(2-furyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}acetate, substance of the veterinary drug "Tryfuzol", in poultry meat by LC–DAD–MS [Текст] / B. O. Varynskyi [et al.] // Актуал. питання фармац. та мед. науки та практики : науково-практичний журнал. - 2015. - N 2. - С. 25-31.
Аннотация: Aim. Development of sensitive, acurate, reproducible HPLC-DMD-MS method for determination of the residual amounts of active drug substance «Tryfuzol» in poultry homogenate samples and application of this method for testing chiken groups is an important task for the confirmation of this drug safety. Methods and results. The substance extraction conditions were optimized for methods development. It was established optimum extraction condition. Chromatographic conditions and mass spectrometric studies were optimized. As mobile phase, a flow rate of 0.4 ml min-1 isocratic elution 0.1% (v/v) formic acid in water (A) acetonitrile containing 0.1% (v/v) formic acid (B). The composition of the mobile phase of 70% / 30% (v/v). Total running time is 5 minutes. Wavelength of the detector is 276 nm. Control of substances availability was carried by retention time and under UV and mass spectra. Conclusion. The technique complies with relevant regulations. The absence of said substance in the study chiken group was proven by using developed techniques. Розробка чутливої, правильної, відтворюваної ВЕРХ-ДМД-MС методики визначення залишкових кількостей активної субстанції препарату «Tryfuzol» у зразках гомогенату м’яса птиці та застосовування цього методу для випробувальних груп курей є важливим завданням для підтвердження безпеки використання вказаного препарату. З метою розробки методики оптимізовано умови екстракції речовини. Встановлено оптимальні умови екстракції. Оптимізовано умови хроматографічних і мас-спектрометричних досліджень. Як рухому фазу зі швидкістю потоку 0,4 мл хв-1 з ізократним елююванням використали 0,1% (об/об) форміатної кислоти у воді (А), ацетонітрил, що містить 0,1% (об/об) форміатної кислоти (B). Склад рухомий фази 70% А/30% В (об/об). Загальний час роботи становить 5 хв. Довжина хвилі детектора – 276 нм. Контроль наявності субстанції здійснили за часом утримування, а також на підставі УФ і мас-спектрів. Розроблена методика відповідає вимогам відповідних нормативних документів. Також за допомогою цієї методики доведено відсутність указаної субстанції у групі курей, що досліджували. Разработка чувствительной, правильной, воспроизводимой ВЕРХ-ДМД-MС методики определения остаточных количеств активной субстанции препарата «Tryfuzol» в образцах гомогената куриного мяса и применения этого метода для испытуемых групп кур является важной задачей для подтверждения безопасности использования указанного препарата. С целью разработки методики оптимизированы условия экстракции вещества. Установлены оптимальные условия экстракции. Оптимизированы условия хроматографических и масс-спектрометрических исследований. В качестве подвижной фазы со скоростью потока 0,4 мл мин-1 с изократическим элюированием использовалось 0,1% (об/об) формиатной кислоты в воде (А), ацетонитрил, содержащий 0,1% (об/об) формиатной кислоты (B). Состав подвижной фазы 70% A/ 30% В (об/об). Общее время хроматографирования составляет 5 мин. Длина волны детектора – 276 нм. Контроль наличия субстанции проводили по времени удерживания, а также на основании УФ и масс-спектров. Разработанная методика соответствует требованиям соответствующих нормативных документов. Также с помощью данной методики доказано отсутствие указанной субстанции в исследуемой группе кур.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/1364
Appears in Collections:Наукові праці. (Природничих дисциплін)
Наукові праці. (УЕФ)
Наукові праці. (Фізколоїдна хімія)
2015. AP

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ap_1502_25-31.pdf517 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback