DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра фармакогнозії, фармакології та ботаніки >
Наукові праці. (Фармакогнозія) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/13747

Название: Інтродукція сортів люцерни і їхні флавоноїди
Авторы: Гречана, Олена Володимирівна
Сербін, А. Г.
Гречаная, Е. В.
Сербин, А. Г.
Grechana, О. V.
Serbin, A. G.
Ключевые слова: сорт
люцерна
флавоноїди
флавоноиды
variety
alfalfa
flavonoids
Issue Date: 2021
Библиографическое описание: Гречана, О. В. Інтродукція сортів люцерни і їхні флавоноїди / О. В. Гречана, А. Г. Сербін // Фармацевтичний журнал. - 2021. - Т. 76, N 2. - С. 58-69. - https://doi.org/10.32352/0367-3057.2.21.06.
Аннотация: Флавоноїди від часу відкриття привертали увагу вчених-фітохіміків. Сьогодні, при пандемії COVID-19, є відомості про сприятливий терапевтичний ефект в динаміці лікування у разі одночасного прийому препаратів протоколу надання лікування понад 85% китайськими хворими, інфікованими SARS-CoV-2, з традиційними представниками китайської медицини (дієтичні добавки рослинного походження, окремі виділені природні сполуки). Проаналізовано наявність та вміст флавоноїдів, як класу природніх сполук, генетично пов’язаного з розвитком та накопиченням похідних бензо-α-пірону, у надземній частині 20 сортів люцерни посівної різних місць селекції у інтродукції південною частиною України. Дослідження здійснювали у 2015– 2019 рр. Обліки основних ознак та фенологічні спостереження розвитку рослин виконували згідно з методиками польових і лабораторних досліджень. Вирощування здійснювали на території південної частини лівобережної України, на межі лісостепової та степової зон. Сировину для аналізу (траву люцерни) заготовляли, зрізаючи рослини у стадії цвітіння, висушуючи у тіні, під наметом, періодично перегортаючи. Розчини для визначення флавоноїдів одержували шляхом кип’ятіння наважки подрібненої сировини з етанолом (70% об/об). Хроматографічне розділення здійснювали на рідинному хроматографі Shimadzu LC-20 Prominence (Shimadzu, Японія) із колонкою Phenomenex Luna C18(2) із температурою колонки – 35 оС; довжина хвилі детектування – від 270 нм до 520 нм; режим розділення – градієнтний із постійною швидкістю потоку рухомої фази 1 мл /хв. Об’єм інжекції – 0,5 мкл. Наявність і вміст сполук в одержаних екстактах сортів люцерни варіює у достатньо широких межах у однакових умовах посіву, обробки, вирощування. Сорт таджицької селекції Вахшська 233 лідирує за вмістом лютеолін-7-глюкозиду. На рутин максимально багатий американський сорт WL 508 (0,50920 мг/г). А коричну кислоту виявлено у максимальній кількості у сорті з Мексики Tanhuato (0,24406 мг/г), і зовсім відсутній цей компонент в сорті української селекції Синюха. Флавоноиды со времени открытия привлекали внимание ученых-фитохимиков. Сегодня, при пандемии COVID-19, есть сведения о благоприятном терапевтическом эффекте в динамике лечения при одновременном приеме препаратов протокола лечения более 85% китайскими больными, инфицированными SARS-CoV-2, с традиционными представителями китайской медицины (диетические добавки растительного происхождения, отдельные выделенные природные соединения). Проанализировано наличие и содержание флавоноидов как класса природных соединений, генетически связанного с развитием и накоплением производных бензо-α-пирона, в надземной части 20 сортов люцерны посевной разных мест селекции в интродукции южной части Украины. Исследования выполняли в 2015–2019 гг. Учет основных признаков и фенологические наблюдения развития растений осуществляли по методикам полевых и лабораторных исследований. Выращивание проводили на территории южной части левобережной Украины, на границе лесостепной и степной зон. Сырье для анализа (траву люцерны) заготавливали, срезая растения в стадии цветения, высушивали в тени, под навесом, периодически переворачивая. Растворы для определения флавоноидов получали путем кипячения навески измельченного сырья с этанолом (70% об/об). Хроматографическое разделение осуществляли на жидкостном хроматографе Shimadzu LC-20 Prominence (Shimadzu, Япония) с колонкой Phenomenex Luna C18 (2) с температурой колонки 35 °С; длина волны детектирования – от 270 нм до 520 нм; режим разделения – градиентный с постоянной скоростью потока подвижной фазы 1 мл/мин. Объем инжекции – 0,5 мкл. Наличие и содержание соединений в полученных экстрактах сортов люцерны варьирует в достаточно широких пределах в одинаковых условиях посева, обработки, выращивания. Сорт таджикской селекции Вахшскaя 233 лидирует по содержанию лютеолин-7-глюкозида. Рутином максимально богат американский сорт WL 508 (0,50920 мг/г). А коричная кислота выявлена в максимальном количестве в сорте из Мексики Tanhuato (0,24406 мг/г), и совсем отсутствует этот компонент в сорте украинской селекции Синюха. Flavonoids have attracted the phytochemical scientists attention since their discovery. Today, with the COVID-19 pandemic, have been information about a favorable therapeutic effect in the treatment dynamics of simultaneously taking treatment protocol drugs with traditional Chinese medicine (dietary supplements of plant origin, separate isolated natural compounds) for more than 85% of Chinese patients infected with SARSCoV- 2. Have been presence and content of flavonoids as a class of natural compounds genetically related to the development and accumulation of benzo-α-pyrone derivatives in the aerial part of 20 alfalfa varieties from different breeding sites in the South of Ukraine introduction. The studies were carried out in 2015–2019. Accounting for the main traits and phenological observations of plant development were carried out according to the method field and laboratory research. The cultivation has been carried out on the territory of the southern part left bank Ukraine (on the border of the forest steppe and steppe zones). The raw material for analysis (alfalfa herb) was harvested by cutting off the plants in the flowering stage, dried in the shade, under a canopy, turned over periodically. Solutions for the flavonoids determination were obtained by boiling a crushed raw materials sample with ethanol (70% v/v). Chromatographic separation has been performed on a Shimadzu LC-20 Prominence liquid chromatograph (Shimadzu, Japan) with a Phenomenex Luna C18 column (2); column temperature 35 °C; detection wavelength – from 270 nm to 520 nm; the separation mode is gradient with a constant rate flow of the mobile phase 1 ml/min. The injection volume is 0.5 μl. The compounds presence and content in the alfalfa varieties obtained extracts vary widely enough under the same conditions of sowing, processing, and growing. The Tajik variety Vakhshskaya 233 is the leader in the content of luteolin-7-glucoside. The American variety WL 508 is the richest in routine (0.50920 mg/g). Cinnamic acid was found in maximum quantities in the Mexican variety Tanhuato (0.24406 mg/g), and this component is completely absent in the Ukrainian variety Sinyukha.
Описание: Гречана О. В. - ORCID: 0000-0002-1756-6372
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/13747
Appears in Collections:Наукові праці. (Фармакогнозія)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
10587.pdf1,26 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback