DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії >
Наукові праці. (Анатомія людини) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/13906

Название: Динаміка експресії та кількості СК5+-імунопозитивних епітеліоцитів субкапсулярної зони тимуса у щурів раннього постнатального періоду після пренатального введення стафілококового анатоксину
Другие названия: Expression and quantity dynamics of CK5+ -immunopositive thymic epithelial cells of the subcapsular zone in rats of the early postnatal period after prenatal introduction of staphylococcal anatoxin.
Динамика экспрессии и количества СК5+ - иммунопозитивных эпителиоцитов субкапсулярной зоны тимуса у крыс раннего постнатального периода после пренатального введения стафилококкового анатоксина.
Авторы: Волошин, M. A.
Кущ, Оксана Георгіївна
Аравіцький, Євген Олегович
Voloshin, N. A.
Kushch, O. G.
Aravitskiy, E.O.
Волошин, Н. А.
Кущ, О. Г.
Аравицкий, Е.О.
Ключевые слова: тимус
СК5+ -епітеліоретикулоцит
стафілококовий анаткосин
thymus
CK5+ -epithelioreticulocyte
staphylococcal anatoxin
тимус
СК5+ -эпителиоретикулоцит
стафилококковый анаткосин
Issue Date: 2018
Библиографическое описание: Волошин M. A. Динаміка експресії та кількості СК5+-імунопозитивних епітеліоцитів субкапсулярної зони тимуса у щурів раннього постнатального періоду після пренатального введення стафілококового анатоксину / M. A. Волошин, О. Г. Кущ, Є. О. Аравіцький // Morphologia. - 2018. - Т. 12, № 4. - С. 24-30. - https://doi.org/10.26641/1997-9665.2018.4.24-30
Аннотация: ь. Клітинну основу мікрооточення в тимусі формують епітеліоретикулоцити, які регулюють процеси проліферації та диференціювання попередників Т-лімфоцитів. У цитоплазмі епітеліальних клітин синтезуються цитокератин-проміжні філаменти, які впливають на механічну стабільність та цілісність епітелію. В етіології запальних захворювань в акушерстві переважають умовнопатогенні мікроорганізми, що входять до складу нормальної мікрофлори піхви. Вплив стафілококового анатоксину на морфо-функціональний стан тимуса, зокрема на морфологію та рецепторний склад епітеліальних клітин тимуса є неоднозначним і потребує більш детального вивчення. Мета: вивчити особливості розподілу та експресії цитокератину 5 епітеліальними клітинами тимусу в нормі і після пренатального введення стафілококового анатоксину. Материали та методи. Дослідження проведено на 144 білих нелінійних щурах на 1, 2, 3, 5, 9, 14, 21, 30 добу після народження. Було виділено 3 групи по 48 щурів: група 1 - інтактні; група 2 - експериментальні, яким на 18-у добу черезматково, внутрішньоплідно було введено 0,05 мл стафілококового анатоксину (1:10); група 3 - контрольні, яким вводився 0,05 мл 0,9% NaCl. Для вивчення розподілу рецепторів до цитокератину 5 використовували стандартні набори моноклональних мишиних антитіл виробництва Sigma-Aldrich (St. Louis, USA), та система візуалізації виробництва Santa Cruz Biotechnology (California, USA). Результати. Протягом 30-и діб після народження в групі щурів, яким вводився стафілококовий антиген, виявляється збільшення рівня експресії рецепторів до СК5, з максимумом у перші три та на 14-у добу життя. В експериментальній групі з 1-ї до 9-ї доби включно площа, яку займають СК5+ -епітеліоретикулоцити, є достовірно більшою в 1,5 рази, з максимумом на 1-у добу (29865±3623 pix), в подальшому зменшуючись і майже досягаючи показників інтактної та контрольної груп на 30-у добу спостереження. Висновки. Виявлені зміни свідчать про більш високу функціональну активність епітеліоретикулоцитів, як клітин мікрооточення, та їх вплив на процеси позитивної селекції в ранньому постнатальному періоді онтогенезу у щурів експериментальної групи. Epithelioreticulocytes form the cellular basis of microenvironment in thymus, which regulate the processes of proliferation and differentiation of T-lymphocyte progenitor cells. In the cytoplasm of the epithelial cells cytokeratin-intermediate filaments are synthesized, who affect the mechanical stability and integrity of the epithelium. The influence of staphylococcal anatoxin on the morpho-functional state of the thymus, and particularly on the morphology and receptor composition of the thymic epithelial cells, is ambiguous and requires a more detailed study. Objective. to study the peculiarities of the distribution and expression of cytokeratin 5 by the epithelial cells of the thymus in norm and after prenatal introduction of staphylococcal anatoxin. Methods. The study was conducted on 144 white non-linear rats at 1, 2, 3, 5, 9, 14, 21, 30 days after birth. There were 3 groups of 48 rats: group 1 - intact; group 2 - experimental, who were intrauterine and intrafetally injected with 0,05 ml of staphylococcal anatoxin (1:10) on the 18th day of pregnancy; group 3 - controls, that were injected 0,05 ml of 0.9% NaCl. The standard sets of monoclonal mice antibody produced by Sigma-Aldrich (St. Louis, USA), and visualization system produced by Santa Cruz Biotechnology (California, USA) were used to study the receptor distribution to cytokeratin 5. Results. During the 30 days after birth in a group of rats, who had been introduced staphylococcal antigen, an increase in CK5 receptors expression was detected, with a peak within first three days and on the 14th day of life. The area occupied by CK5+ -epithelioreticulocytes is significantly more than 1.5 times in rats of the experimental group from the 1st to the 9th day after birth, with a maximum on 1 day (29865 ± 3623 pix), decreasing further and almost reaching values of intact and control groups of rats up to the 30th day of observation. Conclusion. The revealed changes indicate a higher functional activity of epithelioreticulocytes, as microenvironmental cells, and their influence on the positive selection processes in the early postnatal period of ontogenesis in rats of the experimental group. Клеточную основу микроокружения в тимусе формируют эпителиоре-тикулоциты, регулирующие процессы пролиферации и дифференцировки предшественников Тлимфоцитов. В цитоплазме эпителиальных клеток синтезируются цитокератин-промежуточные филаменты, которые влияют на механическую стабильность и целостность эпителия. В этиологии воспалительных заболеваний в акушерстве преобладают условно-патогенные микроорганизмы, входящие в состав нормальной микрофлоры влагалища. Влияние стафилококкового анатоксина на морфофункциональное состояние тимуса, в частности на морфологию и рецепторный состав эпителиальных клеток тимуса является неоднозначным и требует более детального изучения. Цель: изучить особенности распределения и экспрессии цитокератина 5 эпителиальными клетками тимуса в норме и после пренатального введения стафилококкового анатоксина. Материалы и методы. Исследование проведено на 144 белых нелинейных крысах на 1, 2, 3, 5, 9, 14, 21, 30 сутки после рождения. Было выделено 3 группы по 48 крыс: группа 1 - интактные; группа 2 - экспериментальные, которым на 18-е сутки беременности чрезматочно, внутриплодно было введено 0,05 мл стафилококкового анатоксина (1:10); группа 3 - контрольные, которым вводился 0,05 мл 0,9% NaCl. Для изучения распределения рецепторов к цитокератину 5 использовали стандартные наборы моноклональных мышиных антител производства Sigma-Aldrich (St. Louis, USA), и систему визуализации производства Santa Cruz Biotechnology (California, USA). Результаты. В течение 30-и дней после рождения в группе крыс, которым вводился стафилококковый антиген, выявляется увеличение уровня экспрессии рецепторов к СК5, с максимумом в первые трое и на 14-е сутки жизни. В экспериментальной группе с 1-го по 9-й день включительно площадь, занимаемая СК5+ - эпителиоретикулоцитами, является достоверно большей в 1,5 раза, с максимумом на первый день (29865 ± 3623 pix), в дальнейшем уменьшаясь и почти достигая показателей интактной и контрольной групп на 30-е сутки наблюдения. Выводы. Выявленные изменения свидетельствуют о более высокой функциональной активности эпителиоретикулоцитов, как клеток микроокружения, и об их влиянии на процессы положительной селекции в раннем постнатальном периоде онтогенеза у крыс экспериментальной группы.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/13906
Appears in Collections:Наукові праці. (Анатомія людини)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
166763-Текст статті-366428-1-10-20190512.pdf466,75 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback