DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра управління і економіки фармації та фармацевтичної технології >
Наукові праці. (УЕФ та фарм. технології ФПО) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/14062

Название: Мікроскопичне дослідження діагностичних ознак трави Thymus х citriodorus var. "Silver Queen"
Другие названия: Микроскопическое изучение диагностических признаков трави Thymus х citriodorus var. «Silver Queen»
The microscopical investigation of diagnostic diseases of Thymus х citriodorus var. «Silver Queen» herbs
Авторы: Стешенко, Яна Миколаївна
Мазулін, Олександр Владиленович
Опрошанська, Т. В.
Смойловська, Галина Павлівна
Стешенко, Я. Н.
Мазулин, А. В.
Опрошанская, Т. В.
Смойловская, Г. П.
Steshenko, Y. V.
Mazulin, O. V.
Oproshansk, T. V.
Smoylovska, G. P.
Ключевые слова: чебрець лимоннозапашний
трава
цифрова мікроскопія
діагностичні ознаки
тимьян лимонный
трава
цифровая микроскопия
диагностические признаки
Thymus x citriodorus Pers. Schreb. var. «Silver Queen»
herbs
digital microscopy
diagnostic signs
Issue Date: 2019
Библиографическое описание: Мікроскопичне дослідження діагностичних ознак трави Thymus х citriodorus var. "Silver Queen" / Я. М. Стешенко, О. В. Мазулін, Т. В. Опрошанська, Г. П. Смойловська // Фармацевтичний журнал. - 2019. - Т. 74, N 5. - С. 92-98. - https://doi.org/10.32352/0367-3057.5.19.10
Аннотация: Актуальною проблемою сучасної фармації є дослідження перспективних ефірноолійних видів рослин із вираженою протимікробною та протизапальною активністю для їх подальшого впровадження у медичну практику. Види одного з найвідоміших родів Thymus L. (Чебрець) характеризуються великим різноманіттям та розповсюдженням у світовій флорі. Рід нараховує близько 400 видів, з яких у сучасній флорі України ідентифіковано до 50. Вони широко розповсюджені у країнах Європи, Малої та Середньої Азії, північної Африки, Середземномор’я. Фітохімічними дослідженнями у траві видів роду Thymus L. встановлено накопичення різноманітних біологічно активних речовин: ефірної олії, флавоноїдів, гідроксикоричних кислот, полісахаридів, дубильних речовин, жирних олій, вітамінів, тритерпенових сапонінів, амінокислот, гіркот, камеді, неорганічних елементів. Ефірні олії та екстракти з трави рослин входять до складу фітопрепаратів із вираженою антимікробною, протизапальною та антиоксидантною дією. У країнах Західної Європи та Україні успішно культивуються декоративні сорти цього виду: Сильвер Куин «Silver Queen», Донна Валей «Doone Vally», Голден Дуарф «Golden Duarf», Бертрам Андерсон «Bertram Anderson». Перспективним для вирощування та впровадження у медичну практику є чебрець лимоннозапашний (Thymus x citriodorus Pers. Schreb.). Рослина має достатню сировинну базу при вирощуванні та містить перспективний склад біологічно активних сполук. Метою роботи є встановлення характерних мікроскопічних діагностичних ознак трави чебрецю лимоннозапашного (Thymus x citriodorus Pers. Schreb. var. «Silver Queen»), заготовленої в умовах України. Виконували морфолого-анатомічне та мікроскопічне дослідження свіжої та висушеної рослинної сировини. Для фіксування результатів досліджень використовували мікроскоп «Micromed XS-3320» із цифровою камерою (5 mpix) у поєднанні з комп’ютером та «Біолам» із фотопристроєм ФН-6 для проведення досліджень у прямому та відбитому світлі. Під час морфолого-анатомічного та мікроскопічного дослідженні рослинної сировини чебрецю лимоннозапашного було встановлено загальні та відмінні діагностичні ознаки. Ідентифікацію рослинної сировини виду у разі ії заготівлі та отриманні лікарських засобів необхідно здійснювати з використанням результатів проведених досліджень. Встановлені відмінні діагностичні ознаки трави чебрецю лимоннозапашного можуть бути включені до проекту статті ДФУ «Herba Thymus x citriodorus Pers. Schreb. var. «Silver Queen». Актуальной проблемой современной фармации является изучение перспективных эфиромасличных видов растений с выраженной противомикробной и противовоспалительной активностью для их дальнейшего внедрения в медицинскую практику. Виды одного из наиболее известных родов Thymus L. характеризуються большим разнообразием и распространением в мировой флоре. Род насчитывает около 400 видов, из которых в современной флоре Украины идентифицировано до 50. Они широко распространены в странах Европы, Малой и Средней Азии, северной Африки, Средиземноморья. Фитохимическими исследованиями в траве видов рода Thymus L. установлено накопление разнообразных биологически активных веществ: эфирного масла, флавоноидов, гидроксикоричных кислот, полисахаридов, дубильных веществ, жирных масел, витаминов, тритерпеновых сапонинов, аминокислот, горечей, камедей, неорганических елементов. Эфирные масла и экстракты травы растений входять в состав фитопрепаратов с выраженной антимикробной, противовоспалительной и антиоксидантной активностью. В странах Западной Европы и Украине успешно культивируются декоративные сорта этого вида: Сильвер Куин «Silver Queen», Донна Валей «Doone Vally», Голден Дуарф «Golden Duarf», Бертрам Андерсон «Bertram Anderson». Перспективным для возделывания и внедрения в медицинскую практику является тимьян лимонный (Thymus x citriodorus Pers. Schreb.). Растение имеет достаточную сырьевую базу при возделывании и содержит перспективный состав биологически активных веществ. Целью работы является установка характерних микроскопических диагностических признаков травы тимьяна лимонного (Thymus x citriodorus Pers. Schreb. var. «Silver Queen»), заготовленной в условиях Украины. Проводили морфолого-анатомическое и микроскопическое изучение свежего и высушенного растительного сырья. Для фиксирования результатов исследований применяли микроскоп «Micromed XS-3320» с цифровой камерой (5 mpix) в сочетании с компьютером и «Біолам» с фотонасадкой ФН-6 для проведения исследований в прямом и отраженном свете. При морфолого-анатомическом и микроскопическом изучении растительного сырья тимьяна лимонного были установлены общие и отличительные диагностические признаки. Идентификацию растительного сырья вида при его заготовке и получении лекарственных средств необходимо осуществлять с использованием результатов проведенных исследований. Установленные отличительные диагностические признаки травы тимьяна лимонного могут быть включены в проект статьи ГФУ «Herba Thymus x citriodorus Pers. Schreb. var. «Silver Queen». The actual problem of modern pharmacy is the study of promising essential oil plant species with pronounced antimicrobial and anti-inflamattory activity for their further introduction in medical practice. Species of one of the most famous Thymus L. genus are characterized by a great diversity and distribution in the world flora. The genus has about 400 species, of which up to 50 are identified in the modern flora of Ukraine. They are widespread in countries of Europe, Minor Asia, Middle Asia, North Africa, and the Mediterranean basin. Phytochemical studies the species of the Thymus L. genus were established the accumulation of various biologically active substances: essential oils, flavonoids, hydroxycinnamic acids, polysaccharides, tannins, fatty oils, vitamins, triterpene saponins, amino acids, bitterness, gums, inorganic elements. Essential oils and herbal extracts are part of phytopreparations with pronounced antimicrobial, anti-inflammatory and antioxidant activity. Ornamental varieties of this species are successfully cultivated in Western Europe and Ukraine: «Silver Queen», «Doone Vally», «Golden Duarf», «Bertram Anderson». Lemon thyme (Thymus x citriodorus Pers. Schreb. var. «Silver Queen») is promising for cultivation and introduction into medical practice. The plant has the necessary raw materials and a promising composition of biologically active compounds. The aim of the work is to install the characteristic microscopic diagnostic features of lemon thyme herb (Thymus x citriodorus Pers. Schreb. var. «Silver Queen»), harvested in Ukraine. We carried out a morphological, anatomical and microscopic study of fresh and dried herbal raw materials. The results of the research were obtained with a «Micromed XS-3320» microscope with a digital camera (5 mpix) in combination with a computer and «Biolam» with an FN-6 photo nozzle for direct and reflected light. When conducting morphological, anatomical and microscopic study of herbal raw materials of lemon thyme, common and distinctive features were established. Morphological, anatomical and microscopic studies of lemon thyme herbal raw materials were conducted and common and distinctive features were established. The established distinctive diagnostic features of lemon thyme can be used to identify herbal raw materials and are included in the draft article of the state pharmacopoeia of Ukraine «Herba Thymus x citriodorus Pers. Schreb. var. «Silver Queen».
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/14062
Appears in Collections:Наукові праці. (УЕФ та фарм. технології ФПО)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
pharmazh_2019_74_5_12.pdf739,56 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback