DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра фармацевтичної хімії >
Наукові праці. (Фармацевтична хімія) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/14261

Название: Вибір захисної полімерної оболонки для таблеток-ядер L-аргініну з тіотриазоліном
Другие названия: Выбор защитной полимерной оболочки для таблеток-ядер l-аргинина с тиотриазолином
The choice of protective polymer coating for the l-arginine with thiotriazoline core tablets
Авторы: Хромильова, Ольга Володимирівна
Хромылева, О. В.
Khromylova, O. V.
Ключевые слова: L-аргінін
інсульт
таблетки
тіотриазолін
плівкова оболонка
L-аргинин
инсульт
таблетки
тиотриазолин
пленочная оболочка
L-arginin
stroke
tablets
thiotriazoline
film coating
Issue Date: 2019
Библиографическое описание: Хромильова О. В. Вибір захисної полімерної оболонки для таблеток-ядер L-аргініну з тіотриазоліном / О. В. Хромильова // Фармацевтичний часопис. - 2019. - N 2. - С. 23-29. - DOI: 10.11603/2312-0967.2019.2.9927 Выбор защитной полимерной оболочки для таблеток-ядер l-аргинина с тиотриазолином
Аннотация: Вибір плівкоутворюючої системи для покриття таблеток-ядер L-аргініну з тіотриазоліном захисною полімерною оболонкою. Матеріали і методи. Для отримання таблеток-ядер використовували субстанції тіотриазоліну, L-аргініну та зареєстровані допоміжні речовини. Таблетки-ядра отримували методом вологої грануляції в лабораторних умовах на кафедрі фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету. При нанесенні оболонки використовували плівкоутворюючі композиції торгової марки Опадрай в різноманітних концентраціях, установку для нанесення плівкоутворюючого покриття Glatt, об’єм барабана – 0,8 л, маса завантаження – 400 г. На таблетки-ядра наносили 3 % плівкоутворювача. Результати й обговорення. У зв’язку з тим, що досліджувані плівкоутворюючі покриття при однаковій концентрації забезпечують різну в'язкість, для експерименту використовували рекомендоване виробником Colorcon співвідношення: для покриття з ГПМЦ готували 15 % суспензію, а для покриття на основі ПВС 20 і 30 % суспензію. На таблетки-ядра наносили 3 % плівкоутворювача. Кожну серію отриманих таблеток оцінювали за зовнішнім виглядом, однорідністю маси, стійкістю таблеток до роздавлювання, часом розпадання. Дисперсійний аналіз експериментальних даних дослідження покритих таблеток L-аргініну з тіотриазоліном показав, що серед п’яти видів плівкоутворюючих систем найкращою є OPADRY. Висновок. Проведено дослідження з вибору плівкоутворюючої суспензії для покриття таблеток-ядер L-аргініну з тіотриазоліном захисною полімерною оболонкою. За сукупністю отриманих показників – зовнішнього вигляду плівки, однорідності маси покритих таблеток, стійкістю до роздавлювання і часом розпадання раціонально використовувати 15 % плівкоутворюючу суспензію OPADRY. Выбор пленкообразующей системы для покрытия таблеток-ядер L-аргинина с тиотриазолином защитной полимерной оболочкой. Материалы и методы. В ходе работы для получения таблеток-ядер использовали субстанции тиотриазолина, L-аргинина и зарегистрированые вспомогательные вещества. Таблетки-ядра получали методом влажной грануляции в лабораторных условиях на кафедре фармацевтической химии Запорожского государственного медицинского университета. При нанесении оболочки использовали пленкообразующие композиции торговой марки Опадрай в различных концентрациях, установку для нанесения пленкообразующего покрытия Glatt, объем барабана – 0,8 л, масса загрузки – 400 г. На таблетки-ядра наносили 3 % пленкообразователя. Результаты и обсуждение. В связи с тем, что исследуемые пленкообразующие покрытия при одинаковой концентрации обеспечивают различную вязкость, для эксперимента использовали рекомендованное производителем Colorcon соотношение: для покрытия с ГПМЦ готовили 15 % суспензию, а для покрытия на основе ПВС 20 и 30 % суспензию. На таблетки-ядра наносили 3 % пленкообразователя. Каждую серию полученных таблеток оценивали по внешнему виду, однородности массы, устойчивости таблеток к раздавливанию, распаданию. Дисперсионный анализ экспериментальных данных исследования покрытых таблеток L-аргинина с тиотриазолином показал, что среди пяти видов пленкообразующих систем лучшей является OPADRY. Выводы. Проведены исследования по выбору пленкообразующей системы для покрытия таблеток-ядер L-аргинина с тиотриазолином защитной полимерной оболочкой. По совокупности полученных показателей – внешнему виду пленки, однородности массы покрытых таблеток, их устойчивости к раздавливанию и распаданию, рационально использовать 15 % пленкообразующую суспензию OPADRY. The choice a protective polymer film-forming system for coating of L-arginine with thiotriazoline cores tablets. Materials and methods. In the course of work for the production of core tablets, thiotriazolin, L-arginine and registered excipients were used. The core tablets were prepared by the wet granulation method in laboratory conditions at the Pharmaceutical Chemistry Department of the ZSMU. The film-forming compositions of the Opadry brand in various concentrations, the Glatt apparatus for applying the film-forming coating were used; the volume of the drum was 0,8L at 400 g of loading mass. 3% of the film-forming agent was applied to the core tablets. Results and discussion. According to the fact that the film-forming coatings at the same concentration provide different viscosity, the recommended by Colorcon manufacturer were used for the experiment: 15% suspension for coating with HPMC, 20% and 30% suspension for PVD coating. Each series of obtained tablets was evaluated in: appearance, uniformity of mass, resistance to crushing, disintegration. The dispersion analysis of the experimental data of the coated L-arginine with thiotriazolin tablets showed, that OPADRY is the best of the five types of film-forming systems. Conclusion: Conducted research on the choice of film-forming system for coating of core L-arginine with thiotriazoline tablets by protective polymeric film. According to the obtained indicators - the appearance of the film, the uniformity of coated tablets mass, their resistance to crushing and the disintegration, it is rational to use the15% film-forming OPADRY suspension.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/14261
Appears in Collections:Наукові праці. (Фармацевтична хімія)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
9927-Текст статті-38336-2-10-20190705.pdf434,63 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback