DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра фармакогнозії, фармакології та ботаніки >
Наукові праці. (Фармакогнозія) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/14409

Название: Порівняльна характеристика настойок плодів деяких представників родини селерових
Другие названия: Comparative characteristics of fruit tinctures of some representatives of the family
Сравнительная характеристика настоек плодов некоторых представителей семейства сельдерейных
Авторы: Одинцова, Віра Миколаївна
Корнієвська, Валентина Григорівна
Малецький, Микола Миколайович
Корнієвський, Юрій Іванович
Odyntsova, V. M.
Korniievska, V. H.
Maletskyi, M. M.
Korniievskyi, Yu. I.
Одинцова, В. Н.
Корниевская, В. Г.
Малецкий, Н. Н.
Корниевский, Ю. И.
Ключевые слова: Apiaceae
настойки з плодів
хромато-мас-спектроскопія
компонентний склад
кількісний вміст
tincture
chromato-mass spectroscopy
component composition
quantitative content
настойки из плодов
хромато-масс-спектроскопия
компонентный состав
количественное содержание
Issue Date: 2021
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Порівняльна характеристика настойок плодів деяких представників родини селерових / В. М. Одинцова, В. Г. Корнієвська, М. М. Малецький, Ю. І. Корнієвський // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2021. – Т. 14, №2(36). – С. 200-210. - DOI: 10.14739/2409-2932.2021.2.234723.
Аннотация: Родина Apiaceae нараховує 474 родів і 3992–4050 видів, які поширені на всій земній кулі. З усього різноманіття видів нашу увагу привернула сировина анісу звичайного Anisum vulgare Gaertrn., фенхелю звичайного Foeniculum vulgare Mill., що містить похідні фенілпропану, коріандру посівного Coriandrum sativum L., кропу городнього Anethum graveolens L., кмину звичайного Carum carvi L., яка багата на похідні монотерпеноїдів. Ці рослини широко застосовують у медичній практиці як протимікробні, спазмолітичні, відхаркувальні, гіпотензивні, сечогінні, жовчогінні, вітрогінні засоби. Такий спектр дії зумовлений наявністю в сировині рослин різних груп біологічно активних речовин. Мета роботи – за допомогою газової хроматографії визначити компонентний склад настойок плодів Anisum vulgare Gaertrn., Foeniculum vulgare Mill., Coriandrum sativum L., Anethum graveolens L. та Carum carvi L. Матеріали та методи. Настойки виготовлені у співвідношенні (1:5) (екстрагент – 70 % етиловий спирт) з анісу, фенхелю, коріандру, кропу та кмину плодів, заготовлених на дослідному полі Запорізького державного медичного університету в серпні 2019 р. Якісне та кількісне визначення діючих сполук здійснили за допомогою газового хроматографа Agilent 7890B із мас-спектрометричним детектором 5977B. Для ідентифікації компонентів використовували бібліотеку мас-спектрів NIST14. Результати. За допомогою хромато-мас-спектрометрії з’ясували, що настойки з плодів Anisum vulgare Gaertrn., Foeniculum vulgare Mill., Coriandrum sativum L., Anethum graveolens L. та Carum carvi L. відрізняються за якісним і кількісним складом компонентів. Настойки з Anethum fructus містять 28 компонентів, з-поміж них переважають 8.028 RT (-)-Carvone – 52,63 %, 4.861 RT D-Limonene – 17,74 %; Coriandrum fructus містять 37 компонентів, найбільший вміст мають 11.016 RT Benzene, 1-(1,5-dimethyl- 4-hexenyl)-4-methyl – 20,7 %, 19.372 RT 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)dec-4-en-3-one – 8,57 %; Carum carvi L. містять 33 компоненти, переважають 7.988 RT Benzaldehyde, 4-(1-methylethyl) – 47,37 %, 19,311 RT невизначена сполука – 5,88 %; Anisum fructus – 22 компоненти, найбільший вміст мають 8.531 RT Estragole – 60,32 %, 4.852 RT D-Limonene – 5,15 %; Foeniculum fructus містять 52 компоненти, переважають 5.745 RT Fenchone – 15,39 %; 8.5 RT Anethole – 11,37 %. Висновки. Результати дослідження методом газової хроматографії плодів представників родини Apiaceae cуттєво розширюють відомості про хімічний склад сировини, вказують на перспективність використання у фармацевтичній і медичній практиці. Під час аналізу результатів газової хроматографії з’ясували, що настойки з плодів родини Apiaceae відрізняються за якісним і кількісним складом компонентів. Настойки з Foeniculum fructus містять 52 компоненти, Coriandrum fructus – 37, Carum carvi L. – 33, Anethum fructus – 28, Anisum fructus – 22 компоненти. Експериментальні дані, які одержали під час дослідження, можна використати для створення нормативно документації на певний вид лікарської рослинної сировини. The family Apiaceae includes 474 genera and 3992–4050 species that are distributed around the globe. Of all the variety of species, our attention was drawn to the raw material of anise – Anisum vulgare Gaertrn.; fennel – Foeniculum vulgare Mill., which contains derivatives of phenylpropane; coriander – Coriandrum sativum L.; dill – Anethum graveolens L.; caraway – Carum carvi L., which is rich in monoterpenoid derivatives. These plants are widely used in medical practice and known to have antimicrobial, antispasmodic, expectorant, antihypertensive, diuretic, choleretic, carminative effects. This versatility is due to the presence of different groups of biologically active substances in the raw materials of plants. Gaertrn., Foeniculum vulgare Mill., Coriandrum sativum L., Anethum graveolens L. and Carum carvi L. Materials and methods. Tinctures were prepared in ratio 1:5 (extractant – 70 % ethyl alcohol) from anise, fennel, coriander, dill, and caraway fruits, which had been harvested in the experimental field of Zaporizhzhia State Medical University in August 2019. Qualitative and quantitative determination of the active compounds was performed using an Agilent 7890B gas chromatograph with a 5977B mass spectrometric detector. The NIST14 mass spectrum library was used to identify the components. Results. It has been revealed that the tinctures of Anisum vulgare Gaertrn., Foeniculum vulgare Mill., Coriandrum sativum L. Anethum graveolens L., and Carum carvi L. differ in qualitative and quantitative composition of components of chromato-mass spectrometry. Tinctures of Anethum fructus contain 28 components, among which 8.028 RT (-)-Carvone (52.63 %) and 4.861 RT D-Limonene (17.74 %) prevail. Tinctures of Coriandrum fructus contain 37 components with the highest content of 11,016 RT Benzene, 1-(1,5-dimethyl-4-hexenyl)-4- methyl (20.7 %) and 19.372 RT 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)dec-4-en-3-one (8.57 %). In the tincture of Carum carvi L., which contains 33 components, the following may be considered predominant: 7.988 RT Benzaldehyde, 4-(1-methylethyl) (47.37 %) and 19,311 RT undetermined compound (5.88 %). The tincture of Anisum fructus has 22 components, with the highest content of 8.531 RT Estragole (60.32 %) and 4.852 RT D-Limonene (5.15 %); Foeniculum fructus tincture contains 52 components, among which 5.745 RT Fenchone (15.39 %) and 8.5 RT Anethole (11.37 %) prevail. Conclusions. The results of gas chromatography of fruits of the Apiaceae family significantly expand the information about the chemical composition of raw materials and indicate the prospects for use in pharmaceutical and medical practice. Analyzing the results of gas chromatography, it has been found that tinctures of fruits of the Apiaceae family differ in qualitative and quantitative composition of components. Tinctures of Foeniculum fructus contain 52 components, Coriandrum fructus – 37 components, Carum carvi L. contain 33 components, Anethum fructus – 28 components, Anisum fructus – 22 components. The obtained experimental data can be used to create regulatory documentation for a particular type of medicinal plant raw materials. Семейство Apiaceae насчитывает насчитывает 474 рода и 3992–4050 видов, которые распространены по всему земному шару. Из всего многообразия видов наше внимание привлекло сырье аниса обыкновенного Anisum vulgare Gaertrn., фенхеля обыкновенного Foeniculum vulgare Mill., которое содержит производные фенилпропана, кориандра посевного Coriandrum sativum L., укропа огородного Anethum graveolens L., тмина обыкновенного Carum carvi L., богатое производными монотерпеноидов. Эти растения широко применяют в медицинской практике как противомикробные, спазмолитические, отхаркивающие, гипотензивные, мочегонные, желчегонные, слабительные средства. Такое разностороннее действие обусловлено наличием в сырье растений различных групп биологически активных веществ. Цель работы – с помощью газовой хроматографии определить компонентный состав настоек плодов Anisum vulgare Gaertrn., Foeniculum vulgare Mill., Coriandrum sativum L., Anethum graveolens L. и Carum carvi L. Материалы и методы. Настойки изготовлены в соотношении (1: 5) (экстрагент – 70 % этиловый спирт) из аниса, фенхеля, кориандра, укропа и тмина плодов, заготовленных на опытном поле Запорожского государственного медицинского университета в августе 2019 г. Качественное и количественное определение действующих соединений осуществляли с помощью газового хроматографа Agilent 7890B с масс-спектрометрическим детектором 5977B. Для идентификации компонентов использовали библиотеку масс-спектров NIST14. Результаты. С помощью хромато-масс-спектрометрии установили, что настойки из плодов Anisum vulgare Gaertrn, Foeniculum vulgare Mill., Coriandrum sativum L., Anethum graveolens L. и Carum carvi L. отличаются по качественному и количественному составу компонентов. Настойки из Anethum fructus содержат 28 компонентов, среди которых преобладают 8.028 RT (-)-Carvone – 52,63 %, 4.861 RT D-Limonene – 17,74 %; Coriandrum fructus содержат 37 компонентов, наибольшее содержание имеют 11.016 RT Benzene, 1 (1,5-dimethyl-4-hexenyl)-4-methyl – 20,7 %; 19.372 RT 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)dec-4-en-3-one – 8,57 %; Carum carvi L. содержат 33 компонента, среди которых преобладают 7.988 RT Benzaldehyde, 4(1-methylethyl) – 47,37 %; 19,311 RT неопределенное соединение – 5,88 %; Anisum fructus – 22 компонента, наибольшее содержание имеют 8.531 RT Estragole – 60,32 %; 4.852 RT D-Limonene – 5,15 %; Foeniculum fructus содержат 52 компонента, среди которых преобладают 5.745 RT Fenchone – 15,39 %; 8.5 RT Anethole – 11,37 %. Выводы. Результаты исследований методом газовой хроматографии плодов представителей семейства Apiaceae cущественно расширяют сведения о химическом составе сырья, указывают на перспективность использования в фармацевтической и медицинской практике. В ходе анализа результатов газовой хроматографии выяснили, что настойки из плодов семейства Apiaceae отличаются по качественному и количественному составу компонентов. Настойки из Foeniculum fructus содержат 52 компонента, Coriandrum fructus – 37, Carum carvi L. – 33, Anethum fructus – 28, Anisum fructus – 22 компонента. Экспериментальные данные, полученные в ходе исследования, могут быть использованы для создания нормативной документации на определенный вид лекарственного растительного сырья.
Описание: Одинцова В. М. - ORCID ID: 0000-0002-7883-8917; Корнієвська В. Г. - ORCID ID: 0000-0001-8307-1282; Малецький М. М. - ORCID ID: 0000-0002-9404-9467; Корнієвський Ю. І. - ORCID ID: 0000-0001-7863-6736.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/14409
Appears in Collections:Наукові праці. (Технологія ліків)
Наукові праці. (Фармакогнозія)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
11.pdf2,31 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback