DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра фізколоїдної хімії >
Наукові праці. (Фізколоїдна хімія) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/14410

Название: Вивчення закономірностей утримування потенційних лікарських субстанцій ряду 1,2,4-триазол-3-ілтіоацетатних кислот та їх солей методом ВЕРХ/ДМД-МС
Другие названия: The study of retention regularities for the potential drug substances of 1,2,4-triazol3-ylthioacetic acids and their salts series by the method of HPLC/DAD-MS
Изучение закономерностей удерживания потенциальных лекарственных субстанций ряда 1,2,4-триазол-3-илтиоацетатных кислот и их солей методом ВЭЖХ/ДМД-МС
Авторы: Варинський, Борис Олександрович
Книш, Євгеній Григорович
Парченко, Володимир Володимирович
Панасенко, Олександр Іванович
Каплаушенко, Андрій Григорович
Varynskyi, B. O.
Knysh, Ye. G.
Parchenko, V. V.
Panasenko, O. I.
Kaplaushenko, A. G.
Варинский, Б. О.
Кныш, Е. Г.
Парченко, В. В.
Панасенко, О. И.
Каплаушенко, А. Г.
Ключевые слова: характеристики утримування
1,2,4-триазол-3-ілтіоацетатні кислоти
ВЕРХ/ДМД-МС
retention characteristics
1,2,4-triazol-3-ylthioacetic acids
HPLC/DMD-MS
характеристики удерживания
1,2,4-триазол-3-илтиоацетатные кислоты
ВЭЖХ/ ДМД-МС
Issue Date: 2015
Библиографическое описание: Вивчення закономірностей утримування потенційних лікарських субстанцій ряду 1,2,4-триазол-3-ілтіоацетатних кислот та їх солей методом ВЕРХ/ДМД-МС / Б. О. Варинський, Є. Г. Книш, В. В. Парченко, О. І. Панасенко, А. Г. Каплаушенко // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. - 2015. - Т. 13, вип. 4 (52). - С. 68-75.
Аннотация: Похідні 1,2,4-триазолу є потенційними лікарськими речовинами з різноманітною біологічною активністю. Контроль стадій отримання таких сполук на дослідному і виробничому етапі є важливим завданням сучасної фармацевтичної науки. Найбільш універсальним і селективним методом, що дозволяє підтверджувати структуру як основних речовин, так і домішок та визначати кількісний вміст аналітів, є ВЕРХ/ ДМД-МС. Метою дослідження є вивчення залежності параметрів утримування ряду 1,2,4-триазол-3- ілтіоацетатних кислот та їх солей, що є кінцевими продуктами у синтезі зареєстрованих і потенційних лікарських речовин за 8 схемами синтезу, від вмісту ацетонітрилу в рухомій фазі за умов ВЕРХ/ ДМД-МС-визначення. Встановлено залежність коефіцієнта ємності k від вмісту ацетонітрилу для ряду 1,2,4-триазол-3-ілтіоацетатних кислот та їх солей. Показані можливості вибору умов хроматографічного визначення цих сполук як окремо, так і в сумішах. Встановлено, що для досліджуваних 1,2,4-триазол-3-ілтіоацетатних кислот до 65% вмісту ацетонітрилу в елюенті спостерігається обернено-фазовий механізм утримування, а потім іонообмінний механізм взаємодії з силанольними групами. Показано експоненційний характер взаємозв’язку між logD та коефіцієнтами ємності досліджуваних сполук при 15% вмісті ацетонітрилу в складі рухомої фази. Встановлено, що взаємозв’язок між logD та десятковими логарифмами коефіцієнтів ємності досліджуваних сполук при 15% вмісті ацетонітрилу в складі рухомої фази носить лінійний характер. The derivatives of 1,2,4-triazole are potential drug substances with various biological activity. The control of stages for obtaining such compounds at the research and production phase is an important task of modern pharmaceutical science. HPLC/DAD-MS is the most universal and selective method, which allows to confirm the structure both of active substances and impurities and determine the content of analytes. The aim of the research is to study the dependence of the retention characteristic for the series of 1,2,4-triazol-3-ylthioacetic acids and their salts, which are the target products in the synthesis of the registered and potential drug substances by 8 synthetic schemes, on the content of acetonitrile in the mobile phase under the conditions of HPLC/DAD-MS determination. The dependence of the capacity factor k on the content of acetonitrile for 1,2,4-triazol-3-ylthioacetic acids and their salts has been determined. The possibilities of choice of conditions for determining these compounds both individually and in mixtures have been shown. It has been found that the reversed-phase retention mechanism for 1,2,4-triazol-3-ylthioacetic acids under study up to 65% content of acetonitrile in the eluent, and then the ion-exchange mechanism of interaction with silanol groups are observed. The exponential character of correlation between logD and capacity factors for the compounds tested has been determined for 15% content of acetonitrile in the mobile phase. It has been determined that correlation between logD and decimal logarithms of capacity factors for the compounds to be investigated has the linear character for 15% content of acetonitrile in the mobile phase. Производные 1,2,4-триазола являются потенциальными лекарственными веществами с различной биологической активностью. Контроль стадий получения таких соединений на исследовательском и производственном этапе является важной задачей современной фармацевтической науки. Наиболее универсальным и селективным методом, позволяющим подтверждать структуру как основных веществ, так и примесей и определять количественное содержание аналитов, является ВЭЖХ/ДМД-МС. Целью исследования является изучение зависимости параметров удерживания ряда 1,2,4-триазол-3-илтиоацетатных кислот и их солей, являющихся конечными продуктами в синтезе зарегистрированных и потенциальных лекарственных веществ по 8 схемам синтеза, от содержания ацетонитрила в подвижной фазе в условиях ВЭЖХ/ДМД-МС-определения. Установлена зависимость коэффициента емкости k от содержания ацетонитрила для ряда 1,2,4-триазол-3-илтиоацетатных кислот и их солей. Показаны возможности выбора условий хроматографического определения этих соединений как отдельно, так и в смесях. Установлено, что для исследуемых 1,2,4-триазол-3-илтиоацетатных кислот до 65% содержания ацетонитрила в элюенте наблюдается обращенно-фазовый механизм удерживания, а затем ионно-обменный механизм взаимодействия с силанольными группами. Установлен экспоненциальный характер взаимосвязи между logD и коэффициентами емкости исследуемых соединений при 15% содержании ацетонитрила в составе подвижной фазы. Установлено, что взаимосвязь между logD и десятичными логарифмами коэффициентов емкости исследуемых соединений при 15% содержании ацетонитрила в составе подвижной фазы носит линейный характер.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/14410
Appears in Collections:Наукові праці. (Природничих дисциплін)
Наукові праці. (Фізколоїдна хімія)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
jofkh_2015_13_4_15.pdf460,4 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback