DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра загальної гігієни та екології >
Наукові праці. (Загальна гігієна) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/14477

Название: Медико-географічні детермінанти захворюваності населення Запорізького краю
Другие названия: Медико-географические детерминанты заболеваемости населения Запорожского края
Medical and geographical determinants of incidence in the population of Zaporizhy region
Авторы: Гребняк, Микола Петрович
Кірсанова, Олена Валентинівна
Таранов, Володимир Володимирович
Мікрюкова, Н. Г.
Гребняк, Н. П.
Кирсанова, Е. В.
Таранов, В. В.
Микрюкова, Н. Г.
Grebnyak, N. P.
Kirsanova, E. V.
Taranov, V. V.
Mikryukova, N. G.
Ключевые слова: медико-географічні фактори
природно-кліматичні зони
атрибутивна фракція
захворюваність
медико-географические факторы
природно-климатические зоны
атрибутивная фракция
заболеваемость
medical and geographical factors
natural and climatic zones
attributive fraction
morbidity
Issue Date: 2021
Библиографическое описание: Медико-географічні детермінанти захворюваності населення Запорізького краю / М. П. Гребняк, О. В. Кірсанова, В. В. Таранов, Н. Г. Мікрюкова // Україна. Здоров'я нації. - 2021. - N 2. - С. 43-48. - https://doi.org/10.24144/2077-6594.2.1.2021.235363
Аннотация: Вивчити медико-географічні умови Запорізького краю та визначити їх значення у формуванні захворюваності населення. Матеріали та методи. Картографічним методом Запорізький край диференційовано на шість зон. Досліджена захворюваність населення в цих зонах. Встановлена за допомогою атрибутивної фракції доля захворюваності, яка зумовлена дією медико-географічних факторів. Результати. Геоактивний простір Запорізького краю характеризується складністю та багатогранністю системоформуючих природних умов (орографічними і гідрогеологічними ознаками, кліматом та геопатогенними зонами). Основними детермінуючими медико-географічними об’єктами є Український кристалічний щит, р. Дніпро, Азовське море, що визначають неоднорідність гідросфери, літосфери та геохімічних ландшафтів. Медико-географічним районуванням з врахуванням природних умов виділено шість зон: Оріхово-Павлоградська шовна зона, долина прориву Дніпра, Приазовська берегова рівнина, Приазовська височина, Лівобережна Нижньо-Дніпровська рівнина, степова зона. Висновки. Індикаторною нозологічною патологією впливу природних факторів є розлади психіки та поведінки, хвороби органів травлення, хвороби ока та його придаткового апарату (максимальні значення атрибутивної фракції для яких становили 46,4–54,7%), а також злоякісні новоутворення (атрибутивна фракція до 26,8%). Найбільш виражений патологічний вплив природних факторів зареєстровано на Лівобережній Нижньо-Дніпровській рівнині, Оріхово-Павлоградській шовній та степовій зонах. Изучить медико-географические условия Запорожского края и определить их значение в формировании заболеваемости населения. Материалы и методы. Картографическим методом край дифференцировано на шесть зон. Исследована заболеваемость населения в этих зонах. Установлен с помощью атрибутивной фракции удельный вес заболеваемости, обусловленной действием медико-географических факторов. Результаты. Геоактивное пространство Запорожского края характеризуется сложностью и многогранностью системообразующих природных условий (орографическими и гидрогеологическими факторами, климатом и геопатогенными зонами). Основными детерминирующими медико-географическими объектами являются Украинский кристаллический щит, р. Днепр, Азовское море, определяющими неоднородность гидросферы, литосферы и геохимических ландшафтов. Медико-географическим районированием с учетом природных условий выделено шесть зон: Орехово-Павлоградская шовная зона Украинского кристаллического щита, долина прорыва Днепра, Приазовская береговая равнина, Приазовская возвышенность, Левобережная Нижне-Днепровская равнина, степная зона. Выводы. Индикаторной нозологической патологией влияния природных факторов являются нарушения психики и поведения, болезни органов пищеварения, болезни глаза и его придаточного аппарата (максимальные значения атрибутивной фракции для которых составляли 46,4–54,7%), а также злокачественные новообразования (атрибутивная фракция до 26,8%). Наиболее выраженое патологическое воздействие природных факторов зарегистрировано на Левобережной Нижне-Днепровской равнине, Орехово-Павлоградской шовной и степной зонах. To study the medical and geographical conditions of the Zaporozhye region and determine their importance in the formation of the incidence of the population. Materials and methods. The edge is differentiated by cartographic method into six zones. The morbidity of the population in these zones was investigated. The proportion of morbidity due to the action of medical and geographical factors was established using the attributive fraction. Results. The geoactive space of the Zaporozhye Territory is characterized by the complexity and versatility of the system-forming natural conditions (orographic and hydrogeological factors, climate and geopathogenic zones). The main determinant medical and geographical objects are the Ukrainian crystalline shield, r. Dnieper, Sea of Azov, determining the heterogeneity of the hydrosphere, lithosphere and geochemical landscapes. Medical-geographical zoning, taking into account natural conditions, identified six zones: the Orekhovo-Pavlograd suture zone of the Ukrainian crystalline shield, the valley of the Dnieper breakthrough, the Azov coastal plain, the Azov Upland, the Left-Bank Lower Dnieper plain, the steppe zone. Conclusions. Indicative nosological pathology of the influence of natural factors is mental and behavioral disorders, diseases of the digestive system, diseases of the eye and its adnexa (the maximum values of the attributive fraction for which were 46.4–54.7%), as well as malignant neoplasms (attributive fraction up to 26, 8%). The most pronounced pathological impact of natural factors was recorded on the Left Bank Lower Dnieper Plain, Orekhovo-Pavlograd suture and steppe zones.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/14477
Appears in Collections:Наукові праці. (Соціальна медицина)
Наукові праці. (Загальна гігієна)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
235363-Текст статті-540527-1-10-20210701.pdf435,69 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback