DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра загальної гігієни та екології >
Наукові праці. (Загальна гігієна) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/14478

Название: Парадигма здоров’ятворчості у літніх дитячих оздоровчих центрах
Другие названия: Парадигма здоровьетворчества в летних детских оздоровительных центрах
The paradigm of health and creativity in summer children’s wellness centers
Авторы: Гребняк, Микола Петрович
Кірсанова, Олена Валентинівна
Таранова, Т. В.
Мікрюкова, Н. Г.
Гребняк, Н. П.
Кирсанова, Е. В.
Таранова, Т. В.
Микрюкова, Н. Г.
Grebnyak, N. P.
Kirsanova, E. V.
Taranova, T. V.
Mikryukova, N. G.
Ключевые слова: здоров’ятворчість
літні дитячі оздоровчі центри
діти
здоровьятворчество
летние детские оздоровительные центры
дети
health creativity
summer children’s health centers
children
Issue Date: 2020
Библиографическое описание: Парадигма здоров’ятворчості у літніх дитячих оздоровчих центрах / М. П. Гребняк, О. В. Кірсанова, Т. В. Таранова, Н. Г. Мікрюкова // Україна. Здоров'я нації. - 2020. - № 4. - С. 48-55. - https://doi.org/10.24144/2077-6594.4.0.2020.220383
Аннотация: Обґрунтування парадигми здоров’ятворчості у літніх дитячих оздоровчих центрах. Матеріали та методи. Використано дані наших попередніх досліджень та виконано аналіз літературних даних з проблем оздоровлення дитячого населення. Застосовано комплекс методів системного підходу, концептуального моделювання. За допомогою гігієнічного експерименту визначена ефективність оздоровлення дітей у літньому дитячому оздоровчому центрі. Обстежено 69 хлопчиків 9-10 річного віку на початку і в кінці зміни. Досліджувались антропометричні показники, фізична (велоергометрія) та розумова працездатність (коректурна проба), рухові якості, вітамінний статус. Результати. На основі аналізу та узагальнення результатів наших досліджень, даних наукової літератури обґрунтована парадигма здоров’ятворчості у літніх дитячих оздоровчих центрах на засадах профілактики захворювань, медичної реабілітації та відновлюваних заходів. Основними принципами якої є органічна єдність відпочинку та оздоровлення дітей, диференційований підхід з урахуванням характеру перебігу захворювання, підвищення ступеню резистентності організму, поєднання різних видів здоров’яформуючих технологій. Апробація рекомендованих технологій здоров’ятворчості дозволила отримати позитивний медико-соціальний ефект (поліпшення фізичної та розумової працездатності, вітамінного статусу і рухових якостей). Висновки. Негативні тенденції в стані здоров’я дитячого населення на тлі суттєвого скорочення забезпеченості дітей лікарняними ліжками диктують необхідність підвищення ефективності їх літнього оздоровлення. Складовими парадигми здоров’ятворчості у літніх дитячих оздоровчих центрах є кліматотерапія, фітотерапія, фізіотерапія, дієтичне харчування, лікувальна фізкультура. Характер вірогідних змін під дією запропонованих здоров’яформуючих технологій у літньому дитячому оздоровчому центрі зумовлює підвищення рівня індивідуального здоров’я (фізична та розумова працездатність, рухові якості, вітамінний статус). Обоснование парадигмы здоровьятворчества в летних детских оздоровительных центрах. Материалы и методы. Использованы данные наших предыдущих исследований и выполнен анализ литературных данных по проблемам оздоровления детского населения. Применен комплекс методов системного подхода, концептуального моделирования. С помощью гигиенического эксперимента определена эффективность оздоровления детей в летнем детском оздоровительном центре. Обследовано 69 мальчиков 9-10 летнего возраста в начале и в конце смены. Исследовались антропометрические показатели, физическая (велоэргометрия) и умственная работоспособность (корректурная проба), двигательные качества, витаминный статус. Результаты. На основе анализа и обобщения результатов исследований, данных научной литературы обоснована парадигма здоровьятворчества в летних детских оздоровительных центрах на основе профилактики заболеваний, медицинской реабилитации и восстановительных мероприятий. Основными принципами которой является органическое единство отдыха и оздоровления детей, дифференцированный подход с учетом характера течения заболевания, повышение степени резистентности организма, сочетание различных видов здоровьяформирующих технологий. Апробация рекомендованных технологий здоровьятворчества позволила получить положительный медико-социальный эффект (улучшение физической и умственной работоспособности, витаминного статуса и двигательных качеств). Выводы. Негативные тенденции в состоянии здоровья детского населения на фоне существенного сокращения обеспеченности детей больничными койками диктуют необходимость повышения эффективности их летнего оздоровления. Составляющими парадигмы здоровьятворчества в летних детских оздоровительных центрах являются климатотерапия, фитотерапия, физиотерапия, диетическое питание, лечебная физкультура. Характерные достоверные сдвиги под влиянием предложенных здоровьяформирующих технологий в летнем детском оздоровительном центре обусловливают повышение уровня индивидуального здоровья (физическая и умственная работоспособность, двигательные качества, витаминный статус). Justification of the paradigm of health creativity in summer children’s health centers. Materials and methods. We used the data of our previous studies and analyzed the literature data on the problems of improving the health of the child population. A complex of methods of a systematic approach and conceptual modeling is applied. With the help of a hygienic experiment, the effectiveness of children’s health improvement in the summer children’s health center has been determined. 69 boys aged 9-10 were examined at the beginning and at the end of the shift. Anthropometric indicators, physical (bicycle ergometry), mental performance (correction test), motor qualities, vitamin status were studied. Results. Based on the analysis and generalization of research results, scientific literature data, the paradigm of health creativity in summer children’s health centers was substantiated on the basis of disease prevention, medical rehabilitation and rehabilitation measures. The main principles of which are the organic unity of recreation and health improvement of children, a differentiated approach taking into account the nature of the course of the disease, an increase in the degree of resistance of the body, a combination of various types of health-forming technologies. Approbation of the recommended technologies of health-creativity allowed to obtain a positive medical and social effect (improvement of physical and mental performance, vitamin status and motor qualities). Conclusions. Negative trends in the health status of the child population against the background of a significant reduction in the provision of children with hospital beds dictate the need to increase the efficiency of their summer recovery. Climatotherapy, herbal medicine, physiotherapy, dietary nutrition, physiotherapy exercises are components of the paradigm of health creativity in summer children’s health centers. Possible changes in the proposed health-forming technologies in the summer children’s health center have been identified, which contributed to an increase in the level of individual health (physical and mental performance, motor qualities, vitamin status).
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/14478
Appears in Collections:Наукові праці. (Загальна гігієна)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
220383-Текст статті-504136-1-10-20210101.pdf371,64 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback