DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра мовної підготовки >
Наукові праці. (Мовна підготовка) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/15084

Название: Інтеграція сучасних педагогічних технологій у процес мовної підготовки іноземних студентів
Другие названия: Integration of the modern pedagogical technologies into the process of language acquisition by the foreign students
Авторы: Гейченко, Катерина Іванівна
Якутіна, Таміла Георгіївна
Агіна, Олена Іванівна
Маринич, Анна Миколаївна
Ключевые слова: педагогічні технології
мультимедійні засоби навчання
мультимедійні засоби навчання
змішане навчання
самостійна робота
українська мова як іноземна
pedagogical technologies
multimedia teaching aids
project method
blended learning
independent work
Ukrainian as a foreign language
Issue Date: 2021
Библиографическое описание: Інтеграція сучасних педагогічних технологій у процес мовної підготовки іноземних студентів / К. І. Гейченко, Т. Г. Якутіна, О. І. Агіна, А.М. Маринич // Інноваційна педагогіка. - 2021. – Вип. 36. - С. 143-146. - DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085/2021/36.29.
Аннотация: У статті зроблено спробу описати впровадження певних педагогічних технологій у процес мовної підготовки іноземців під час традиційного аудиторного й онлайн- навчання у закладі вищої освіти. Актуальність проблеми використання новітніх методів та інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі зумовлена необхідністю для закладів вищої освіти тривалий час працювати в дистанційному режимі у зв’язку з пандемією. Автори виокремлюють застосування таких методів, як метод проєктів, змішаного навчання, програмованих тренінгів тощо. Особлива увага приділяється використанню Інтернет-програм та платформ: Microsoft Teams, Microsoft Forms, Classtime, Google Forms та ін., що дають змогу розвивати інформаційно-комунікаційну компетентність та діджитальну грамотність студентів, а також забезпечують поступовість і послідовність засвоєння навчального матеріалу під час дистанційних занять. Підкреслюється, що контроль здобутих знань із мови є невід’ємним складником освітнього процесу. У статті зазначено, що онлайн-навчання якісно вплинуло не лише на пошук викладачами нових форм роботи та різноманітність навчально-методичних матеріалів, які вони готували, а й на самостійну роботу студентів-інофонів, у яких спостерігалося підвищення рівня мотивації до вивчення мови. Зосереджується увага на тому, що раціональне використання мультимедійних матеріалів стало якісно новим етапом у методиці навчання української мови як іноземної і характеризується цілою низкою дидактичних переваг. Головною перевагою цих матеріалів є те, що вони можуть експонувати усне мовлення у всіх формах його проявів одночасно з динамічним зображенням тих життєвих ситуацій, у яких вони функціонують. Таким чином, упровадження новітніх технологій у процес мовної підготовки студентів іноземних громадян відкриває перспективи більш якісного навчання та вдосконалення вищої освіти в сучасних умовах. The article attempts to describe the introduction of certain pedagogical technologies into the process of foreigners’ language training during traditional offline and online education in a higher education institution. The urgency of the problem of using the newest methods as well as information and communication technologies in the educational process comes from the need for higher education institutions to work remotely for a long time due to the pandemic. The authors highlight the use of such methods as the method of projects, blended learning, training sessions, etc. They pay special attention to the use of Internet applications and platforms: Microsoft Teams, Microsoft Forms, Classtime, Google Forms and others, which allows to develop information and communication competence and digital literacy of students and also provide gradual and consistent learning of educational material during distance studying. It is emphasized that the control of the acquired knowledge of the language is an integral part of the educational process. Attention is focused on the fact that the rational use of multimedia materials has become a qualitatively new stage in the methodology of teaching Ukrainian as a foreign language and is characterized by a number of didactic advantages. The main advantage of these materials is that they can exhibit oral speech in all forms of its manifestations simultaneously with a dynamic depiction of the life situations in which they operate. The article notes that online learning has had a qualitative effect not only on teachers’ search for new forms of work and the variety of teaching materials they prepared, but also on the independent work of foreign students, who have increased motivation to learn the language. Thus, the introduction of new technologies in the process of language training of foreign students opens up prospects for better education and improvement of higher education in modern conditions.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/15084
Appears in Collections:Наукові праці. (ЦПІГ)
Наукові праці. (Мовна підготовка)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Стаття Інноваційна педагогіка.pdf171,72 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback