DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії >
Наукові праці. (Клінічна фармація ФПО) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/15384

Название: Хімічний склад поліфенольних сполук у траві деревію подового (Achillea micranthoides klok.)
Другие названия: The chemical composition of polyphenolic compounds Achillea micranthoides klok. Herbs
Химический состав полифенольных соединений в траве тысячелистника подового (Achillea micranthoides klok.)
Авторы: Дуюн, Ірина Федорівна
Мазулін, Олександр Владиленович
Мазулін, Георгій Владиленович
Опрошанська, Т. В.
Duyun, I. F.
Mazulin, O. V.
Мazulin, G. V.
Оproshanska, Т. V.
Дуюн, И. Ф.
Мазулин, А. В.
Мазулин, Г. В.
Опрошанская, Т. В.
Ключевые слова: деревій подовий
трава
флавоноїди
гідроксикоричні кислоти
тонкошарова хроматографія
високоефективна рідинна хроматографія
Achillea micranthoides Klok.
herb
flavonoids
hydroxycinnamic acids
TLC
HPLC
тысячелистник подовый
флавоноиды
гидроксикоричные кислоты
тонкослойная хроматография
высокоэффективная жидкостная хроматография
Issue Date: 2020
Библиографическое описание: Хімічний склад поліфенольних сполук у траві деревію подового (Achillea micranthoides klok.) / І. Ф. Дуюн, О. В. Мазулін, Г. В. Мазулін, Т. В. Опрошанська // Фармацевтичний журнал. – 2020. - Т. 75, № 1 - С. 80-87. - DOI: 10.32352/0367-3057.1.20.09.
Аннотация: Для створення сучасних фітопрепаратів перспективними є лікарські рослини, які містять флавоноіди та гідроксикоричні кислоти. Для цих поліфенольних сполук характерно структурне різноманіття, нетоксичність, широкий спектр фармакологічної активності. Актуальною є проблема розроблення нових сучасних інструментальних методів досліджень. У науковій та народній медицині види роду деревій (Achillea L.) родини Asteraceae L. широко застосовують для прискорення загоєння ран, зупинення кровотеч різної етіології, як протизапальні, антигельмінтні засоби. Теоретичний та практичний інтерес має деревій подовий (Achillea micranthoides Klok.). Рослина поширена у південних регіонах країн Чорноморського та Середземноморського басейну, Європі, Україні. Тривалий вегетаційний період сприяє накопиченню біологічно активних флавоноїдів та гідроксикоричних кислот. Метою роботи було дослідження складу поліфенольних сполук (флавоноїдів та гідроксикоричних кислот) у траві деревію подового (Achillea micranthoides Klok.) під час цвітіння (липень–вересень). Об’єктом дослідження була трава деревію подового, яку заготовлено у південних та східних регіонах України в 2017 р. Дослідження поліфенольних сполук здійснено методами ТШХ та ВЕРХ. Для ВЕРХ застосовували пристрій Agilent Technogies (Model 1100) (Japan). Хроматографічна колонка ZORBAX-SB C-18, l = 2,1×150 мм, заповнена октадецилсилільним сорбентом із діаметром зерен 3,5 мкм. Рухома фаза: кислота трифтороцтова 0,2%-ва, метанол безв. та суміш кислоти трифтороцтової 0,2%-ї зі спиртом метиловим 70%-м; довжина хвилі – 313 нм, 350 нм. Під час цвітіння встановлено присутність та кількісний вміст 8 флавоноїдів (до 1,176 ± 0,122%) та 6 гідроксикоричних кислот (до 0,807 ± 0,071%). У складі ідентифікованих флавоноїдів переважають сполуки: апігенін-7,4´-ди-О-глюкозид, кверцетин-3-О-рутинозид, лютеолін-6-С-глюкозид, лютеолін- 7-О-β-D-глюкопіранозид, апігенін-7-О-β-D-глюкопіранозид. У складі гідроксикоричних кислот найбільший вміст визначено для хлорогенової та кавової кислот. Одержані результати свідчать про перспективність створення фітопрепаратів із трави деревію подового з вираженою протизапальною, антиоксидантною, кровоспинною та гепатопротекторною активністю. Доцільно впровадження методик ТШХ та ВЕРХ для визначення якісного складу та кількісного вмісту поліфенольних сполук у траві Achillea micranthoides Klok. для включення до монографії ДФУ. B S T R A C T For obtain modern herbal remedies, medicinal plants containing flavonoids and hydroxycinnamic acids are promising. These polyphenolic compounds are characterized by structural diversity, non-toxicity, a wide range of pharmacological activity. An actual problem is the development of new modern instrumental research methods. In scientific and folk medicine the genus Achillea L. of the Asteraceae L. family are widely used to accelerate wound healing, stop bleeding of various etiologies, as anti-inflammatory and anthelmintic agents. The herb of Achillea micranthoides Klok. has theoretical and practical interest. The plant is distributed in the southern regions of the Black Sea and Mediterranean countries, Europe, Ukraine. A long growing season contributes to the accumulation of biologically active polyphenolic compounds from groups of flavonoids and hydroxycinnamic acids. The aim of the work was to study the composition of polyphenolic compounds (flavonoids and the hydroxycinnamic acids) in the herbs of the Achillea micranthoides Klok. during flowering (june-september). The object of research was herb of Achillea micranthoides Klok. Harvesting was carried out in south and oust regions of Ukraine during flowering (June–September, 2017). The investigation of polyphenolic compounds were performed by TLC and HPLC methods. HPLC analyzes were performed using an Agilent Technogies (Model 1100) (Japan). The chromatographic column ZORBAX-SB C-18 measuring 2.1×150 mm, filled with octadecylsilyl sorbent, with a grain diameter of 3.5 microns were used. The systems as the mobile phase: trifluoroacetic acid 0,2%, methanol anhydrous and a mixture of trifluoroacetic acid 0,2% with methanol 70% were used; wave length 313 nm, 350 nm. During the flowering period, the presence and quantitative content were established 8 flavonoids (up to 1,176 ± 0,122%) and 6 hydroxycinnamic acids (up to 0,807 ± 0,071%). The identified flavonoids are dominated by compounds: apigenin-7,4’-di-O-glucoside, quercetin-3-O-rutinoside, luteolin-6-C-glucoside, luteolin- 7-O-β-D-glucopyranoside, apigenin-7-O-β-D-glucopyranoside. The highest content in the composition of hydroxycinnamic acids was found for chlorogenic and caffeic acids. The obtained results to be used for perspective modern herbal remedies from Achillea micranthoides Klok. herb with anti-inflammatory, antioxidative, haemostatic and hepatoprotective activities. The qualitative and quantitative determination methods of polyphenolic compounds in Achillea micranthoides Klok. herb may be used to the State Ukraine Pharmacopoeia monographs. Для создания современных фитопрепаратов перспективными являются лекарственные растения, содержащие флавоноиды и гидроксикоричные кислоты. Для этих полифенольных соединений характерно структурное разнообразие, нетоксичность, широкий спектр фармакологической активности. Актуальной проблемой является разработка новых современных инструментальных методов исследований. В научной и народной медицине виды рода тысячелистник (Achillea L.) семейства Asteraceae L. широко используют для ускорения заживления ран, остановки кровотечений различной этиологии, в качестве противовоспалительных, антигельминтных средств. Теоретический и практический интерес представляет тысячелистник подовый (Achillea micranthoides Klok.). Растение распространено в южных регионах стран Черноморского и Средиземноморского бассейнов, Европе, Украине. Длительный вегетационный период способствует накоплению биологически активных флавоноидов и гидроксикоричных кислот. Целью работы було изучение состава полифенольных соединений (флавоноидов и гидроксикоричных кислот) в траве тысячелистника подового (Achillea micranthoides Klok.) во время цветения (июнь– сентябрь). Объектом исследования была трава тысячелистника подового, заготовленная в южных и восточных регионах Украины в 2017 г. Изучение полифенольных соединений проведено методами ТСХ та ВЭЖХ. Для ВЭЖХ использовали прибор Agilent Technogies (Model 1100) (Japan). Хроматографическая колонка ZORBAX-SB C-18, l = 2,1×150 мм, заполненная октадецильным сорбентом с диаметром зерен 3,5 мкм. Подвижная фаза: кислота трифторуксусная 0,2%-я, метанол безв. и смесь кислоты трифторуксусной 0,2%-й с метиловым спиртом 70%-м; длина волны – 313 нм, 350 нм. В период цветения установлено присутствие и количественное содержание 8 флавоноидов (до 1,176 ± 0,122%) и 6 гидроксикоричных кислот (до 0,807 ± 0,071%). В составе идентифицированных флавоноидов преобладают соединения: апигенин-7,4´-ди-О-глюкозид, кверцетин-3-О-рутинозид, лютеолин-6-С-глюкозид, лютеолин-7-О-β-D-глюкопиранозид, апигенин-7-О-β-D-глюкопиранозид. В составе гидроксикоричных кислот наивысшее содержание установлено для хлорогеновой и кофейной кислот. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности создания фитопрепаратов из травы тысячелистника подового с выраженной противовоспалительной, антиоксидантной, гемостатической и гепатопротекторной активностью. Обосновано внедрение методик ТСХ и ВЭЖХ для определения качественного состава и количественного содержания полифенольных соединений в траве Achillea micranthoides Klok. для включения в монографию ГФУ.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/15384
Appears in Collections:Наукові праці. (Клінічна фармація ФПО)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
822-Текст статті-1447-1-10-20200320.pdf396,06 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback