DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Автореферати та дисертації >
14.01.02 - Внутрішні хвороби >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/15636

Название: Жорсткість легеневої артерії та ремоделювання правого шлуночка при коморбідному перебігу гіпертонічної хвороби і хронічного обструктивного захворювання легень
Другие названия: Жесткость легочной артерии и ремоделирования правого желудочка при коморбидном течении гипертонической болезни и хронического обструктивного заболевания легких
Stiffness of the pulmonary artery and right ventricle remodelling in a comorbide course of hypertention and chronic obstructive pulmonary disease
Авторы: Яценко, Олег Вадимович
Яценко, О. В.
Iatsenko, O. V.
Ключевые слова: хронічне обструктивне захворювання легень
гіпертонічна хвороба
пружно-еластичні властивості
легенева артерія
хроническое обструктивное заболевание легких
гипертоническая болезнь
упруго-эластические свойства
легочная артерия
chronic obstructive disease of lungs
hypertensive disease
elastic properties
pulmonary artery
Issue Date: 2019
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Яценко Олег Вадимович. Жорсткість легеневої артерії та ремоделювання правого шлуночка при коморбідному перебігу гіпертонічної хвороби і хронічного обструктивного захворювання легень : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 - Внутрішні хвороби / О. В. Яценко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2019. - 20 с.
Аннотация: Дисертація присвячена підвищенню ефективності лікування гіпертонічної хвороби, поєднаної з ХОЗЛ, на підставі вивчення структурно-функціональних характеристик легеневої артерії і правого шлуночка, патогенетичних механізмів їх порушень та ефективності фармакотерапії амлодипіном у поєднанні з розувастатином на тлі базисної терапії. У дослідження включено 112 пацієнтів, які були розподілені на дві групи. До основної групи увійшли 62 пацієнта з коморбідним перебігом ГХ 2 стадії і ХОЗЛ 2-3 стадії. У групу порівняння увійшли 50 хворих з ізольованим ХОЗЛ 2-3 стадії. Контрольну групу склали 31 практично здорова особа. Методом відкритої рандомізації пацієнти основної групи були розділені на дві підгрупи по 31 пацієнту в кожній. Перша підгрупа отримувала стандартну терапію, до терапії другої підгрупи було включено в призначення інгібітор ГМГ-КоА-редуктази (розувастатин) та антагоніст кальцієвих каналів (амлодипіну бесілат) Для оцінки ефективності терапії вивчені дані інструментальних, лабораторних методів дослідження у хворих основної групи через 6 місяців лікування. В результаті проведеного дослідження у хворих з ГХ та ХОЗЛ визначені особливості змін структурно-функціональних показників легеневої артерії і правих відділів серця, вплив на них ремоделювання лівого шлуночка, вегетативної дисфункції, системної запальної відповіді та ендотеліальної дисфункції. Доповнені наукові дані щодо асоціації порушень пружно-еластичних властивостей легеневої артерії у хворих з коморбідним перебігом ГХ і ХОЗЛ. Уточнена клініко-патогенетична роль дисбалансу вегетативної системи, чинників системного запалення, деградації екстрацелюлярного матриксу, ендотеліальної дисфункції у структурно-функціональних змінах легеневої артерії і правого шлуночка. Доведено ефективність включення до базисної терапії ГХ, коморбідної з ХОЗЛ, комбінації амлодипіну і розувастатину, що сприяло вірогідному зниженню рівнів Вч-СРБ, ЕТ-1, ММП-9 та супроводжувалось більш суттєвою нормалізацією структурно-функціональних показників легеневої артерії і правого шлуночка порівняно зі стандартною терапією. Диссертация посвящена улучшению эффективности лечения ГБ на фоне ХОЗЛ на основании изучения структурно-функциональных характеристик ЛА и ПЖ, патогенетических механизмов их нарушений и эффективности фармакотерапии амлодипином в комбинации с розувастатином на фоне базисной терапии. Впервые исследовано у больных с коморбидным течением ГБ и ХОЗЛ структурно-функциональные показатели жёсткости ЛА и правых отделов сердца, вегетативной дисфункции, уровень высокочуствительного С-реактивного белка, матриксной металлопротеиназы-9, эндотелина-1. Выявлено особенности нарушения упруго-эластических свойств ЛА у больных с коморбидным течением ГБ и ХОЗЛ, нарушения деформационных свойств миокарда правого и левого желудочков. Доказано клиническую эффективность включения в базисную терапию больных с ГБ и ХОЗЛ розувастатина и амлодипина бесилата в течение 24 недель в отношении положительного влияния на изученные патогенетические, морфо-функциональные и биохимические факторы с более существенной нормализацией структурно-функциональных показателей легочной артерии и правого желудочка. The thesis focuses on the improvement of HT treatment effectiveness in the setting of COPD on the ground of structural-functional characteristics of PA and RV study, pathogenetic mechanisms of their disorders and effectiveness of pharmacotherapy with amlodipine in a combination with rosuvastatin on the background of a baseline therapy. For the first time structural-functional values of stiffness of PA and right compartments of heart, vegetative dysfunction, level of high sensitive C-reactive protein, matrix metalloproteinase-9, endothelin-1 were studied in patients with a comorbid course of HT and COPD. The study also revealed peculiarities of the disorder of PA elastic properties in patients with a comorbid course of HT and COPD, disorders of myocard deformative features of the right and left ventricles. Clinical effectiveness of rosuvastatin and amlodipine besylate addition to the baseline therapy of patients with HT and COPD in a course of 24 weeks was proved relating to the positive effect on the studied pathogenetic, morpho-functional and biochemical factors with more substantive values normalization of the pulmonary artery and right ventricle.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/15636
Appears in Collections:14.01.02 - Внутрішні хвороби

Files in This Item:

File Description SizeFormat
15611046421.pdf396,5 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback