DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Дисертації >
Дисертації. Фармація, промислова фармація >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/15803

Название: Розробка складу, технології і дослідження м’якої лікарської форми з піроктон оламіном та нафталаном знесмоленим для терапії і профілактики себорейного дерматиту волосистої частини голови
Другие названия: Development of composition, technologies and research of soft medicinal form with piroctone olamine and naphthalanum deresinated for therapy and prophylaxis of seborrheic dermatitis of hairy part of head
Авторы: Солодовник, В. А.
Solodovnyk, V. А.
Ключевые слова: технологія
піроктон оламін
нафталан знесмолений
м’які лікарські форми
топічна терапія
антимікотична
антибактеріальна
протизапальна
антиоксидантна дія
technology
piroctone olamine
pitch-removed naphthalan
semisolid dosage forms
topical therapy
antimycotic
antibacterial
antiinflammatory
antioxidant activity
Issue Date: 2021
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Солодовник Віталій Андрійович. Розробка складу, технології і дослідження м’якої лікарської форми з піроктон оламіном та нафталаном знесмоленим для терапії і профілактики себорейного дерматиту волосистої частини голови : дис. ... на здоб. ступеня д-ра філософії : 226 - Фармація, промислова фармація, 22 - Охорона здоров'я / М. А. Кубрак ; МОЗ України, Запоріз. держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2021. - 190 с.
Аннотация: Дисертація присвячена розробці науково обгрунтованого складу і технології виготовлення м’якого фармакотерапевтичного засобу для зовнішнього застосування – мазі з піроктон оламіном і знесмоленим нафталаном для топічної терапії профілактики себорейного дерматиту волосистої частини голови, що мають високу ефективність і стабільність на основі дослідження їх фізико-хімічних, біофармацевтичних, реологічних, мікробіологічних і фармакотехнологічних властивостей. Себорейний дерматит волосистої частини голови – хронічне рецидивуюче захворювання шкіри, що розвивається на себорейних ділянках і у великих складках, таке, що проявляється еритемато-сквамозними і фолікулярними папульозно-сквамозними висипаннями і що виникають в результаті активізації сапрофітної мікрофлори. Етіологія і патогенез себорейного дерматиту досі вивчені не до кінця, проте доведена тригерна роль грибів роду Маlassezia, які зустрічаються у складі тимчасової або постійної мікрофлори шкіри приблизно у 90% населенні. Маніфестація захворювання проявляється у вигляді локалізованих яскраво-запальних плям, папул на ділянках волосистої частини голови, що при відсутності адекватної терапії можуть зливатись у великі лускаті бляшки та приносять пацієнтам окрім фізичних ще і психічні страждання. У хворих часто спостерігається емоційна лабільність, тривожність, у важких випадках схильність до депресивних станів, часто виникають соціальні проблеми, а також дисгармонізація міжособових, сексуальних і сімейних стосунків. Тому адекватно підібрана, раціональна терапія, сприяюча швидкому регресу патологічній симптоматиці при себорейному дерматиті волосистої частини голови досі залишається актуальною проблемою для дерматологів. З урахуванням етіології захворювання до складу його фармакотерапії в залежності від тяжкості захворювання можливо призначати як зовнішні так і системні лікарські засоби. Зовнішнє лікування себорейного дерматиту волосистої частини голови спрямоване на зняття клінічних симптомів і залежить від скарг, з якими пацієнт звернувся до лікаря. Фармакотерапевтичний арсенал сучасної української дерматології в даний час налічує декілька десятків лікарських засобів, серед яких домінують препарати на основі кетоконазолу, пірітіон цинку та їх комбінації. При цьому відзначається досить короткочасний або слабкий ефект від їх застосування, що зв'язують з досить тривалим застосуванням активних фармацевтичних інгредієнтів і вірогідним розвитком резистентності до них патогенних мікроорганізмів. У зв’язку з вищевикладеним викликає інтерес пошук нових підходів до лікування себорейного дерматиту з використанням високоактивних фармацевтичних інгредієнтів. Однією з таких речовин є піроктон оламін (октопірокс), що має разом з вираженою антимікотичною дією широкий спектр антибактеріальної активності відносно як грампозитивних, так і грамнегативних патогенних мікроорганізмові. Речовина не токсична, не має шкіропідразнюючою дії, робить дезодоруючий ефект. При цьому сучасна дерматологія вказує на доцільність комбінування в м'яких лікарських формах для терапії себорейного дерматиту волосистої частини голови активних протигрибкових компонентів і речовин, сприяючих усунення свербіжу, запалення, нормалізування десквамації. Thesis is dedicated to development of scientifically grounded composition and technology of semisolid pharmacotherapeutic drug for external administration – ointment with piroctone olamine and designed pitch-removed naphthalan for topical prevention of seborrheic dermatitis of the scalp zone with high efficacy and stability, based on the investigations of its physico-chemical, biopharmaceutical, rheological, microbiological and pharmaco-technological properties. Seborrheic dermatitis of the scalp zone is a chronic recurring skin disease developed in seborrheic areas and big areas, presented by the erythematous-squamous and follicular papule squamous rash and resulted from the activation of saprophytic microflora. Etiology and pathogenesis of seborrheic dermatitis are not studied completely, but trigger role of Маlassezia fungi, that can be found in 90% population as a part of temporary or constant skin microflora, is proven. Manifestation of disease is demonstrated by the local brightly colored stains, papules on the scalp which can coalesce making big scaly plaques and provide patients with physical and psychic suffering without proper therapy. Ill persons frequently demonstrate emotionally lability, anxiety, tendency to depression in severe cases, social problems and disharmony in interpersonal, sexual and family relations. Therefore, adequately adjusted rational therapy contributing to fast regress of pathologic symptoms of seborrheic dermatitis of the scalp is still an actual problem for dermatologists. Taking into account etiology of the disease, it is possible to include in pharmacotherapy external and internal medicines according to severity of illness. External treatment of seborrheic dermatitis of the scalp is aimed at removal of clinical symptoms and depends on patient’s complaints. At present pharmacotechnological arsenal of the modern Ukrainian dermatology is presented by dozens of medicines, and medications with ketoconazole, zinc pirition and their combination are the most dominating. Yet there has been a short-term or slight effect from their administration. It can be caused by the long-term use of active substances and possible resistance of microorganisms. In view of the foregoing, it is interesting to found the new ways of treatment of seborrheic dermatitis using pharmaceutical ingredients with high activity. Piroctone olamine (octopirox) is the one of these substances. It has expressed antimycotic action and wide range of antibacterial activity due to gram-negative and grampositive pathogenic microorganisms. It is a nontoxic, non-irritating and deodorizing substance. Yet modern dermatology specifies the substantiation of combination of active antifungals and components for eliminating itching, inflammation, normalizing desquamation in semisolid dosage forms for therapy of seborrheic dermatitis of the scalp. To the effect that using of traditional topical steroids, selenium sulfide, salicylic acid, sulfur may cause irritation and makes a negative effect on the hair, it is possible to applying of natural components, including minerals. Naphthalane oil has been used for treatment of seborrhoea for long years. But designed pitch-removed naphthalan obtained by the vacuum distillation and hydrocracking is more interesting. It consists from the naphthenic hydrocarbons with desensitizing, spasmolytic, resorbable, anti-itching and antibacterial effects. Pitch-removed naphthalan unlike the native oil is less toxic, more effective and has a good compliance for patients.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/15803
Appears in Collections:Дисертації. Фармація, промислова фармація

Files in This Item:

File Description SizeFormat
211029_solodovnik_va_disertasia.pdf2,33 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback