DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра загальної гігієни та екології >
Наукові праці. (Загальна гігієна) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/16066

Название: Інноваційні аліментарні технології у системі громадського здоров’я
Другие названия: Инновационные алиментарные технологии в системе общественного здоровья
Innovative alimentary technologies in the system of public health
Авторы: Гребняк, Микола Петрович
Кірсанова, Олена Валентинівна
Таранов, Володимир Володимирович
Мікрюкова, Н. Г.
Гребняк, Н. П.
Кирсанова, Е. В.
Таранов, В. В.
Микрюкова, Н. Г.
Grebnyak, N. P.
Kirsanova, O. V.
Taranov, V. V.
Mikrukova, N. G.
Ключевые слова: аліментарні технології
інновації
здоров’я
харчування
алиментарные технологии
инновации
здоровье
питание
alimentary technologies
innovation
health
nutrition
Issue Date: 2018
Издатель: ДП "Наук. центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. акад. Л. І. Медведя" МОЗ України
Библиографическое описание: Інноваційні аліментарні технології у системі громадського здоров’я / М. П. Гребняк, О. В. Кірсанова, В. В. Таранов, Н. Г. Мікрюкова // Єдине здоров’я та проблеми харчування України. – 2018. - № 2. – С. 5-12.
Аннотация: РЕЗЮМЕ. Три чверті населення страждає на аліментарно залежні захворювання. Дієтологія є невід’ємною складовою лікувального процесу. Вона істотно підвищує ефективність лікування у системі громадського здоров’я. Її домінантною ознакою є створення для хворої людини дизайну оздоровчих програм. Мета дослідження. Обґрунтування інноваційних аліментарних технологій дієтологічного супроводу в системі громадського здоров’я. Матеріали та методи дослідження. Проаналізовані матеріали офіційних звітів МОЗ України та ЮНЕЙДС про стан здоров’я населення за 2014–2016 рр. Використані медико-статистичний метод та системного аналізу. Результати дослідження та обговорення. Сучасний стан популяційного здоров’я населення України характеризується кризовими явищами. Стандартизована за віком смертність від неінфекційних хвороб суттєво вища ніж у Європейському регіоні та світі в цілому. Особливо висока смертність у чоловіків. Трансформація вікової структури населення наближує «кризу старіння». До специфічних рис захворюваності відносяться високі рівні первинної захворюваності працездатного населення та значне накопичення хронічної патології у похилому віці. Вказане детермінує збільшення обсягу медичних послуг та широке використання інноваційних аліментарних технологій, що слугують необхідним тлом для терапевтичних засобів. Висновки. Популяційне здоров’я населення України характеризується високою смертністю від неінфекційних захворювань, вираженим демографічним старінням, високим рівнем первинної захворюваності працездатного населення, поліморбідністю у старшому віці. Внаслідок критичних явищ у стані громадського здоров’я населення суттєво зростає обсяг необхідної допомоги та потребує інтенсивного застосування інноваційних аліментарних технологій. Перспективними аліментарними технологіями є метаболічна терапія, нутриціологічна підтримка та дієтологічний супровід лікувального процесу. РЕЗЮМЕ. Три четверти населения страдает алиментарно зависимыми заболеваниями. Диетология — неотъемлемая составляющая лечебного процесса. Она существенным образом повышает эффективность лечения в системе общественного здоровья, доминантным признаком которого является создание для больного человека дизайна оздоровительных программ. Цель исследования. Обоснование инновационных алиментарных технологий диетологического сопровождения в системе общественного здоровья. Материалы и методы исследования. Проанализированы материалы официальных отчетов МЗ Украины и ЮНЭЙДС о состоянии здоровья населения за 2014–2016 гг. Использованы медико-статистический метод и системного анализа. Результаты исследования и обсуждение. Современное состояние популяционного здоровья населения Украины характеризуется кризисными явлениями. Стандартизированная по возрасту смертность от неинфекционных болезней существенно выше, чем в Европейском регионе и мира в целом. Особенно высокая смертность у мужчин. Трансформация возрастной структуры населения приближает «кризис старения». К специфическим чертам заболеваемости относятся высокие уровни первичной заболеваемости трудоспособного населения и значительное накопление хронической патологии в пожилом возрасте. Указанное детерминирует увеличение объема медицинских услуг и широкое использование инновационных алиментарных технологий, служащих необходимым фоном для терапевтических средств. Выводы. Популяционное здоровье населения Украины характеризуется высокой смертностью от неинфекционных заболеваний, выраженным демографическим старением, высоким уровнем первичной заболеваемости трудоспособного населения, полиморбидностью в старшем возрасте. Вследствие критических явлений в состоянии общественного здоровья населения существенно возрастает объем необходимой помощи и требует интенсивного применения инновационных алиментарных технологий. Перспективными алиментарными технологиями являются метаболическая терапия, нутрициологическая поддержка и диетологическое сопровождение лечебного процесса. SUMMARY. Three quarters of the population suffer from alimentary diseases. Dietology is an integral part of the treatment process. It significantly improves the effectiveness of treatment in the public health system. The dominant feature of it is the creation of the design of health programs for the sick person. Purpose of the Study. Substantiation of innovative alimentary technologies of dietary support in the system of public health. Materials and Methods of Research. The materials of the official reports of the Ministry of Health of Ukraine and UNAIDS about the state of health of the population for 2014–2016 are analyzed. Medical and statistical method and the method of system analysis were used. Resalts of the Study and Discussion. The current state of Ukrainian community population health is characterized by crisis phenomena. The age-standardized mortality from non-infectious diseases is significantly higher than in the European Region and the World as a whole. Especially high mortality is in men. The transformation of the age structure of the population makes the "crisis of aging" closer. Specific features of morbidity include high levels of primary morbidity of the working age population and a significant accumulation of chronic pathology in old age. This fact determines the increase of the volume of medical services and the widespread use of innovative alimentary technologies, which serve as a necessary background for therapeutic agents. Conclusions. Public health of the population of Ukraine is characterized by high mortality from non-infectious diseases, marked demographic aging, high level of primary morbidity of the working age population, polymorbidity in older age. Due to critical phenomena in the state of public health of the population, the volume of necessary assistance substantially increases and requires the intensive application of innovative nutritional technologies. Promising alimentary technologies are metabolic therapy, nutritional support and dietary support of the treatment process.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/16066
Appears in Collections:Наукові праці. (Соціальна медицина)
Наукові праці. (Загальна гігієна)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
str05(1).pdf445,2 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback