DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Наукова періодика ЗДМУ >
Запорожский медицинский журнал/Zaporozhye medical journal >
2013. ZMJ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/1733

Название: Експресія CD-31/CD-34 у хворих на недрібноклітинний рак легені І–ІІ стадій
Другие названия: Экспрессия CD-31/CD-34 у больных немелкоклеточным раком легкого І–ІІ стадий
Expression of CD-31/CD-34 in patients with І–ІІ stages non-small cell lung cancer
Авторы: Колеснік, Олексій Петрович
Шевченко, Анатолій Іванович
Туманський, Валерій Олексійович
Євсєєв, Антон Володимирович
Шишкін, Максим Андрійович
Колесник, А. П.
Шевченко, А. И.
Туманский, В. А.
Евсеев, А. В.
Шишкин, М. А.
Kolesnik, O. P.
Shevchenko, A. I.
Tumasky, V. O.
Evseev, А. V.
Shishkin, М. А.
Ключевые слова: недрібноклітинний рак легені
виживаність
CD31/CD34
немелкоклеточный рак легкого
выживаемость
non-small cell lung cancer
survival
Issue Date: 2013
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Експресія CD-31/CD-34 у хворих на недрібноклітинний рак легені I-II стадій / О. П. Колеснік [та ін.] // Запорож. мед. журн. - 2013. - N 6. - С. 24-27.
Аннотация: Індивідуалізація лікування хворих на рак легенів залишається одним із найактуальніших питань сучасної онкології. Для індивідуалізації призначення хіміотерапевтичного та променевого лікування все частіше використовують молекулярні маркери. Одними з них є CD31/CD34, що вказують на щільність мікросудин у пухлині. Мета роботи полягала в оцінюванні щільності мікросудин у пухлинах хворих на недрібноклітинний рак легенів ранніх стадій і дослідженні кореляції цього показника із клініко-морфологічними факторами та прогнозом. Дослідження виконали на базі кафедри онкології Запорізького державного медичного університету. Визначення щільності мікросудин виконали у 241 хворого на недрібноклітинний рак легенів І–ІІ стадій. Аналіз експресії CD31/CD34 у пухлинах обстежених пацієнтів показав, що немає статистично вірогідного зв’язку між віком, статтю, індексом маси тіла хворого, локалізацією, критеріями Т і N, стадією захворювання, гістологічним типом, морфологічним диференціюванням пухлини, наявністю некрозів, інфільтрації вісцеральної плеври і кількістю мікросудин у пухлині. Однак кількість мікросудин має важливе прогностичне значення, що підтверджено одно- і багатофакторним аналізами. Отже, цей маркер можна використовувати для прогнозування виживаності хворих на недрібноклітинний рак легенів ранніх стадій. Индивидуализация лечения больных раком легкого остается одним из самых актуальных вопросов современной онкологии. Для индивидуализации назначения химиотерапевтичного и лучевого лечения все чаще используют молекулярные маркеры. Одними из них являются CD31/CD34, с помощью которых возможно измерение плотности микрососудов в опухоли. Цель работы – оценить плотность микрососудов в опухолях больных немелкоклеточным раком легкого ранних стадий, а также исследовать корреляцию данного показателя с клинико-морфологическими факторами и прогнозом у пациентов. Исследование проведено на кафедре онкологии Запорожского государственного медицинского университета. Плотность микрососудов оценивали у 241 больного немелкоклеточным раком легкого І–ІІ стадии. Анализ экспрессии CD31/CD34 в опухолях обследованных пациентов показал, что нет статистически достоверной связи между возрастом, полом, индексом массы тела больного, локализацией, критериями Т и N, стадией заболевания, гистологическим типом, морфологической дифференцировкой опухоли, наличием некрозов, инфильтрацией висцеральной плевры и количеством микрососудов в опухоли. Но количество микрососудов имеет важное прогностическое значение, что подтверждено одно- и многофакторным анализами. Таким образом, этот маркер можно использовать для прогнозирования выживаемости больных немелкоклеточным раком легкого. Individualization of patients with lung cancer treatment remains one of pressing questions of modern oncology. One of main markers are CD31/CD34 – that can assessed by microvessel density (MD) in the tumor. The aim of our work was to evaluate MD in the tumor in patients with early stages NSCLC, and assess correlation of this factor with clinico-morphologycal criterions and prognosis for patients. Analysis of CD31/CD34, and assessment MD in to the tumor patients with early stages NSCLC shoved that no statistical correlations between age, sex, BMI, T and N criterias stages of disease, location, histologyc type of tumor, presence of necrosis and infiltration of visceral pleura and MD into the tumor, MD is very important prognostic factor for patients with NSCLC.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/1733
Appears in Collections:Наукові праці. (Онкологія)
Наукові праці. (Патанатомія)
2013. ZMJ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
zmj_1306_24-27.pdf476,76 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback