DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Автореферати та дисертації >
14.01.11 - Кардіологія >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/3699

Название: Інфаркт міокарда, ускладнений аневризмою лівого шлуночка: клінічні і структурно-функціональні особливості перебігу, діагностичні, терапевтичні та прогностичні аспекти
Авторы: Кисельов, Сергій Михайлович
Kysel'ov, Sergij Myhajlovych
Ключевые слова: Q-інфаркт міокарда
гостра аневризма лівого шлуночка
раннє післяінфарктне ремоделювання
позаклітинний матрикс
системне запалення
гемостаз
предиктори
госпітальна летальність
річна смертність
лікування
Q-инфаркт миокарда
острая аневризма левого желудочка
раннее постинфарктное ремоделирование
внеклеточный матрикс
системное воспаление
гемостаз
предикторы
госпитальная летальность
годичная смертность
лечение
Q-wave myocardial infarction
acute left ventricle aneurysm
early post-infarction remodeling
extracellular matrix
systemic inflammation
hemostasis
predictors
mortality within a year
hospital mortality
treatment
Issue Date: 2016
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Кисельов, Сергій Михайлович. Інфаркт міокарда, ускладнений аневризмою лівого шлуночка: клінічні і структурно-функціональні особливості перебігу, діагностичні, терапевтичні та прогностичні аспекти. : автореф. дис. … д-ра. мед. наук : 14.01.11 – Кардіологія / С. М. Кисельов; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 43 с.
Аннотация: У дисертаційній роботі представлено нове вирішення проблеми сучасної кардіології щодо підвищення ефективності діагностики, лікування та прогнозування перебігу Q-інфаркту міокарда, ускладненого гострою аневризмою та тромбом лівого шлуночка. Виявлено особливості клінічного перебігу, варіабельності серцевого ритму, добового профілю артеріального тиску, раннього післяінфарктного ремоделювання та діастолічної функції серця, активності процесів системного запалення, деградації позаклітинного матриксу, коагуляції та агрегації тромбоцитів у хворих на Q-інфаркт міокарда з гострою аневризмою та тромбом ЛШ. Встановлено незалежні предиктори формування гострої аневризми ЛШ, аневризми з тромбом ЛШ, госпітальної летальності та річної смертності у хворих на Q-інфаркт міокарда. Доведено, що при проведенні тромболітичної терапії до 2 годин від початку захворювання, призначенні високих доз статинів, селективного антагоніста альдостерону, блокатора бета-адренорецепторів знижується відносний ризик формування гострої аневризми з тромбом ЛШ, госпітальна летальність та річна смертність у хворих на Q-інфаркт міокарда. The dissertation presents a new solution for the problem of modern cardiology to improve the efficiency of diagnosis, treatment and prognosis of Q-wave myocardial infarction complicated by acute aneurysm and thrombus of left ventricle. The peculiarities of clinic, heart rhythm variability, diurnal blood pressure profile, early postinfarction remodeling and diastolic heart function, activity of processes of systemic inflammation, extracellular matrix degradation, coagulation and thrombocyte aggregation were revealed in patients with Q-wave myocardial infarction complicated by formation of acute aneurysm and thrombus of left ventricle. There were identified independent predictors of acute left ventricular aneurysm, acute aneurysm with left ventricular thrombus, hospital mortality and mortality of patients within a year after the acute Q-wave myocardial infarction. It was proven that thrombolytic therapy applied after two hours from the onset of myocardial infarction, administration of high doses of statins, the selective aldosterone antagonist, the beta-blocker reduce the relative risk of left ventricle aneurysm with thrombus formation, hospital mortality and mortality of patients within a year after the acute Q-wave myocardial infarction
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/3699
Appears in Collections:14.01.11 - Кардіологія

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Kysel'ovSM16_A.pdf895,49 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback