DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Наукова періодика ЗДМУ >
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики/Current issues in pharmacy and medicine: science and practice >
2016. AP >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/4095

Название: Синтез і фізико-хімічні властивості 2-(5-(1Н-тетразол-1-ілметил)-4-R-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)-ацетатних (пропанових),2-, 4-(5-(1Н-тетразол-1-ілметил)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіометил)-бензойних кислот та їх солей
Другие названия: Синтез и физико-химические свойства 2-(5-(1Н-тетразол-1-илметил)-4-R-4Н-1,2,4-триазол-3-илтио)-ацетатных(пропановых), 2-, 4-(5-(1Н-тетразол-1-илметил)-4-фенил-4Н-1,2,4-триазол-3-илтиометил)-бензойных кислот и их солей
Synthesis and physical-chemical properties of 2-(5-(1Н-tetrazol-1-ylmethyl)-4-R-4Н-1,2,4-triazol-3-yltio)-acetic (propanoic),2-, 4-(5-(1Н-tetrazol-1- ylmethyl)-4-phenyl-4Н-1,2,4-triazol-3- yltiometil)-benzoic acids and their salts
Авторы: Гуліна, Юлія Сергіївна
Каплаушенко, Андрій Григорович
Гулина, Ю. С.
Каплаушенко, А. Г.
Hulina, Yu. S.
Kaplaushenko, A. G.
Ключевые слова: 1,2,4-тріазол
1Н-тетразол
синтез
фізико-хімічні властивості
1,2,4-триазол
физико-химические свойства
1,2,4-triazole
1Н-tetrazole
Synthesis
Physical-Chemical Properties
Issue Date: 2016
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Гуліна Ю. С. Синтез і фізико-хімічні властивості 2-(5-(1Н-тетразол-1-ілметил)-4-R-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)-ацетатних (пропанових), 2-, 4-(5-(1Н-тетразол-1-ілметил)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіометил)-бензойних кислот та їх солей / Ю. С. Гуліна, А. Г. Каплаушенко // Актуал. питання фармац. і мед. науки та практики. - 2016. - N 2. - С. 32-37.
Аннотация: Хімія 1,2,4-тріазолу та 1,2,3,4-тетразолу привертає значний інтерес науковців усього світу через низку цінних властивостей сполук цього класу. Наукові літературні джерела свідчать, що ядра 1,2,4-тріазолу та 1,2,3,4-тетразолу є фрагментами багатьох відомих лікарських препаратів і біологічно активних сполук. Тому синтез, вивчення фізико-хімічних і біологічних властивостей солей та кислот, що містять у своєму складі 1,2,4-тріазол та 1,2,3,4-тетразол, є актуальними як із теоретичного, так і з практичного погляду. Мета роботи – цілеспрямований пошук нових малотоксичних і високоефективних сполук серед похідних 5-(1Н-тетразол-1-ілметил)-4-R-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіолів, а також встановлення фізико-хімічних властивостей синтезованих сполук. Матеріали та методи. Як вихідні речовини для синтезу 2-(5-(1Н-тетразол- 1-ілметил)-4-R-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)-ацетатних (пропанових) та 2-,4-(5-(1Н-тетразол-1-ілметил)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіометил)-бензойних кислот використали 2-(5-(1Н-тетразол-1-ілметил)-4-R-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)нітрили. 2-(5-(1Н-тетразол-1-ілметил)-4-R-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)-ацетатні (пропанові) та 2-, 4-(5-(1Н-тетразол-1-ілметил)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіометил)-бензойні кислоти отримані двома способами: кислотним і лужним гідролізом. Для аналізу синтезовані сполуки очищені кристалізацією з етанолу. Солі 2-(5-(1Н-тетразол-1-ілметил)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)-ацетатної та 2-, 4-(5-(1Н-тетразол-1-ілметил)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіометил)-бензойних кислот отримано взаємодією вищевідзначених кислот із солями Zn2+, Fe2+, Cu2+, K+та Na+ у лужному середовищі або метиламіном (діетиламіном) у спиртовому середовищі з наступним випаровуванням розчинника. Для аналізу синтезовані сполуки перекристалізовані з суміші етанол–вода 1:1. Результати. Запропонували два методи синтезу 2-(5-(1Н-тетразол-1-ілметил)-4-R-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)-ацетатних (пропанових) та 2-, 4-(5-(1Н-тетразол-1-ілметил)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіометил)-бензойних кислот, при цьому один із методів рекомендований як препаративний. Також синтезували солі 2-(5-(1Н-тетразол-1-ілметил)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)-ацетатної та 2-, 4-(5-(1Н-тетразол-1-ілметил)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіометил)-бензойних кислот. Висновки. Під час синтетичних досліджень одержали 14 нових, не описаних раніше сполук. Будову та індивідуальність синтезованих сполук підтверджено комплексом фізико-хімічних методів аналізу. Химия 1,2,4-триазола и 1,2,3,4-тетразола очень интересна учёным всего мира из-за ряда ценных свойств соединений этого класса. Научные литературные источники свидетельствуют о том, что ядра 1,2,4-триазола и 1,2,3,4-тетразола являются фрагментами многих известных лекарственных препаратов и биологически активных соединений. Поэтому синтез, изучение физико-химических и биологических свойств солей и кислот, которые содержат в своём составе 1,2,4-триазол и 1,2,3,4-тетразол, являются актуальным как с теоретической, так и с практической точки зрения. Цель работы – целенаправленный поиск новых малотоксичных и высокоэффективных соединений среди производных 5-(1Н-тетразол-1-илметил)-4-R-4Н-1,2,4-триазол-3-тиолов, а также установление физико-химических свойств синтезированных соединений. Материалы и методы. В качестве исходных веществ для синтеза 2-(5-(1Н-тетразол-1-илметил)-4-R-4Н-1,2,4-триазол-3-илтио)-ацетатных (пропановых) и 2-, 4-(5-(1Н-тетразол-1-илметил)-4-фенил-4Н-1,2,4-триазол-3-илтиометил)-бензойных кислот нами были использованы 2-(5-(1Н-тетразол-1-илметил)-4-R-4Н-1,2,4-триазол-3-илтио)нитрилы. 2-(5-(1Н-тетразол-1-илметил)-4-R-4Н-1,2,4-триазол-3-илтио)-ацетатные (пропановые) и 2-, 4-(5-(1Н-тетразол-1-илметил)-4-фенил-4Н-1,2,4-триазол-3-илтиометил)-бензойные кислоты были получены двумя способами: кислотным и щелочным гидролизом. Для анализа синтезированные соединения очищены кристаллизацией из этанола. Химия 1,2,4-триазола и 1,2,3,4-тетразола очень интересна учёным всего мира из-за ряда ценных свойств соединений этого класса. Научные литературные источники свидетельствуют о том, что ядра 1,2,4-триазола и 1,2,3,4-тетразола являются фрагментами многих известных лекарственных препаратов и биологически активных соединений. Поэтому синтез, изучение физико-химических и биологических свойств солей и кислот, которые содержат в своём составе 1,2,4-триазол и 1,2,3,4-тетразол, являются актуальным как с теоретической, так и с практической точки зрения. Цель работы – целенаправленный поиск новых малотоксичных и высокоэффективных соединений среди производных 5-(1Н-тетразол-1-илметил)-4-R-4Н-1,2,4-триазол-3-тиолов, а также установление физико-химических свойств синтезированных соединений. Материалы и методы. В качестве исходных веществ для синтеза 2-(5-(1Н-тетразол-1-илметил)-4-R-4Н-1,2,4-триазол-3-илтио)-ацетатных (пропановых) и 2-, 4-(5-(1Н-тетразол-1-илметил)-4-фенил-4Н-1,2,4-триазол-3-илтиометил)-бензойных кислот нами были использованы 2-(5-(1Н-тетразол-1-илметил)-4-R-4Н-1,2,4-триазол-3-илтио)нитрилы. 2-(5-(1Н-тетразол-1-илметил)-4-R-4Н-1,2,4-триазол-3-илтио)-ацетатные (пропановые) и 2-, 4-(5-(1Н-тетразол-1-илметил)-4-фенил-4Н-1,2,4-триазол-3-илтиометил)-бензойные кислоты были получены двумя способами: кислотным и щелочным гидролизом. Для анализа синтезированные соединения очищены кристаллизацией из этанола. Scientists around the world pay considerable interest to chemistry of 1,2,4-triazole and 1,2,3,4-tetrazole thanks to the number of valuable properties of this class of compounds. Literary sources indicate that the core of 1,2,4-triazol and 1,2,3,4-tetrazol are fragments of many known drugs and bioactive compounds. Therefore, synthesis, studying physical, chemical and biological properties of the salts and acids that contain 1,2,4-triazole and 1,2,3,4-tetrazole is relevant both from a theoretical and practical perspective. Aim – the synthesis of new low-toxic and highly efficient compounds among 5-(1H-tetrazol-1-ylmethyl)-4-R-4H-1,2,4-triazol-3-thiol derivatives, and the establishment of physical-chemical properties of all synthesized compounds. Materials and methods. As starting materials for synthesis of 2-(5-(1Н-tetrazol-1-ylmethyl)-4-R-4Н-1,2,4-triazol-3-yltio)-acetic (propanoic), 2-, 4-(5-(1Н-tetrazol-1- ylmethyl)-4-phenyl-4Н-1,2,4-triazol-3- yltiometil)-benzoic acids we used 2-(5-(1Н-tetrazol-1-ylmethyl)-4-R-4Н-1,2,4-triazol-3-yltio)nitrils. 2-(5-(1Н-tetrazol-1-ylmethyl)-4-R-4Н-1,2,4-triazol-3-yltio)-acetic (propanoic), 2-,4-(5-(1Н-tetrazol-1- ylmethyl)-4-phenyl-4Н-1,2,4-triazol-3- yltiometil)-benzoic acids have been obtained by two ways: acid and alkaline hydrolysis. For the analysis synthesized compounds have been purifi ed by crystallization from ethanol. Salts of 2-(5-(1Н-tetrazol-1-ylmethyl)-4-phenyl-4Н-1,2,4-triazol-3-yltio)-acetic and 2-, 4-(5-(1Н-tetrazol-1- ylmethyl)-4-phenyl-4Н-1,2,4-triazol-3- yltiometil)-benzoic acids have been synthesized from aforementioned acids by their interaction with salts of the Zn2+,Fe2+, Cu2+, K+ and Na+ in an alkaline medium. Organic salts have been obtained with methylamine (diethylamine) in alcohol medium followed by evaporation of the solvent. The synthesized compounds have been crystallized using mixture ethanol – water 1:1. Results. Two synthesis methods of 2-(5-(1Н-tetrazol-1-ylmethyl)-4-R-4Н-1,2,4-triazol-3-yltio)-acetic (propanoic) and 2-, 4-(5-(1Н-tetrazol-1- ylmethyl)-4-phenyl-4Н-1,2,4-triazol-3- yltiometil)-benzoic acids have been roposed, one of the methods has been recommended as preparative. Also salts of 2-(5-(1Н-tetrazol-1-ylmethyl)-4-phenyl-4Н-1,2,4-triazol-3-yltio)-acetic and 2-, 4-(5-(1Н-tetrazol-1- ylmethyl)-4-phenyl-4Н-1,2,4-triazol-3- yltiometil)-benzoic acids have been synthesized. Conclusions. While synthetic studies 14 new, indescribable earlier compounds have been obtained. The structure and individuality of all synthesized compounds has been confi rmed by complex of physical and chemical methods of analysis.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/4095
Appears in Collections:Аспірантура: наукові праці, доповіді, тези
Наукові праці. (Фізколоїдна хімія)
2016. AP

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ap_1602_32-37.pdf421,58 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback