DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Наукова періодика ЗДМУ >
Патологія/Pathologia >
2016. PAT >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/5156

Название: Comparative immunohistochemical characteristic of expression levels of Ki-67, p53, caspase 3 in non-invasive and invasive intestinal-type gastric adenocarcinoma
Другие названия: Порівняльна імуногістохімічна характеристика експресії Ki-67, p53, каспази-3 в неінвазивній та інвазивній аденокарциномі шлунка кишкового типу
Сравнительная иммуногистохимическая характеристика экспрессии Ki-67, p53, каспазы-3 в неинвазивной и инвазивной аденокарциноме желудка кишечного типа
Авторы: Tumanskiy, V. A.
Khrystenko, T. A.
Туманський, Валерій Олексійович
Христенко, Т. О.
Туманский, В. А.
Христенко, Т. А.
Ключевые слова: Stomach Neoplasms
Adenocarcinoma
Cell Proliferation
Tumor Suppressor Protein p53
Caspase 3
новоутворення шлунка
аденокарцинома
проліферація
онкосупресорний протеїн р53
каспаза-3
новообразования желудка
пролиферация
онкосупрессорный протеин р53
Issue Date: 2016
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Tumanskiy V. A. Comparative immunohistochemical characteristic of expression levels of Ki-67, p53, caspase 3 in non-invasive and invasive intestinal-type gastric adenocarcinoma / V. A. Tumanskiy, T. A. Khrystenko // Патологія. - 2016. - N 2. - С. 70-75.
Аннотация: Aim. Comparison analysis of expression levels of Ki-67, p53, and caspase 3 was performed between the tumor cells and the stromal cells of non-invasive intestinal-type gastric adenocarcinoma on the one hand and the tumor cells and the stromal cells of invasive intestinal-type gastric adenocarcinoma on the other hand. Materials and methods. For this purpose, pathohistological and immunohistochemical studies were used. The surgical material of 10 patients with non-invasive (pTis, pT1) intestinal-type gastric adenocarcinoma and 10 patients with invasive (pT2, pT3, pT4) intestinal-type gastric adenocarcinoma were analyzed. Results. It was established that intestinal-type gastric adenocarcinoma is characterized by the medium Ki-67 labeling index, the low expression level of p53, the low expression level of caspase 3 in the tumor cells, and also the low Ki-67 labeling index and the extremely low expression level of caspase 3 in the stromal cells. The tumor cells of invasive intestinal-type gastric adenocarcinoma are characterized by the 2 times higher expression level of p53, than the tumor cells of non-invasive intestinal-type gastric adenocarcinoma. Moreover, direct correlation between the medium Ki-67 labeling index of the tumor cells and the low Ki-67 labeling index of the stromal cells, and also direct correlation between the medium Ki-67 labeling index in the tumor cells of intestinal-type gastric adenocarcinoma and the low expression level of p53 in these cells were identifi ed. Conclusions. These data demonstrate a signifi cantly more activity of proliferation and apoptosis in the tumor cells of intestinal-type gastric adenocarcinoma, in comparison with the stromal cells of this tumor. Invasive intestinal-type gastric adenocarcinoma differs by the 2 times higher expression level of p53, in comparison with the same index for non-invasive carcinoma. Furthermore, a tight association between proliferative processes in the tumor cells and in the stromal cells of intestinal-type gastric adenocarcinoma, and also an association between proliferative processes and accumulation of mutant protein p53 in the tumor cells of intestinal-type gastric adenocarcinoma were identifi ed. Мета роботи – порівняти рівні експресії маркерів Ki-67, p53, каспази-3 в пухлинних клітинах і клітинах строми неінвазивної та інвазивної аденокарциноми шлунка кишкового типу, а також дослідити наявність кореляційних зв’язків між рівнями експресії відзначених маркерів. Матеріали та методи. Здійснили патогістологічне та імуногістохімічне дослідження операційного матеріалу 10 хворих на неінвазивну (pTis, pT1) аденокарциному шлунка кишкового типу, атакож 10 хворих на інвазивну (pT2, pT3, pT4) аденокарциному шлунка кишкового типу. Результати. Встановлено, що аденокарцинома шлунка кишкового типу характеризується середнім індексом проліферації, низьким рівнем експресії р53, низьким рівнем експресії каспази-3 в пухлинних клітинах, а також низьким індексом проліферації та в край низьким рівнем експресії каспази-3 у клітинах строми. При цьому для пухлинних клітин інвазивної аденокарциноми шлунка кишкового типу є характерним удвічі більший рівень експресії р53, а ніж для пухлинних клітин неінвазивної аденокарциноми шлунка кишкового типу. Крім того, виявлено наявність прямого кореляційного зв’язку між середніми значеннями індексу проліферації пухлинних клітин і низькими значеннями індексу проліферації клітин строми аденокарциноми шлунка кишкового типу, а також наявність прямого кореляційного зв’язку між середніми значеннями індексу проліферації пухлинних клітин аденокарциноми шлунка кишкового типу та низьким рівнем експресії р53 у них. Висновки. Дані свідчать про значно більшу активність проліферативних та апоптотичних процесів у ракових клітинах аденокарциноми шлунка кишкового типу порівняно з клітинами строми цієї пухлини. Інвазивну аденокарциному шлунка кишкового типу відрізняє вдвічі більший показник рівняе кспресії р53 порівняно з аналогічним показником неінвазивної карциноми. Окрім того, отримали дані, що свідчать про асоціацію проліферативних процесів у пухлинних клітинах і клітинах строми аденокарциноми шлунка кишкового типу, а також про асоціацію проліферативних процесів і накопичення мутантного білка р53 в пухлинних клітинах аденокарциноми шлунка кишкового типу. Цель работы – сравнить уровни экспрессии маркеров Ki-67, p53, каспазы-3 в опухолевых клетках и клетках стромы неинвазивной и инвазивной аденокарциномы желудка кишечного типа, а также изучить корреляционные связи между уровнями экспрессии данных маркеров. Материалы и методы. Проведено патогистологическое и иммуногистохимическое исследование операционного материала 10 больных неинвазивной (pTis, pT1) аденокарциномой желудка кишечного типа, а также 10 больных инвазивной (pT2, pT3, pT4) аденокарциномой желудка кишечного типа. Результаты. Установлено, что аденокарцинома желудка кишечного типа характеризуется средним индексом пролиферации, низким уровнем экспрессии р53, низким уровнем экспрессии каспазы-3 в раковых клетках, а также низким индексом пролиферации и крайне низким уровнем экспрессии каспазы-3 в клетках стромы. При этом для опухолевых клеток инвазивной аденокарциномы желудка кишечного типа характерен в 2 раза более высокий уровень экспрессии р53, чем для опухолевых клеток неинвазивной аденокарциномы желудка кишечного типа. Кроме того, выявлена прямая корреляционная связь между средними значениями индекса пролиферации опухолевых клеток и низкими значениями индекса пролиферации клеток стромы аденокарциномы желудка кишечного типа, а также прямая корреляционная связь между средними значениями индекса пролиферации опухолевых клеток аденокарциномы желудка кишечного типа и низким уровнем экспрессии р53 в них. Выводы. Полученные данные свидетельствуют о значимо большей активности пролиферативных и апоптотических процессов в опухолевых клетках аденокарциномы желудка кишечного типа в сравнении с клетками стромы данной опухоли. Инвазивную аденокарциному желудка кишечного типа отличает в 2 раза больший показатель уровня экспрессии р53 в сравнении с аналогичным показателем неинвазивной карциномы. Кроме того, получены данные, свидетельствующие об ассоциации пролиферативных процессов в раковых клетках и клетках стромы аденокарциномы желудка кишечного типа, а также об ассоциации пролиферативных процессов и накопления мутантного белка р53 в опухолевых клетках аденокарциномы желудка кишечного типа.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/5156
Appears in Collections:2016. PAT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
pat_2016_2_70-75.pdf349,89 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback