DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Наукова періодика ЗДМУ >
Патологія/Pathologia >
2016. PAT >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/5157

Название: Особенности иммуногистохимической экспрессии маркера клеточной пролиферации Ki-67 в опухолевых и стромальных клетках колоректальной аденокарциномы
Другие названия: Особливості імуногістохімічної експресії маркера клітинної проліферації Ki-67 у пухлинних і стромальних клітинах колоректальної аденокарциноми
Immunohistochemical study of Ki-67 expression in the tumor cells and the stromal cells of colorectal adenocarcinoma
Авторы: Шишкин, М. А.
Шишкін, Максим Андрійович
Shyshkin, M. A.
Ключевые слова: новообразования кишечника
аденокарцинома
толстый кишечник
прямая кишка
пролиферация
новоутворення кишечника
товстий кишечник
пряма кишка
проліферація
Intestinal Neoplasms
Adenocarcinoma
Colon
Rectum
Cell Proliferation
Issue Date: 2016
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Шишкин М. А. Особенности иммуногистохимической экспрессии маркера клеточной пролиферации Ki-67 в опухолевых и стромальных клетках колоректальной аденокарциномы / М. А. Шишкин // Патологія. - 2016. - N 2. - С. 76-81.
Аннотация: Колоректальный рак занимает 2 место в мировом рейтинге распространённости злокачественных новообразований женщин и 3 место в рейтинге распространённости злокачественных новообразований мужчин. Цель работы – сравнение уровней экспрессии маркера пролиферации Ki-67 в опухолевых и стромальных клетках колоректальной аденокарциномы, а также изучение корреляционных связей между уровнем пролиферативной активности колоректальной аденокарциномы и отдельными её клинико-морфологическими параметрами. Материалы и методы. Проведено комплексное патогистологическое исследование операционного материала 30 пациентов, прооперированных по поводу аденокарциномы дистальных отделов ободочной кишки, а также аденокарциномы прямой кишки I–IV клинических стадий. Результаты. Установлено, что опухолевые клетки колоректальной аденокарциномы характеризуются средними показателями индекса пролиферации, а клетки стромы данной опухоли – низкими. Выявлено наличие прямой сильной корреляционной связи между указанными показателями индекса пролиферации опухолевых клеток и клеток стромы. Кроме того, выявлено наличие обратной корреляционной связи средней силы между пролиферативной активностью опухолевых клеток и глубиной инвазии колоректальной аденокарциномы. Выявлено наличие прямой сильной корреляционной связи между степенью гистологической дифференцировки опухоли и глубиной её инвазии, а также прямой связи средней силы между степенью гистологической дифференцировки опухоли и вовлечением в злокачественный процесс лимфатических узлов, клинической стадией заболевания. Выводы. Данные свидетельствуют о большей активности пролиферативных процессов в опухолевых клетках колоректальной аденокарциномы в сравнении с клетками стромы данной опухоли. Были получены данные, свидетельствующие об ассоциации пролиферативных процессов в раковых клетках и клетках стромы колоректальной аденокарциномы, а также об ассоциации пролиферативных процессов в опухолевых клетках с глубиной инвазии опухоли. Кроме того, получены данные, свидетельствующие о взаимосвязи между степенью гистологической дифференцировки колоректальной аденокарциномы, глубиной её инвазии, вовлечением в процесс лимфатических узлов, а также клинической стадией заболевания. Колоректальний рак посідає друге місце у світовому рейтингу поширеності злоякісних новоутворень у жінок і третє у світовому рейтингу поширеності злоякісних новоутворень серед чоловіків. Мета роботи – порівняння рівнів експресії маркера проліферації Ki-67 у пухлинних і стромальних клітинах колоректальної аденокарциноми, а також вивчення кореляційних зв’язків між рівнем проліферативної активності колоректальної аденокарциноми та окремими її клініко-морфологічними параметрами. Матеріали та методи. Здійснили комплексне патогістологічне дослідження операційного матеріалу 30 пацієнтів, які прооперовані з приводу аденокарциноми дистальних відділів ободової кишки, а також аденокарциноми прямої кишки I–IV клінічних стадій. Результати. Встановили, що пухлинні клітини колоректальної аденокарциноми характеризуються середніми показниками індексу проліферації, а клітини строми цієї пухлини – низькими. Виявлена наявність прямого сильного кореляційного зв’язку між наведеними показниками індексу проліферації пухлинних клітин і клітин строми. Крім того, виявлена наявність зворотного кореляційного зв’язку середньої сили між проліферативною активністю пухлинних клітин і глибиною інвазії колоректальної аденокарциноми, а також наявність прямого сильного кореляційного зв’язку між ступенем гістологічного диференціювання пухлини та глибиною її інвазії, а також прямого зв’язку середньої сили між ступенем гістологічного диференціювання пухлини та залученням у злоякісний процес лімфатичних вузлів, клінічною стадією захворювання. Висновки. Дані, що отримали, свідчать про більшу активність проліферативних процесів у пухлинних клітинах колоректальної аденокарциноми порівняно з клітинами строми цієї пухлини та про асоціацію проліферативних процесів у ракових клітинах і клітинах строми колоректальної аденокарциноми, а також про асоціацію проліферативних процесів у ракових клітинах із глибиною інвазії пухлини. Окрім того, одержали дані, що свідчать про взаємозв’язок між ступенем гістологічного диференціювання колоректальної аденокарциноми, глибиною її інвазії, залученням у процес лімфатичних вузлів, а також клінічною стадією захворювання. Aim. The aim of this research was to compare the expression levels of Ki-67 in the tumor cells and the stromal cells of colorectal adenocarcinoma, and also to study the correlations between proliferative activity of colorectal adenocarcinoma and particular clinic-pathological parameters of the tumor. Materials and methods. For this purpose, pathohistological and immunohistochemical studies were used. The surgical material of 30 patients with distal colon adenocarcinoma and rectal adenocarcinoma (I–IV clinical stages) was analyzed. Results. It was established that the tumor cells of colorectal adenocarcinoma are characterized by the medium Ki-67 labeling index, but the stromal cells of this tumor are characterized by the low Ki-67 labeling index. The direct strong correlation between Ki-67 labeling index of the tumor cells and Ki-67 labeling index of the stromal cells was revealed. Moreover, reverse medium correlation between Ki- 67 labeling index of the tumor cells and the depth of tumor invasion was revealed. Direct strong correlation between histological grade of the tumor and the depth of invasion, and also direct medium correlation between histological grade of the tumor and the presence of lymph node metastasis, clinical stage of the tumor were revealed. Conclusions. These data demonstrate that proliferative activity of the tumor cells of colorectal adenocarcinoma is signifi cantly higher than proliferative activity of the stromal cells of this tumor. Furthermore, the tight association between proliferative processes in the tumor cells and the stromal cells of colorectal adenocarcinoma, and also the associations between proliferative processes in the tumor cells and the depth of tumor invasion, histological grade of the tumor and the presence of lymph node metastasis, histological grade of the tumor and clinical stage of the tumor were established.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/5157
Appears in Collections:2016. PAT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
pat_2016_2_76-81.pdf309,59 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback