DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Наукова періодика ЗДМУ >
Патологія/Pathologia >
2016. PAT >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/5158

Название: Кількісний аналіз пухлино-інфільтруючих лімфоцитів у менінгіомах головного мозку
Другие названия: Количественный анализ опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов в менингиомах головного мозга
Quantitative analysis of tumor-infiltrating lymphocytes in meningiomas of the brain
Авторы: Тертишний, Сергій Ігорович
Голубович, Леонід Львович
Вотєва, Ванда Євгенівна
Тертышный, С. И.
Голубович, Л. Л.
Вотева, В. Е.
Tertishniy, S. I.
Golubovitch, L. L.
Voteva, W. Ye.
Ключевые слова: менінгіома
пухлинне мікрооточення
пухлино-інфільтруючі лімфоцити
CD4
CD8
CD20
менингиома
опухолевое микроокружение
опухоль-инфильтрирующие лимфоциты
Meningioma
Tumor Microenvironment
Tumor-Infiltrating Lymphocytes
Issue Date: 2016
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Тертишний С. І. Кількісний аналіз пухлино-інфільтруючих лімфоцитів у менінгіомах головного мозку / С. І. Тертишний, Л. Л. Голубович, В. Є. Вотєва // Патологія. - 2016. - N 2. - С. 82-87.
Аннотация: Пухлино-інфільтруючі лімфоцити (ПІЛ) є важливим компонентом мікрооточення пухлин головного мозку, зокрема менінгіом. Вважається, що імуноклітинні інфільтрати в менінгіомах головного мозку складаються з різних популяцій імунних клітин, які виконують широкий спектр функцій. Мета роботи – дослідити кількісний склад і розподіл CD4, CD8, CD20 пухлино-інфільтруючих лімфоцитів (ПІЛ) у пухлинному мікрооточенні менінгіом головного мозку. Матеріали та методи. За допомогою імуногістохімічнних методів проаналізували 60 випадків менінгіом. Результати. Найменша кількість CD4+ та СD8+ ПІЛ встановлена в ангіоматозних варіантах, натомість медіана кількості CD4+ та CD8+ ПІЛ у менінготеліоматозних варіантах була найбільшою і становила 9 (1; 26) і 16 (8; 47) клітин відповідно. Встановили, що в менінготеліоматозних варіантах кількість CD4+ ПІЛ вірогідно перевищує їхню кількість в ангіоматозних (р=0,035) і фібробластичних варіантах (р=0,040). Кількість CD8+ ПІЛ у менінготеліоматозних варіантах статистично вірогідно більша, ніж в ангіоматозних (р=0,010) і перехідних (р=0,003). Виявили, що в менінгіомах grade I кількість CD8+ ПІЛ вірогідно перевищувала кількість CD4+ ПІЛ (р=0,003). Співвідношення CD8+/CD4+ ПІЛ становило 1,66. В анапластичних менінгіомах медіана кількості CD4+ ПІЛ становила 9 (3; 20) клітин, а CD8+ ПІЛ – 14 (9; 80) клітин. Хоча кількість CD8+ ПІЛ і перевищувала кількість CD4+ ПІЛ, але результати не були статистично вірогідними (р=0,164). Співвідношення CD8+/CD4+ ПІЛ становило 2,99. Кількість CD20+ ПІЛ наростала в ряду: фібробластичні – 1 (0;6) клітина, перехідні – 5,5 (0;10) клітини, менінготеліоматозні – 14,5 (0; 39) та анапластичні менінгіоми – 24 (2,5; 46) клітини. Висновки. У доброякісних менінгіомах кількість CD8+ ПІЛ вірогідно перевищувала кількість CD4+ ПІЛ, що може відігравати важливу роль в обмеженні швидкості росту цих пухлин. Між менінгіомами grade I і grade III відсутня статистично вірогідна різниця кількості CD4+, CD8+ та CD20+ ПІЛ. Взаємодія імунних клітин у пухлинному мікрооточенні є складною і значною мірою залежить від фенотипу ПІЛ, тому його встановлення зможе розкрити механізми прогресії анапластичних менінгіом. Опухоль-инфильтрирующие лимфоциты (ОИЛ) являются важным компонентом микроокружения опухолей головного мозга и в частности менингиом. Считается, что иммуноклеточные инфильтраты в менингиомах головного мозга состоят из различных популяций иммунных клеток, которые выполняют широкий спектр функций. Цель работы – исследовать количественный состав и распределение CD4, CD8, CD20 опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов (ОИЛ) в опухолевом микроокружении менингиом головного мозга. Материалы и методы. С помощью иммуногистохимических методов проанализированы 60 случаев менингиом. Результаты. Наименьшее количество CD4+ и СD8+ ОИЛ установлено в ангиоматозных вариантах, а медиана количества CD4+ и CD8+ ОИЛ в менинготелиоматозных вариантах была наибольшей и составляла 9 (1; 26) и 16 (8; 47) клеток соответственно. Установлено, что в менинготелиоматозных вариантах количество CD4+ ОИЛ достоверно превышает их количество в ангиоматозных (р=0,035) и фибробластических вариантах (р=0,040). Количество CD8+ ОИЛ в менинготелиоматозных вариантах статистически достоверно больше, чем в ангиоматозных (р=0,010) и переходных (р=0,003). Мы обнаружили, что в менингиомах grade I количество CD8+ ОИЛ достоверно превышало количество CD4+ ОИЛ (р=0,003). Соотношение CD8+/CD4+ ОИЛ составляло 1,66. В анапластических менингиомах медиана количества CD4+ ОИЛ составила 9 (3; 20) клеток, а CD8+ ОИЛ – 14 (9; 80) клеток. Хотя количество CD8+ ОИЛ и превышало количество CD4+ ОИЛ, но результаты не были статистически достоверными (р=0,164). Соотношение CD8+/CD4+ ОИЛ составляло 2,99. Количество CD20+ ОИЛ нарастало в ряду: фибробластические – 1 (0; 6) клетка, переходные – 5,5 (0; 10) клетки, менинготелиоматозные – 14,5 (0; 39) и анапластические менингиомы – 24 (2,5; 46) клетки. Выводы. В доброкачественных менингиомах количество CD8+ ОИЛ достоверно превышало количество CD4+ ОИЛ, что может играть важную роль в ограничении скорости роста этих опухолей. Между менингиомами grade I и grade III отсутствует статистически достоверная разница количества CD4+, CD8+ и CD20+ ОИЛ. Взаимодействие иммунных клеток в опухолевом микроокружении является сложным и во многом зависит от фенотипа ОИЛ, его установление сможет раскрыть механизмы прогрессии анапластичних менингиом. Tumor-infiltrating lymphocytes (TIL) are an important component of the microenvironment in brain tumors and particularly in meningiomas. It is considered that immune cell infi ltrates in meningiomas of the brain are composed of different populations of immune cells that perform a wide range of functions. Objective.To investigate the quantitative composition and distribution of CD4, CD8, CD20 tumor-infiltrating lymphocytes (TIL) in the tumor microenvironment of the brain meningiomas. Material and methods. Using immunohistochemistry 60 cases of meningiomas were analyzed. Results. The lowest quantity of CD4+ and CD8+ TIL was established in angiomatous subtypes and the median amount of CD4+ and CD8+ TIL in meningothelial subtypes was the highest, it was equal to 9 (1; 26) and 16 (8; 47) cells respectively. It was found that the number of CD4+ TIL was significantly higher in meningothelial variants than the number of CD4+ TIL in angiomatous (p=0.035) and fi broblastic cases (p=0.040). The number of CD8+ TIL in meningothelial subtypes was statistically significantly higher than in angiomatous (p=0.010) and transitional (p=0.003). We revealed that in grade I meningiomas number of CD8+ TIL significantly exceeded the number of CD4+ TIL (p=0.003). The CD8+/CD4+ TIL ratio was 1,66. The median number of CD4+ TIL in anaplastic meningiomas was 9 (3; 20) cells, and CD8+ TIL – 14 (9; 80) cells. Although the number of CD8+ TIL exceeded the number of CD4+ TIL, but the results were not statistically signifi cant (p=0.164). The CD8+/CD4+ TIL ratio was 2,99. Median quantity of CD20+ TIL was increased in the following row: fi broblastic – 1 (0; 6) cells, transitional – 5.5 (0; 10) cells, meningothelial – 14.5 (0; 39) cells and anaplastic meningiomas – 24 (2.5; 46) cells. Conclusions. In benign meningiomas quantity of CD8+ TIL signifi cantly exceeded the number of CD4+ TIL, that can play an important role in limiting the rate of growth of these tumors. There was no statistically signifi cant difference in the number of CD4+, CD8+ and CD20+ TIL between grade I and grade III meningiomas. Interaction of immune cells in the tumor microenvironment is complex and largely depends on the phenotype of TIL, its establishment will be able to uncover the mechanisms of progression in anaplastic meningiomas.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/5158
Appears in Collections:2016. PAT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
pat_2016_2_82-87.pdf615,29 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback