DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Наукова періодика ЗДМУ >
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики/Current issues in pharmacy and medicine: science and practice >
2016. AP >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/5192

Название: Синтез і фізико-хімічні властивості 3-((5-(гідрокси(феніл)метин)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацето(пропано, метилен-о-, м-, п-бензо)нітрилів
Другие названия: Синтез и физико-химические свойства 3-((5-(гидрокси(фенил)метин)-4-R-4H-1,2,4-триазол-3-ил)тио)ацето(пропано, метилен-о-, м-, п-бензо)нитрилов
Synthesis, physical and chemical properties of 3-((5-(hydroxy(phenyl)methine)-4-R-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)aceto(propane, methylene-о-, m-, p-benzo)nitriles
Авторы: Рудь, А. М.
Каплаушенко, Андрій Григорович
Кучерявий, Юрій Миколайович
Каплаушенко, А. Г.
Кучерявый, Ю. Н.
Rud, А. M.
Kaplaushenko, A. G.
Kucheryavyi, Yu. M.
Ключевые слова: 1,2,4-тріазол
синтез
хімічні властивості
нітрильна група
ВЕРХ-МС
1,2,4-триазол
химические свойства
нитрильная группа
ВЭЖХ-МС
1,2,4-triazole
Chemical Synthesis
Chemical Properties
Nitrile Group
HPLC
Mass Spectrometry
Issue Date: 2016
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Рудь А. М. Синтез і фізико-хімічні властивості 3-((5-(гідрокси(феніл)метин)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацето(пропано, метилен-о-, м-, п-бензо)нітрилів / А. М. Рудь, А. Г. Каплаушенко, Ю. М. Кучерявий // Актуал. питання фармац. і мед. науки та практики. - 2016. - N 3. - С. 8-12.
Аннотация: Онкологічні захворювання – одна з важливих проблем всього світу. Статистика говорить, що за останні 100 років за рівнем захворюваності та смертності в світі онкопатології перемістилися з десятого місця на друге, поступаючись лише хворобам серцево-судинної системи. За даними ВООЗ, щороку хворіють 10 млн чоловік. Як стверджує ВООЗ, смертність від раку до 2030 року зросте на 45% у порівнянні з рівнем 2007 року. Похідні 1,2,4-тіразолу відомі лікарям і клініцистам України та світу завдяки своїм протигрибковим, антидепресивним і, зокрема, протираковим властивостям. Особливу увагу лікарів і науковців привертають такі препарати як летрозол та анастрозол. Безумовно, фармакологічна дія цих препаратів пов’язана з поєднанням у структурах молекул нітрильних груп та ядра 1,2,4-тріазолу. Наведена статистика ВООЗ надає актуальності нашим дослідженням, а саме: введення відзначених вище синтонів при дальшому моделюванні та синтезі молекул біологічно активних речовин. Мета роботи – розроблення препаративних методик отримання нових речовин 3-((5-(гідрокси(феніл)метин)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацето(пропано, метилен-о-, м-, п-бензо)нітрилів, встановлення їхньої будови та фізико-хімічних властивостей. Матеріали та методи. Ряд 3-((5-(гідрокси(феніл)метин)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацето(пропано, метилен-о-, м-, п-бензо)нітрилів отримано нами в середовищі пропанолу-1 дією відповідного галогенонітрилу (хлорацетонітрилу, 3-хлорпропанонітрилу, або 2-, 3-, чи 4-(хлорометилен)бензонітрилу, на (3-тіо-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)(феніл)метаноли у присутності еквімолекулярної кількості лугу. Будова синтезованих сполук підтверджена комплексним використанням елементного аналізу, ІЧ-спектрофотометрії та 1Н ЯМР-спектроскопії, а їхню індивідуальність встановили хроматографічно. Результати. Використання хромато-мас-спектрометричного дослідження реакційних сумішей дало змогу розробити необхідну методику синтезу та встановити оптимальне співвідношення вихідних компонентів. Висновки. Усього отримали 13 нових речовин, структура котрих підтверджена за допомогою сучасних фізико-хімічних методів аналізу. Надалі планується встановлення показників гострої токсичності, а також вивчення біологічної дії синтезованих сполук. Онкологические заболевания – одна из важнейших проблем всего мира. Статистика говорит, что за последние 100 лет по уровню заболеваемости и смертности в мире онкопатологии переместились с десятого места на второе, уступая лишь болезням сердечно-сосудистой системы. По данным ВОЗ, ежегодно заболевают 10 млн человек. Как утверждает ВОЗ, смертность от рака до 2030 года увеличится на 45% по сравнению с уровнем 2007 года. Производные 1,2,4-триазола известны врачам и клиницистам Украины и мира благодаря своим противогрибковым, антидепрессивным а, в частности, и противораковым свойствам. Особое внимание врачей и учёных привлекают такие препараты как летрозол и анастрозол. Безусловно, фармакологическое действие этих препаратов связано непосредственно с сочетанием в структурах молекул нитрильных групп и ядра 1,2,4-триазола. Приведённая статистика ВОЗ придаёт актуальности нашим исследованиям, а именно: введение вышеупомянутых синтонов при дальнейшем моделировании и синтезе молекул биологически активных веществ. Цель работы – разработка препаративных методик получения новых веществ 3-((5-(гидрокси(фенил)метин)-4-R-4H-1,2,4-триазол-3-ил)тио)ацето-(пропано, метилен-о-, м-, п-бензо)нитрилов, установление структуры, а также их физико-химических свойств. Материалы и методы. Ряд 3-((5-(гидрокси(фенил)метин)-4-R-4H-1,2,4-триазол-3-ил)тио)ацето(пропано, метилен-о-, м-, п-бензо)нитрилов были получены нами воздействием соответствующего галогеннитрила (хлорацетонитрила, 3-хлорпропаннитрила, или 2-, 3- или 4-(хлорометилен)бензонитрила с (3-тио-4-R-4H-1,2,4-триазол-3-ил)(фенил)метанолами в среде пропанола-1 в присутствии эквимолекулярного количества щёлочи. Структура полученных соединений подтверждена комплексным использованием элементного анализа, ИК-спектрофотометрии и 1Н ЯМР-спектроскопии, а их индивидуальность установлена хроматографически. Результаты. Использование хромато-масc-спектрометрического исследования реакционных смесей позволило разработать необходимую методику синтеза и установить оптимальное соотношение исходных компонентов. Выводы. Всего нами было получено 13 новых соединений, структура которых подтверждена с помощью современных физико-химических методов анализа. На последующих этапах научных исследований планируется установление показателей острой токсичности, а также изучение биологического действия синтезированных веществ. Cancer is one of the main problems of the whole world. Statistics shows that over the past 100 years the level of morbidity and mortality in the world due to the oncopathologies has moved from tenth to second place. It takes next position only after the diseases of the cardiovascular system. According to WHO data, 10 million people get sick per year. The scientists from WHO have reported that cancer mortality will increase by 45% till 2030 year compared to the level of 2007 year. Derivatives of 1,2,4-triazole are known among physicians and clinicians of Ukraine and the whole world thanks to its antifungal, antidepressant and especially anticancer properties. Special attention of the doctors and researchers attract drugs such as anastrozole and letrozole. The pharmacological action of these drugs is associated with a combination of the nitrile groups and 1,2,4-triazole core in the molecule structures. The aim of our research is the development of methods for obtaining new 3-((5-(hydroxy(phenyl)methine)-4-R-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)aceto(propane, methylene-о-, m-, p-benzo)nitriles, establishing of their structure, physical and chemical properties. Materials and methods. 3-((5-(Hydroxy(phenyl)methine)-4-R-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)aceto(propane, methylene-о-, m-, p-benzo)nitriles have been obtained by action of corresponding chloronitrile (chloroacetonitrile, 3-chloropropanenitrile or 2-, 3- or 4-(chloromethylene)benzonitriles with (3-thio-4-R-4H-1,2,4-triazole-3-yl)(phenyl)methanols in medium of propanol and equimolar amounts of NaOH. The structure of the obtained compounds has been determined with the modern physical and chemical analysis methods: element analysis, IR-spectrophotometry and their individuality with thin layer chromatography. Results and discussion. The synthesis methods have been developed using HPLC-MS research. Conclusions. We have obtained 13 new compounds. Its structure has been confirmed using modern physical and chemical methods of analysis. We are planning to establish acute toxicity and to study the biological activities of the synthesized compounds at the next stages of research.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/5192
Appears in Collections:2016. AP

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ap_2016_3_8-12.pdf327,72 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback