DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Наукова періодика ЗДМУ >
Запорожский медицинский журнал/Zaporozhye medical journal >
2017. ZMJ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/5947

Название: The development and validation of HPLC-DMD method for intermediate products impurities determination of morpholinium 2-((4-(2-methoxyphenyl)-5-(pyridine-4-yl)-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetate in bulk drug
Другие названия: Розробка та валідація ВЕРХ-ДМД методики визначення домішок напівпродуктів морфоліній 2-((4-(2-метоксифеніл)-5-(піридин-4-іл)-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетату в субстанції
Разработка и валидация ВЭЖХ-ДМД методики определения примесей полупродуктов морфолиний 2-((4-(2-метоксифенил)-5-(пиридин-4-ил)-4H-1,2,4-триазол-3-ил)тио)ацетата в субстанции
Авторы: Varynskyi, B. O.
Kaplaushenko, A. G.
Варинський, Борис Олександрович
Каплаушенко, Андрій Григорович
Варинский, Б. А.
Каплаушенко, А. Г.
Ключевые слова: triazoles
high pressure liquid chromatography
pharmaceutical products
drug contamination
тріазоли
високоефективна рідинна хроматографія
фармацевтичні продукти
домішки у субстанцію лікарської речовини
триазолы
высокоэффективная жидкостная хроматография
фармацевтические продукты
примеси в субстанции лечебного вещества
Issue Date: 2017
Издатель: Zaporizhzhya state medical university
Библиографическое описание: Varynskyi B. O. The development and validation of HPLC-DMD method for intermediate products impurities determination of morpholinium 2-((4-(2-methoxyphenyl)-5-(pyridine-4-yl)-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetate in bulk drug / B. O. Varynskyi, A. G. Kaplaushenko // Запорож. мед. журн. - 2017. – Т. 19, № 3. – С. 373 – 380.
Аннотация: Purpose. A development and validation of new sensitive, high efficient and selective HPLC determination method of intermediates technological contaminations in bulk drug of morpholin-4-ium 2-((4-(2-methoxyphenyl)-5-(pyridine-4-yl)-4H-1,2,4-triazole-3-yl) thio)acetate (active pharmaceutical ingredient – API). Materials and methods. LC System was Agilent 1260 Infinity (degasser, binary pump, autosampler, column thermostat, diode array detector) Open LAB CDS Software. Column was Zorbax SB-C18; 30 mm × 4.6 mm; 1.8 μm. Injection volume was 5 μL. Isocratic mode. The mobile phase was water/acetonitrile (84:16) with 0.1 % methanoic acid. Standard samples were morpholinium 2-((4-(2-methoxyphenyl)-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)thio)acetate, pyridine-4-carbohydrazide, 2-isonicotinoyl-N-(2-me¬thoxyphenyl)hydrazine-1-carbothioamide, 4-(2-methoxyphenyl)-5-(pyridin-4-yl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione. Results. A new criterion for choosing chromatographic separation condition was proposed. It is absolute value of retention factors differences (|Δk|). Six different curves which show dependence of absolute value of retention factors differences (|Δk|) for each compound from the acetonitrile in mobile phase was built at registration of the signal on diode-array detector. A chromatographic separation optimal condition of impurities and API in drug bulk was found with satisfied resolution. UV spectra of API and impurities were determined. Method of the quantitative determination of the impurities was elaborated. Total sample preparation uncertainty was predicted. Method was validated according to European and Ukrainian Pharmacopeia. It was applied for real bulk drug samples. Conclusions. Chromatography separation of impurities and API was done. A method was complied with linearity criteria, specificity, precision and accuracy. The results of impurity determination in bulk drug indicated, that method can be used for the quality control of bulk drug. Мета роботи – розробка та валідація нового чутливого й селективного ВЕРХ-способу визначення проміжних технологіч¬них домішок у субстанції з морфоліній 2-((4-(2-метоксифеніл)-5-(піридин-4-іл)-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетату (активний фармацевтичний інґредієнт – AФI). Матеріали та методи. LC Система була Agilent 1260 Infinity (дегазатор, бінарний насос, автосамплер, термостат колонки, діодно-матричний детектор), програмне забезпечення Open LAB CDS. Колонка Zorbax SB-С18; 30 мм×4,6 мм; 1,8 мкм. Обсяг інжекції становив 5 мкл. Ізократичний режим. Рухома фаза вода/ацетонітрил (84:16) з 0,1 % метанової кислоти. Стандартні зразки – морфоліній 2-((4-(2-метоксифеніл)-5-(піридин-4-іл)-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетат, піридин-4-карбогідразід, 2-ізоніко¬тиноїл-N-(2-метоксифеніл)-гідразин-1-карботіоамід, 4- (2-метоксифеніл)-5-(піридин-4-іл)-2,4-дигідро-3H-1,2,4-триазол-3-тіон. Результати. Запропонований новий критерій для вибору умов хроматографічного розділення речовин. Це – абсолютне значення відмінності факторів утримання (|Δk|). Побудовано шість різних кривих, які показують залежність абсолютного значення різниць факторів утримання (|Δk|) для кожної сполуки від вмісту ацетонітрилу в рухомій фазі під час реєстрації сигналу на діодно-матричному детекторі. Оптимальні умови хроматографічного розділення домішок та АФІ в субстанції знайдені з задовільною роздільною здатністю. УФ-спектри AФI та домішок визначені. Розроблений метод кількісного визначення домішок. Спрогнозована загальна невизначеність підготовки проб. Метод валідований відповідно до Євро¬пейської та Української фармакопеї. Він застосований для реальних зразків лікарської субстанції. Висновки. Зроблено хроматографічне розділення домішок та AФI. Метод відповідає критеріям лінійності, специфічності, правильності, збіжності. Результати визначення домішок у субстанції лікарської речовини показують, що метод може бути використаний для контролю якості субстанції лікарської речовини. Цель работы – разработка и валидация нового чувствительного и селективного ВЭЖХ-метода определения промежуточных технологических примесей в субстанции лекарственного вещества морфолиний 2-((4-(2-ме¬ токсифенил)-5-(пиридин-4-ил)-4H-1,2,4-триазол-3-ил)тио)ацетата (активный фармацевтический ингредиент – AФИ). Материалы и методы. LC система была Agilent 1260 Infinity (дегазатор, бинарный насос, автосамплер, колоночный тер¬мостат, диодно-матричный детектор). Программное обеспечение Open LAB CDS. Колонка Zorbax SB-C18; 30 мм × 4,6 мм; 1,8 мкм. Инжектируемый объём составлял 5 мкл. Изократический режим. Подвижной фазой является вода/ацетонитрил (84:16) с 0,1 % метановой кислотой. Стандартными образцами были морфолиний 2-((4-(2-метоксифенил)-5-(пиридин-4- ил)-4H-1,2,4-триазол-3-ил)тио)ацетат, пиридин-4-карбогидразид, 2-изоникотиноил-N-(2-метоксифенил)-гидразин-1-кар¬ботиоамид, 4-(2-метоксифенил)-5-(пиридин-4-ил)-2,4-дигидро-3H-1,2,4-триазол-3-тион. Результаты. Предложен новый критерий выбора условий разделения. Это – абсолютное значение разности коэффи¬циентов удерживания (|Δk|). При регистрации сигнала на диодно-матричном детекторе построено шесть различных кривых, которые показывают зависимость абсолютной величины разностей коэффициентов удерживания (|Δk|) для каждого соединения от содержания ацетонитрила в подвижной фазе. Оптимизировано хроматографическое разделение примесей АФИ в субстанции лекарственного вещества с удовлетворительной разделяющей способностью. Определены УФ-спектры АФИ и примесей. Разработан метод количественного определения примесей. Спрогнозирована общая не¬определённость пробоподготовки. Метод был подтверждён в соответствии с Европейской и Украинской фармакопеей. Он был применён для реальных образцов субстанции лекарственных веществ. Выводы. Выполнено хроматографическое разделение примесей и AФИ. Метод соответствовал критериям линейно¬сти, специфичности, правильности и сходимости. Результаты определения примесей в субстанции лекарственного вещества показали, что этот метод может быть использован для контроля качества лекарственного средства в субстанции.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/5947
Appears in Collections:Наукові праці. (Фізколоїдна хімія)
2017. ZMJ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
373-380.pdf815,86 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback