DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра управління і економіки фармації >
Наукові праці. (УЕФ) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/7726

Название: Дослідження ринку засобів для лікування себорейного дерматиту волосистої частини голови
Другие названия: Исследование рынка средств для лечения себорейного дерматита волосистой части головы
Study of medicines’ market for the treatment of seborrheic dermatitis of the pilar part of head
Авторы: Солодовник, Віталій Андрійович
Ткаченко, Наталя Олександрівна
Гладишева, Світлана Анатоліївна
Фаді, Ал Зедан
Солодовник, В. А.
Ткаченко, Н. А.
Гладышева, С. А.
Фади, Ал Зедан
Solodovnik, V. A.
Tkachenko, N. O.
Gladysheva, S. А.
Fadi, Al Zedan
Ключевые слова: себорейний дерматит
маркетингові дослідження
фармацевтичний ринок
seborrheic dermatitis
market research
pharmaceutical economics
себорейный дерматит
маркетинговые исследования
фармацевтический рынок
Issue Date: 2018
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Дослідження ринку засобів для лікування себорейного дерматиту волосистої частини голови / В. А. Солодовник, Н. О. Ткаченко, С. А. Гладишева, Фаді Ал Зедан // Актуал. питання фармац. і мед. науки та практики: науково-практичний журнал. – 2018. – Т. 11, № 1(26). – С. 112–118. DOI: 10.14739/2409-2932.2018.1.123730
Аннотация: Сучасний арсенал лікарських і косметичних засобів, що використовують у терапії себорейного дерматиту волосистої частини голови, доволі різноманітний. Сьогодні фармацевтичний ринок динамічно розвивається і являє собою складну гетерогенну систему, що зумовлює необхідність дослідження його стану та формування інформаційної бази щодо динаміки асортименту, цін і доступності препаратів. Мета роботи – формування інформаційного масиву про лікарські засоби (ЛЗ) та лікувальну косметику, що застосовуються в лікуванні себорейного дерматиту волосистої частини голови (СД ВЧГ), та обґрунтування на підставі маркетингового аналізу доцільності створення нового фармацевтичного препарату на основі субстанції октопіроксу. Матеріали та методи. Як інформаційні матеріали використали Державний реєстр лікарських засобів України, довідник лікарських засобів «Компендіум онлайн», інтернет-ресурси з пошуку ліків в аптеках України «GeoApteka» та «Tabletki.ua». У роботі застосували маркетинговий метод, методи моніторингу, логічного узагальнення, угруповання та графічний метод дослідження. Результати. Здійснили комплексне маркетингове оцінювання українського фармацевтичного ринку засобів, що застосовуються в терапії СД ВЧГ, котра враховувала гетерогенну структуру: два напрями – ЛЗ і засоби лікувальної косметики. Висновки. Сформували сучасний арсенал засобів за двома напрямами: сегмент «ЛЗ» налічує 26 препаратів підгрупи D01A «Протигрибкові препарати для місцевого застосування» і підгрупи D11A «Інші дерматологічні препарати»; сегмент «КЗ» – 71 косметичний засіб (переважають засоби на основі октопіроксу – 12 пропозицій). За формою виготовлення переважають рідкі форми: шампуні, тоніки, розчини, сироватки. Усі засоби за критерієм «порядок відпуску з аптеки» належать до безрецептурних, але перед їхнім застосуванням обов’язково потрібна консультація лікаря для врахування особливостей кожного хворого. Для сегмента ринку, що аналізували, характерний дефіцит комбінованих препаратів і мала кількість пропозицій від вітчизняних виробників. Современный арсенал лекарственных и косметических средств, используемых в терапии себорейного дерматита волосистой части головы, достаточно разнообразен. Сегодня фармацевтический рынок динамично развивается и представляет собой сложную гетерогенную систему, что обусловливает необходимость исследования его состояния и формирования информационной базы относительно динамики ассортимента, цен и доступности препаратов. Цель работы – формирование информационного массива о лекарственных средствах (ЛС) и лечебной косметике, которые используют в лечении себорейного дерматита волосистой части головы (СД ВЧГ) и обоснования на базе маркетингового анализа целесообразности создания нового фармацевтического препарата на основе субстанции октопирокса. Материалы и методы. В качестве информационных материалов использовали Государственный реестр лекарственных средств Украины, справочник лекарственных средств «Компендиум онлайн», интернет-ресурсы по поиску лекарств в аптеках Украины «GeoApteka» и «Tabletki.ua». В работе применены маркетинговый метод, методы мониторинга, логического обобщения, группировки и графический метод исследования. Результаты. Осуществлена комплексная маркетинговая оценка украинского фармацевтического рынка средств, применяемых в терапии СД ВЧГ, которая учитывала гетерогенную структуру: два направления – ЛС и средства лечебной косметики. Выводы. Сформирован современный арсенал средств по двум направлениям: сегмент «ЛС» насчитывает 26 препаратов подгруппы D01A «Противогрибковые препараты для местного применения» и подгруппы D11A «Другие дерматологические препараты»; сегмент «КС» – 71 косметическое средство (преобладают средства на основе октопирокса – 12 предложений). По форме изготовления преобладают жидкие формы: шампуни, тоники, растворы, сыворотки. Все средства за критерием «порядок отпуска из аптеки» относятся к безрецептурным, но перед их применением обязательно необходима консультация врача для учета особенностей каждого больного. Для анализируемого сегмента рынка характерен дефицит комбинированных препаратов и небольшое количество предложений от отечественных производителей. Modern arsenal of medicines and cosmetics used for the therapy of seborrheic dermatitis of the pilar part of head is various enough. Today pharmaceutical market keeps developing and constitutes a complex system that causes the necessity of its investigation and forming the informational base concerning the dynamics of assortment, prices and availability of medicines. The aim of work is forming the informational file about medicines and cosmetics which are used in treatment of seborrheic dermatitis of the pilar part of head and advisability substantiation of the creation of new medication with Octopirox on the base of marketing analysis. Materials and methods. As informative materials we used: the State register of medications of Ukraine; reference book of medications “Compendium on-line”; internet resources on the search of medications in the pharmacies of Ukraine “GeoApteka” and “Tabletki.ua”. A marketing method, monitoring methods, logical generalization, groupment and graphic methods were applied in-process of research. Results. Complex marketing evaluation of the Ukrainian pharmaceutical market of medications used for the therapy of seborrheic dermatitis of the pilar part of head was carried out taking into account heterogeneous structure in two trends: medicines and cosmetics. Conclusion. Modern arsenal of medicines was organized in two trends: segment of medicines consists of 26 medications of D01A subgroup “Antifungals for topical use” and D11A subgroup “Other dermatologic medications”; “КС” segment has 71 cosmetics (cosmetics with Octopirox prevail – 12 propositions). In form of making, the liquids prevail – shampoo, tonics, solutions, serums. All tools concerning “Order of dispensing” are available without a prescription but before their using the doctor’s advice taking into account individuality of each patient is needed. The analyzable market segment is characterized by the deficiency of combined drugs and no great amount of proposals of domestic producers. Next scientific research outlook. All referred above determines perspective direction and advisability of the creation of the new medication with Octopirox.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/7726
ISSN: 2306-8094
Appears in Collections:Наукові праці. (Технологія ліків)
Наукові праці. (УЕФ та фарм. технології ФПО)
Аспірантура: наукові праці, доповіді, тези
Наукові праці. (УЕФ)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
AP_112-118.pdf538,12 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback