DSpace О системе DSpace
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими >
Наукові праці. (Пропедевтика ВХ) >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/7776

Название: Особливості оцінювання геометрії лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію
Другие названия: Особенности оценки геометрии левого желудочка у больных артериальной гипертензией
Features of estimation of left ventricular geometry in patients with arterial hypertension
Авторы: Сиволап, Віталій Вікторович
Новіков, Євген Вячеславович
Лисенко, Владислав Андрійович
Богун, А. О.
Сыволап, В. В.
Новиков, Е. В.
Лысенко, В. А.
Богун, А. А.
Sуvolap, V. V.
Novikov, Ye. V.
Lysenko, V. A.
Bogun, A. O.
Ключевые слова: ехокардіографія
гіпертонічна хвороба
ремоделювання лівого шлуночка
эхокардиография
гипертоническая болезнь
ремоделирование левого желудочка
echocardiography
hypertension
left ventricular remodeling
Дата публикации: 2017
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Особливості оцінювання геометрії лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію / В. В. Сиволап, Є. В. Новіков, В. А. Лисенко, А. О. Богун // Патологія. – 2017. – Т. 14, № 3(41). – С. 257–262. DOI: 10.14739/2310-1237.2017.3.118306
Аннотация: Мета роботи – порівняти вплив способів розрахунку ММЛШ за Penn Convention та ASE на розподіл типів геометрії лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу, з’ясувати додаткові ехографічні критерії, що дадуть можливість нівелювати розбіжності оцінювання типів геометрії. Матеріали та методи. До дослідження залучили 100 хворих на гіпертонічну хворобу ІІ ступеня, ІІ стадії, віком від 18 до 79 років (середній вік – 54,71 ± 13,93 року, 44 % чоловіків). Ехокардіографія виконувалась на апараті Esaote MyLab Seven (Італія) за загальноприйнятими правилами. Розподіл за типами геометрії лівого шлуночка здійснили згідно з рекомендаціями з кількісного оцінювання структури та функції лівого шлуночка. При нормальному ІММЛШ основними типами геометрії були: нормальна геометрія та концентричне ремоделювання; при підвищеному – концентрична та ексцентрична ГЛШ. Додатково всім хворим проводили в імпульсно-хвильовому та постійно-хвильовому режимі доплеро¬графію трансклапанних потоків і визначали швидкості руху фіброзних кілець мітрального та трикуспідального клапанів. Статистичне опрацювання матеріалу здійснювали з застосуванням пакета програм Statistica 6.0 (StatSoft, Tulsa, OK, США) та Analyse-it for Microsoft Excel 4.80.1 (Analyse-it Software, Ltd.). Використовували t-критерій Стьюдента, критерії Манна–Уітні, Краскала–Уолліса, χ2. ROC-аналіз застосовували для визначення критичних значень (cut-off value) кількісних показників. Вірогідність відмінностей вважали на рівні р < 0,05. Результати. При використанні формули ASE нормальна геометрія лівого шлуночка визначалась вірогідно частіше (43 % проти 26 %, р = 0,0122), ніж при розрахунку за формулою Penn Convention. Концентричне ремоделювання також вірогідно переважало при підрахунку за методом ASE (13 % проти 5 %, р = 0,0495). При підрахунку за методом Penn Convention кількість випадків ексцентричної гіпертрофії була вірогідно більшою (44 % проти 27 %, р = 0,0128), ніж при застосуванні формули ASE. Використання додаткового ехографічного критерію – швидкості раннього руху медіального фіброзного кільця МК < 8 см/с дає можливість отримати однаковий відсотковий поділ хворих на ГХ за типами геометрії ЛШ незалежно від використаної формули підрахунку ММЛШ (ASE або Penn Convention). Висновки. Формула розрахунку ІММЛШ Penn Convention переоцінює ступінь патологічних змін міокарда у хворих на артеріальну гіпертензію переважно внаслідок збільшення питомої ваги випадків ексцентричної гіпертрофії, тоді як фор¬мула розрахунку ІММЛШ за ASE збільшує кількість хворих на ГХ із нормальною геометрією ЛШ. Виявлено зворотний кореляційний зв`язок між масою міокарда ЛШ і швидкістю раннього руху медіального фіброзного кільця МК (r = -0,29; p = 0,004). Врахування додаткового критерію швидкості раннього руху медіального фіброзного кільця Еа мед. <8 см/с повністю нівелює похибку при розподілі типів геометрії, що виникає при використанні тільки двох критеріїв – ВТС та індексу ММЛШ, що розрахована за будь-якою формулою (ASE або Penn Convention). Цель работы – сравнить влияние способов расчета ММЛШ по Penn Convention и ASE на распределение типов гео¬метрии левого желудочка у больных гипертонической болезнью, выяснить дополнительные эхографические критерии, которые позволят нивелировать различия оценки типов геометрии. Материалы и методы. В исследование включено 100 больных гипертонической болезнью II степени, II стадии в воз¬расте от 18 до 79 лет (средний возраст – 54,71 ± 13,93 года, 44 % мужчин). Эхокардиография выполнялась на аппарате Esaote MyLab Seven (Италия) по общепринятым правилам. Распределение по типам геометрии левого желудочка про¬водилось согласно рекомендациям количественной оценки структуры и функции левого желудочка. При нормальном ИММЛЖ основными типами геометрии были: нормальная геометрия и концентрическое ремоделирование; при повы¬шенном – концентрическая и эксцентрическая ГЛЖ. Дополнительно всем больным проводили в импульсно-волновом и постоянно-волновом режиме допплерографию трансклапанных потоков и определяли скорости движения фиброзных колец митрального и трикуспидального клапанов. Статистическую обработку материала осуществляли с применением пакета программ Statistica 6.0 (StatSoft, Tulsa, OK., США) и Analyse-it for Microsoft Excel 4.80.1 (Analyse-it Software, Ltd.). Использовали t-критерий Стьюдента, Манна–Уитни, Крускала–Уоллиса, χ2. ROC-анализ применяли для определения критических значений (cut-off value) количественных показателей. Достоверность различий считали на уровне р < 0,05. Результаты. При использовании формулы ASE нормальная геометрия левого желудочка определялась достоверно чаще (43 % против 26 %, р = 0,0122), чем при расчете по формуле Penn Convention. Концентрическое ремоделирование также достоверно преобладало при подсчете по методу ASE (13 % против 5 %, р = 0,0495). При подсчете по методу Penn Convention количество случаев эксцентрической гипертрофии было достоверно выше (44 % против 27 %, р = 0,0128), чем при применении формулы ASE. Использование дополнительного эхографического критерия – скорости раннего движения медиального фиброзного кольца МК <8 см/с, позволяет получить одинаковое процентное распределение больных ГБ по типам геометрии ЛЖ независимо от используемой формулы подсчета ММЛШ (ASE или Penn Convention). Выводы. Формула расчета ИММЛЖ Penn Convention переоценивает степень патологических изменений миокарда у больных артериальной гипертензией за счет увеличения удельного веса случаев эксцентрической гипертрофии, в то время как формула расчета ИММЛЖ по ASE увеличивает количество больных ГБ с нормальной геометрией ЛЖ. Выявлена обратная корреляционная связь между массой миокарда ЛЖ и скоростью раннего движения медиального фиброзного кольца МК (r = -0,29; p = 0,004). Учет дополнительного критерия скорости раннего движения медиального фиброзного кольца Еа мед. <8 см/с полностью нивелирует погрешности при распределении типов геометрии, возника¬ющие при использовании только двух критериев – ОТС и индекса ММЛШ, рассчитанной по какой либо формуле (ASE или Penn Convention). Aim: To compare the influence of the methods of calculating MMLV for Penn Convention and ASE on the distribution of left ventricular geometry types in patients with hypertension, to find out additional echographic criteria that will help to offset differences in the estimation of types of geometry. Materials and methods: The study involved 100 patients with essential hypertension ІІ degree, ІІ stage, aged from 18 to 79 years (mean age 54.71 ± 13.93 years, 44 % men). Echocardiography was performed on Esaote My Lab Seven (Italy) according to generally accepted rules. The distribution according to the types of left ventricular geometry was carried out in accordance with the recommendations for quantifying the structure and function of the left ventricle. Under normal index of MMLV, the main types of geometry were: normal geometry and concentric remodeling; in elevated – concentric and eccentric LVH. Additionally, all the patients underwent dopplerography of transvalvular flows in pulsed-wave and continuous-wave modes, and the velocity of the fibrous rings of mitral and tricuspid valves were determined. Statistical processing of the material was carried out using the software package “Statistica 6.0” (StatSoft, Tulsa, OK., S.S.A.) and “Analyse-it for Microsoft Excel 4.80.1” (Analyse-it Software, Ltd.). The t-criterion of the Student, Mann–Whitney, Kruskal–Wallis, χ2 was used. The ROC-analysis was used to determine the cut-off value of quantitative indicators. The significance of differences was considered at the level of P < 0.05. Results. Using the ASE formula, the normal left ventricular geometry was determined significantly more often (43 % vs. 26 %, P = 0.0122) than when calculated by the Penn Convention formula. Concentric remodeling also probably prevailed when calculated by ASE (13 % vs. 5 %, P = 0.0495). When calculating using the Penn Convention method, the number of cases of eccentric hypertrophy was significantly higher (44 % vs. 27 %, P = 0.0128) than with the application of the ASE formula. The use of the additional echographic criterion – the speed of the early movement of the medial fibrous ring MK <8 cm/s allows the same percentage distribution of patients with GC according to the types of LV geometry, regardless of the used formula for calculating MMLF (ASE or Penn Convention). Conclusion. The formula for the calculation of the Penn Convention of the index of MMLV overestimates the degree of pathological changes in the myocardium in patients with arterial hypertension, mainly due to an increase in the specific gravity of cases of eccentric hypertrophy, while the formula for calculating the index of MMLV for ASE increases the number of patients with EH with normal LV geometry. The inverse correlation between the mass of the myocardial infarction and the speed of early motion of the medial fibrous ring of MK was found (r = -0,29; P = 0.004). Consideration of an additional criterion for the speed of the early movement of the medial fibrous ring Ea medial <8 cm/s completely alleviates the error in the distribution of types of geometry that arises when using only two criteria – the RST and the index of MMLV calculated by any formula (ASE or Penn Convention).
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/7776
ISSN: 2306-8027
Располагается в коллекциях:Аспірантура: наукові праці, доповіді, тези
Студентське наукове товариство: статті, доповіді, тези
Наукові праці. (Пропедевтика ВХ)

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
pat_1703_257–262.pdf448,81 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь