DSpace О системе DSpace
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими >
Наукові праці. (Пропедевтика ВХ) >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/7788

Название: Фактори, що асоціюються з високою ймовірністю недосягнення цільового артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу
Другие названия: Факторы, которые ассоциируются с высокой вероятностью недостижения целевого артериального давления у больных гипертонической болезнью
Factors associated with high probability of target blood pressure non-achievement in hypertensive patients
Авторы: Жеманюк, Свiтлана Павлiвна
Сиволап, Віталій Вікторович
Жеманюк, С. П.
Сиволап, В. В.
Zhemanyuk, S. P.
Syvolap, V. V.
Ключевые слова: гіпертонічна хвороба
цільовий артеріальний тиск
предиктори
гипертоническая болезнь
целевое артериальное давление
предикторы
hypertension
target arterial pressure
predictors
Дата публикации: 2017
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Жеманюк С. П. Фактори, що асоціюються з високою ймовірністю недосягнення цільового артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу / С. П. Жеманюк, В. В. Сиволап // Запорож. мед. журн. – 2017. – Т. 19, № 6(105). – С. 706–710. DOI: 10.14739/2310-1210. 2017.6.114493
Аннотация: З’ясування факторів недосягнення цільового рівня артеріального тиску є актуальним питанням сучасної кардіології, оскільки вплив на них дасть можливість краще контролювати артеріальну гіпертензію та запобігати серцево-судинним ускладненням. Мета роботи – визначити предиктори недосягнення цільового рівня артеріального тиску серед показників добового моніторування та АДФ-індукованої агрегації тромбоцитів у хворих на гіпертонічну хворобу. Матеріали та методи. До дослідження залучили 153 пацієнти з ГХ ІІ стадії ІІ ступеня. Добове моніторування артеріального тиску здійснювали на тлі щоденного приймання не менше ніж два антигіпертензивні препарати першої лінії в оптимальних добових дозах за допомогою пристрою «Кардиотехника». Агрегація тромбоцитів проводилась на аналізаторі агрегації тромбоцитів АР 2110 (СОЛАР) з аденозин 5’-дифосфатом у кінцевій концентрації індуктора агрегації 10,0×10-6 моль/л. Групи хворих зіставні за віком (60,39 ± 10,74 року проти 62,80 ± 9,63; р = 0,181). У групі хворих на ГХ, які досягли цільового рівня АТ, переважали жінки (60 % проти 39,81 %; р = 0,021). Для визначення предикторів недосягнення цільового рівня артеріального тиску використовували метод бінарного логістичного регресійного аналізу. Результати. Залежними чинниками, що впливають на недосягнення цільового рівня АТ, виявились вихідні показники ДМАТ: середній добовий ДАТ (ВШ = 44,8); варіабельність САТ за добу (ВШ = 4,4); індекс площі гіпертензії САТ за добу (ВШ = 318,9); індекс площі гіпертензії ДАТ за добу (ВШ = 36,6); середній добовий пульсовий АТ (ВШ = 65,9), швидкість ранкового підйому САТ (ВШ = 3,6) – та один показник 5-хвилинної АДФ-індукованої агрегації тромбоцитів – час максимальної агрегації (ВШ = 3,5). Незалежними предикторами недосягнення цільового рівня АТ є середній добовий діастолічний АТ (ВШ = 47,8); варіабельність САТ за добу (ВШ = 4,6); час максимальної АДФ-індукованої агрегації тромбоцитів (ВШ = 3,4). Жіноча стать асоціюється з кращим прогнозом у досягненні цільового рівня АТ (ВШ = 0,4; 95 % ДІ = 0,2–0,8; р = 0,012). Висновки. До незалежних факторів, що асоціюються з високою ймовірністю недосягнення цільового рівня АТ у хворих на ГХ, належать: середній добовий ДАТ понад 76 мм рт. ст., варіабельність САТ за добу понад 17 мм рт. ст., час максимальної АДФ-індукованої агрегації понад 143 с. Жіноча стать асоціюється з кращим прогнозом у досягненні цільового рівня АТ. Выяснение факторов недостижения целевого уровня артериального давления является актуальным вопросом современной кардиологии, поскольку воздействие на них позволит лучше контролировать гипертензию и предупреждать сердечно-сосудистые осложнения. Цель работы ‒ определить предикторы недостижения целевого уровня артериального давления среди показателей суточного мониторирования и АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов у больных гипертонической болезнью. Материалы и методы. В исследование включены 153 больных ГБ II стадии II степени. Суточное мониторирование артериального давления осуществлялось на фоне ежедневного приема пациентами не менее двух антигипертензивных препаратов первой линии в оптимальных суточных дозах с помощью устройства «Кардиотехника». Агрегация тромбоцитов проводилась на анализаторе АР 2110 (СОЛАР) с аденозин 5’-дифосфатом в конечной концентрации индуктора 10,0 × 10-6 моль/л. Группы больных были сопоставимы по возрасту (60,39 ± 10,74 года против 62,80 ± 9,63; р = 0,181). В группе больных ГБ, достигших целевого уровня АД, преобладали женщины (60 % против 39,81 %; р = 0,021). Для определения предикторов недостижения целевого уровня артериального давления использовали метод бинарного логистического регрессионного анализа. Результаты. Зависимыми факторами, влияющими на недостижение целевого уровня АД, являются: среднее суточное ДАД (ОШ = 44,8), вариабельность САД за сутки (ОШ = 4,4), индекс площади гипертензии САД за сутки (ОШ = 318,9), индекс площади гипертензии ДАД за сутки (ОШ = 36,6), среднее суточное пульсовое АД (ОШ = 65,9), скорость утреннего подъема САД (ОШ = 3,6) – и время максимальной агрегации тромбоцитов (ОШ = 3,5). Независимыми предикторами недостижения целевого уровня АД являются среднее суточное ДАД (ОШ = 47,8), вариабельность САД за сутки (ОШ = 4,6), время АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов (ОШ = 3,4). Женский пол ассоциируется с лучшим прогнозом в достижении целевого уровня АД (ОШ = 0,4; 95 % ДИ = 0,2‒0,8; р = 0,012). Выводы. К независимым факторам, которые ассоциируются с высокой вероятностью недостижения целевого уровня АД у больных ГБ, относятся: среднее суточное ДАД более 76 мм рт. ст., вариабельность САД за сутки более 17 мм рт. ст., время максимальной АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов более 143 с. Женский пол ассоциируется с лучшим прогнозом в достижении целевого уровня АД. One of the topic issue of modern cardiology is factors of target blood pressure level non-achievement clarifying due to a better understanding how we can reduce cardiovascular complications. The aim of the study is to determine the factors of poor blood pressure control using the ambulatory blood pressure monitoring parameters and adenosine 5’-diphosphate-induced platelet aggregation parameters in patients with arterial hypertension. Material and methods. The study involved 153 patients with essential hypertension (EH) stage II, II degree. The ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) was performed in patients during at least two of first-line antihypertensive drugs in optimal daily doses usage by the ABPM bifunctional device (Incart, S.-P., R.F.). Platelet aggregation was carried out using light transmittance aggregation by optical analyzer (Solar, R.B.) with adenosine 5’-diphosphate (Sigma-Aldrich) at final concentration of 10.0 × 10-6 mol/L. The first group were inadequately controlled essential hypertensive individuals with high systolic or/and diastolic BP level according to the ABPM results, and the second one were patients with adequately controlled EH. Groups of patients were comparable in age (60.39 ± 10.74 years vs. 62.80 ± 9.63; P = 0.181, respectively). In the group of EH patients who reached the target level of blood pressure, women predominated (60 % vs. 39.81 %; P = 0.021, respectively). We used the binary logistic regression analysis to determine the predictors of target blood pressure level poor reaching using ABPM and platelet aggregation parameters. Results. According to the univariate logistic regression analysis, the dependent factors influencing the target blood pressure level poor reaching are the average diurnal diastolic blood pressure (DBP) (OR = 44.8); diurnal variability of systolic blood pressure (SBP) (OR = 4.4); square index of hypertension for diurnal periods SBP (OR = 318.9); square index of hypertension for diurnal periods DBP (HS = 36.6); the average pulse blood pressure (OR = 65.9), the rate of morning rise of SBP (OR = 3.6), and the maximum aggregation time of 5-minute ADP-induced platelet aggregation (OR = 3.5). Independent factors influencing the target blood pressure level pure reaching are the average diurnal DBP (OR = 47.8); variability of diurnal SBP (HS = 4.6); the maximum aggregation time of ADP-induced platelet aggregation (OR = 3.4). Female sex is associated with the best prognosis for the target level of BP reaching (OR = 0.4; 95 % CI = 0.2‒0.8; P = 0.012). Conclusions. The independent factors influencing the target blood pressure level poor reaching in patients with EH are two ABPM parameters (the average diurnal diastolic blood pressure of more than 76 mm Hg and the variability of SBP diurnal more than 17 mm Hg); and one ADP-induced platelet aggregation parameter (the maximum aggregation time more than 143 seconds). The female sex is associated with better prediction of achieving the target level of blood pressure.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/7788
ISSN: 2306-4145
Располагается в коллекциях:Наукові праці. (Пропедевтика ВХ)

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
zmj_1706_706-710.pdf266,5 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь