DSpace О системе DSpace
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО >
Наукові праці. (Акушерство ФПО) >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/7948

Название: Гематоспермія: норма чи патологія? Сучасні підходи до етіопатогенезу, діагностики та лікування
Другие названия: Гематоспермия: норма или патология? Современные подходы к этиопатогенезу, диагностике и лечению
Hematospermia: norm or pathology? Modern approaches to etiopathogenesis, diagnosis and treatment
Авторы: Нікіфоров, Олег Анатолійович
Авраменко, Наталія Вікторівна
Ломейко, Олена Олександрівна
Михайлов, В. В.
Никифоров, О. А.
Авраменко, Н. В.
Ломейко, Е. А.
Михайлов, В. В.
Nikiforov, O. A.
Avramenko, N. V.
Lomeyko, Е. А.
Mykhailov, V. V.
Ключевые слова: гематоспермія
огляд
андрологія
діагностика
лікування
hematospermia
review
andrology
diagnosis
treatment
гематоспермия
обзор
андрология
диагностика
лечение
Дата публикации: 2018
Издатель: Запорожский государственный медицинский университет
Библиографическое описание: Гематоспермія: норма чи патологія? Сучасні підходи до етіопатогенезу, діагностики та лікування / О. А. Нікіфоров, Н. В. Авраменко, О. О. Ломейко, В. В. Михайлов // Запорож. мед. журн. – 2018. – Т. 20, № 3(108). – С. 437–442. DOI: 10.14739/2310-1210. 2018.3.130529
Аннотация: Здебільшого причина появи крові у спермі залишається невідомою. За даними ВООЗ, приблизно 15 % чоловіків мають тільки один епізод гематоспермії, який більше ніколи не повторюється. Для виявлення причини гематоспермії необхідне клінічне обстеження в уролога-андролога та ретельний збір анамнезу. Основною метою обстеження є виявлення або виключення андропатології, а також визначення тактики ведення пацієнтів із гематоспермією. Мета роботи – на підставі аналізу даних наукової літератури висвітлити актуальність проблеми гематоспермії в репродуктивній медицині, показати етіопатогенез, а також розглянути сучасні методи діагностики й лікування. Наявність крові у спермі може свідчити про серйозне захворювання, що є результатом андропатології. Точний відсоток випадків виникнення гематоспермії невідомий, оскільки часто у процесі незахищеного статевого акту огляд еякуляту неможливий. Більша частина пацієнтів звертається на консультацію до фахівця відразу після першого епізоду гематоспермії. Основоположним моментом є клінічне обстеження та ретельний збір анамнезу. Основна мета обстеження пацієнтів із гематоспермією – визначення причини або специфічного стану, що потребує лікування, а отже іррадіація симптоматики й патологічного стану. Для підтвердження факту гематоспермії, якщо це необхідно, використовується «контрацептивний тест», який полягає у зборі патологічного еякуляту у презерватив для дослідження. Надалі пацієнта оглядає уролог-андролог, з’ясовує дані анамнезу, призначає аналіз сім’яної рідини, загальний аналіз сечі та її культуральне дослідження, дослідження крові на фактори згортання, загальний аналіз крові, ультразвукове дослідження передміхурової залози за методом трансректального УЗД (ТРУЗД), треба виключити онкопатологію шляхом аналізу на простатоспецифічний антиген (ПСА), альфа-фетопротеїн (АФП), β-субодиницю хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) і лактатдегідрогенази (ЛДГ) крові. Головним у лікуванні пацієнтів із гематоспермією є вплив на етіологічний фактор. У зв’язку зі збільшенням кількості відомостей фахової літератури й великим кроком вперед у галузі променевої діагностики встановили багато причин гематоспермії. Методики лікування цього симптому також різні: консервативні та хірургічні, повністю залежать від етіологічного фактора. Якщо патологічний стан не виявили, лікар має взяти на себе роль психотерапевта для корекції сексуальної поведінки таких чоловіків. Висновки. Кров у спермі може свідчити про серйозне захворювання, що є результатом андропатології. Для виявлення причини гематоспермії необхідне клінічне обстеження в уролога-андролога та ретельний збір анамнезу. Основною метою обстеження є виявлення, виключення патології; якщо така не визначена, потрібно переконати пацієнта в тому, що він здоровий. Обов’язковими процедурами є аналіз сім’яної рідини, загальний аналіз сечі та її культуральне дослідження, дослідження крові на фактори згортання, загальний аналіз крові, ультразвукове дослідження передміхурової залози за методом ТРУЗД, а також аналіз на ПСА, АФП, ХГЛ, ЛДГ крові для виключення злоякісної етіології гематоспермії. Сучасні методи дослідження дають змогу виявити причину виникнення гематоспермії в багатьох випадках, і більшість пацієнтів потребують консервативного лікування етіологічного фактора, але також можуть бути застосовані хірургічні методи корекції. В большинстве случаев причина появления крови в сперме остается неизвестной. По данным ВОЗ, около 15 % мужчин имеют всего лишь один эпизод гематоспермии, который больше никогда не повторяется. Для установления причины гематоспермии необходимо проведение клинического обследования у уролога-андролога и тщательный сбор анамнеза. Основная цель обследования – установление или исключение андропатологии, а также определение тактики ведения пациентов с гематоспермией. Цель работы – на основании анализа данных научной литературы показать актуальность проблемы в репродуктивной медицине, описать этиопатогенез гематоспермии, а также рассмотреть современные методы диагностики и лечения. Наличие крови в сперме может свидетельствовать о серьезном заболевании, что является результатом андропатологии. Точный процент случаев возникновения гематоспермии неизвестен, поскольку часто в процессе незащищенного полового акта обзор эякулята невозможен. Большая часть пациентов обращается на консультацию к специалисту сразу же после первого эпизода гематоспермии. Основополагающим моментом является клиническое обследование и тщательный сбор анамнеза. Основная цель обследования пациентов с гематоспермией – определение причины или специфического состояния, подлежащего лечению, а значит иррадиация симптоматики и патологического состояния. Для подтверждения факта гематоспермии, если это необходимо, используют «контрацептивный тест», который заключается в сборе патологического эякулята в презерватив для исследования. Далее пациента осматривает уролог-андролог, выясняет данные анамнеза, назначает анализ семенной жидкости, общий анализ мочи и ее культуральное исследование, исследование крови на факторы свертывания, общий анализ крови, ультразвуковое исследование предстательной железы методом трансректального УЗИ (ТРУЗИ), необходимо исключить онкопатологию, для чего назначают анализ на простатоспецифический антиген (ПСА), альфа-фетопротеин (АФП), β-субъединицу хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) и лактатдегидрогеназу (ЛДГ) крови. Главным в лечении пациентов с гематоспермией является воздействие на этиологический фактор. В связи с увеличением количества данных научной литературы и большим шагом вперед в области лучевой диагностики, выделено много причин гематоспермии. Методики лечения данного симптома разные: консервативные и хирургические, которые полностью зависят от этиологического фактора. Если патологическое состояние не обнаружено, врач должен выступить в качестве психотерапевта для коррекции сексуального поведения таких мужчин. Выводы. Кровь в сперме может свидетельствовать о серьезном заболевании, что является результатом андропатологии. Для установления причины гематоспермии необходимо клиническое обследование у уролога-андролога и тщательный сбор анамнеза. Основная цель обследования – обнаружение или исключении патологии; если таковая не определена, нужно убедить пациента в том, что он здоров. Обязательными процедурами являются анализ семенной жидкости, общий анализ мочи и ее культуральное исследование, исследование крови на факторы свертывания, общий анализ крови, ультразвуковое исследование предстательной железы методом ТРУЗИ, а также анализ на ПСА, АФП, ХГЧ, ЛДГ крови для исключения злокачественной этиологии гематоспермии. Современные методы исследования позволяют установить причину возникновения гематоспермии во многих случаях, и основная часть пациентов подлежит консервативному лечению этиологического фактора, но также могут быть применены хирургические методы коррекции. In most cases, the cause of blood appearance in the semen remains unknown. According to WHO, about 15 % of men experience only one episode of hematospermia, which is never repeated again. Hematospermia cause determination includes clinical examination by an urologist-andrologist and thorough patient history. The main purpose of the examination is to diagnose or exclude andropathology and also to determine the tactics of patients with hematospermia treatment. Aim. To show the relevance of this problem in reproductive medicine, to describe ethiopatogenesis of hematospermia and consider the basic methods of this pathological symptom modern diagnosis and treatment based on the specialized literature data analysis. The presence of blood in the semen can indicate a serious disease, which is the result of andropathology. The exact percent of hematospermia cases is unknown, because ejaculates go unnoticed in the process of unprotected intercourse. The most of patients consult a specialist immediately after the first episode of hematospermia. The basic points are a clinical examination and careful anamnesis. The main purpose of patients with hematospermia examination is determination of the cause or specific condition, which must be cured, and thus the symptomatology and pathological condition irradiation. To confirm the fact of hemospermia, if it’s necessary, a «contraceptive test» can be used, which consists of pathological ejaculate collection into a condom for examination. Further an urologist-andrologist examine the patient, find out an anamnesis, assign a seminal fluid analysis, a clinical and urine culture analysis, a test of blood clotting factors, a clinical blood analysis, ultrasound of the prostate by the TRUS method, prostate-specific antigen (PSA) test, alpha-fetoprotein (AFP), β-subunit of human chorionic gonadotropin (hCG) and blood serum lactate dehydrogenase (LDH) for oncopathology exclusion. Etiologic factor elimination is essential for patients with hemospermia treatment. Due to increased amount of literature data and great advances in the ultrasound diagnostics, many causes of hemospermia have been identified, so the methods of this symptom treatment are also various: conservative and surgical, which completely depend on the etiologic factor. If the pathological condition is not found, then the doctor should be as a psychotherapist to correct the sexual behavior in such men. Conclusions. Blood in the semen can evidence a serious disease, which is the result of andropathology. To determine the cause of hematospermia, it is necessary to perform a clinical examination by an urologist-andrologist and careful anamnesis. The main purpose of examination is to identify or exclude the pathology and, if it is not defined, doctor should encourage the patient on his good health. There are obligatory procedures: a seminal fluid analysis, a clinical and urine culture analysis, a test of blood clotting factors, a clinical blood analysis and ultrasound examination of the prostate by the TRUS method, PSA, AFP, hCG, LDH blood serum tests for malignant etiology of hematospermia exclusion. Modern methods of investigation allow identifying cause of hematospermia in many cases and the most patients are treated conservatively depending on the etiologic factor, but also surgical correction can be used.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/7948
ISSN: 2306-4145
Располагается в коллекциях:Студентське наукове товариство: статті, доповіді, тези
Наукові праці. (Акушерство ФПО)

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
zmj_18_03-437-442.pdf337,61 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь