DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра нервових хвороб >
Наукові праці. (Нервові хвороби) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/8425

Название: Comparative analysis of predictive significance of neuroimaging parameters in patients with spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage
Другие названия: Порівняльний аналіз інформативності нейровізуалізаційних параметрів у пацієнтів зі спонтанним супратенторіальним внутрішньомозковим крововиливом
Сравнительный анализ прогностической ценности нейровизуализационных параметров у пациентов со спонтанным супратенториальным внутримозговым кровоизлиянием
Авторы: Kuznietsov, A. A.
Кузнєцов, Антон Анатолійович
Кузнецов, А. А.
Ключевые слова: cerebral hemorrhage
X-ray tomography
prognosis
внутрішньомозковий крововилив
комп’ютерна томографія
прогноз
внутримозговое кровоизлияние
компьютерная томография
Issue Date: 2018
Издатель: Запорожский государственный медицинский университет
Библиографическое описание: Kuznietsov A. A. Comparative analysis of predictive significance of neuroimaging parameters in patients with spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage / A. A. Kuznietsov // Запорож. мед. журн. – 2018. – Т. 20, № 4(109). – С. 543-547. DOI: 10.14739/2310-1210. 2018.4.137097
Аннотация: The main purpose of the study was to conduct a comparative analysis of the neuroimaging parameters informative value for the determination of vital and functional outcomes prognosis of the spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage (SSICH) in the acute period, depending on the secondary intraventricular hemorrhage (SIVH) presence or absence at the disease onset. Materials and methods. A prospective cohort study was conducted in 154 patients (88 men and 66 women, mean age 64.4 ± 0.9 years) with SSICH on the basis of conservative treatment. This study included clinical assessment and visualization of cerebral structures. Intracerebral hemorrhage volume (ICHV), average midline shift (AMS) and intraventricular hemorrhage volume (IVHV) were detected. The modified Rankin Scale (mRS) score >3 on the 21st day of the disease was considered as an unfavourable functional outcome of SSICH in the acute period. Results. Secondary intraventricular hemorrhage was revealed in 70 (45.5 %) patients. It was found that ICHV was less informative than IVHV in patients with SIVH for the vital outcome prognosis of disease in the acute period determination (AUCICHV = 0.72 ± 0.09 (0.60–0.82) versus AUCIVHV = 0.94 ± 0.04 (0.86–0.98), P = 0.026), whereas the informative value of ICH volume and AMS were not significantly different in patients without SIVH for the vital outcome prognosis determination (AUCICHV = 0.77 ± 0.11 (0.67–0.86) versus AUCAMS = 0.87 ± 0.05 (0.78–0.94), P = 0.257) in the acute period of disease. It was detected, that IVHS >24.5 mL was the predictor of SSICH lethal outcome in the acute period (Se = 84.6 %, Sp = 96.5 %). Conclusions. Predictive value of the neuroimaging parameters at SSICH onset depends on SIVH presence or absence. Intracerebral hemorrhage volume is less informative than IVHV and AMS for the vital and functional outcomes prognosis determination in the acute period of SSICH with SIVH. The informative value of neuroimaging parameters for the vital outcome prognosis of SSICH in the acute period determination is higher than the one for the functional prognosis determination. Мета роботи – здійснити диференційований порівняльний аналіз інформативності нейровізуалізаційних параметрів для визначення вітального та функціонального прогнозу результату гострого періоду спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу (ССВМК) залежно від наявності чи відсутності вторинного внутрішньошлуночкового крововиливу (ВВШК) у дебюті захворювання. Матеріали та методи. Здійснили проспективне, когортне дослідження 154 пацієнтів (88 чоловіків і 66 жінок, середній вік – 64,4 ± 0,9 року) зі ССВМК, які отримували консервативну терапію. Дослідження включало клінічне дослідження та візуалізацію церебральних структур. Визначали об’єм внутрішньомозкового крововиливу (ОВМК), середнє зміщення серединних структур (СЗСС) та об’єм внутрішньошлуночкового крововиливу (ОВШК). Як несприятливий функціональний вихід гострого періоду ССВМК розглядали значення за модифікованою шкалою Ренкіна (мШР) >3 бали на 21 добу захворювання. Результати. Вторинний внутрішньошлуночковий крововилив зафіксували у 70 (45,5 %) пацієнтів. Встановили, що в пацієнтів зі ССВМК і ВВШК ОВМК поступається за інформативністю ОВШК і СЗСС для визначення вітального прогнозу результату гострого періоду захворювання (AUCОВМК = 0,72 ± 0,09 (0,60–0,82) проти AUCОВШК = 0,94 ± 0,04 (0,86–0,98), p = 0,026), а в пацієнтів зі ССВМК без ВВШК ОВМК і СЗСС вірогідно не відрізняються за інформативністю для прогнозування летального наслідку (AUCОВМК = 0,77 ± 0,11 (0,67–0,86) проти AUCСЗСС = 0,87 ± 0,05 (0,78–0,94), p = 0,257). Встановили, що ОВШК >24,5 мл є предиктором летального наслідку гострого періоду ССВМК (чутливість = 84,6 %, специфічність = 96,5 %). Висновки. Прогностична цінність нейровізуалізаційних параметрів у дебюті ССВМК залежить від наявності чи відсутності ВВШК. Об’єм внутрішньомозкового крововиливу поступається за інформативністю ОВШК і СЗСС для визначення вітального та функціонального прогнозу результату гострого періоду ССВМК зі ВВШК. Інформативність нейровізуалізаційних параметрів для визначення вітального прогнозу наслідків гострого періоду ССВМК перевищує таку для прогнозування функціонального виходу. Цель работы – провести сравнительный анализ информативности нейровизуализационных параметров для определения витального и функционального прогноза исхода острого периода спонтанного супратенториального внутримозгового кро¬воизлияния (ССВМК) в зависимости от наличия или отсутствия вторичного внутрижелудочкового кровоизлияния (ВВЖК) в дебюте заболевания. Материалы и методы. Проведено проспективное, когортное исследование 154 пациентов (88 мужчин и 66 женщин, средний возраст – 64,4 ± 0,9 года) со ССВМК, которые получали консервативную терапию. Исследование включало клиническое обследование и визуализацию церебральных структур. Определяли объем внутримозгового кровоизлияния (ОВМК), усредненное смещение срединных структур (УССС) и объем внутрижелудочкового кровоизлияния (ОВЖК). В качестве неблагоприятного функционального исхода острого периода ССВМК рассматривали значение по модифицированной шкале Рэнкина (мШР) >3 баллов на 21 сутки заболевания. Результаты. Вторичное внутрижелудочковое кровоизлияние зафиксировано у 70 (45,5 %) пациентов. Установлено, что у пациентов с ССВМК и ВВЖК ОВМК уступает по информативности ОВЖК и УССС для определения витального про¬гноза исхода острого периода заболевания (AUCОВМК = 0,72 ± 0,09 (0,60–0,82) против AUCОВЖК = 0,94 ± 0,04 (0,86–0,98), p = 0,026), тогда как у пациентов с ССВМК без ВВЖК ОВМК и УССС достоверно не отличаются по информативности для прогнозирования летального исхода (AUCОВМК = 0,77 ± 0,11 (0,67–0,86) против AUCУССС = 0,87 ± 0,05 (0,78–0,94), p = 0,257). Определено, что ОВЖК >24,5 мл выступает предиктором летального исхода острого периода ССВМК (чувствительность = 84,6 %, специфичность = 96,5 %). Выводы. Прогностическая ценность нейровизуализационных параметров в дебюте ССВМК зависит от наличия или отсутствия ВВЖК. Объем внутримозгового кровоизлияния уступает по информативности ОВЖК и УССС для определения витального и функционального исхода острого периода ССВМК с ВВЖК. Информативность нейровизуализационных параметров для определения витального прогноза исхода острого периода ССВМК превышает таковую для прогнозирования функционального исхода.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/8425
ISSN: 2306-4145
Appears in Collections:Наукові праці. (Нервові хвороби)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
zmj_543-547.pdf333,37 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback