DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра клінічної фармації, фармакотерапії та УЕФ ФПО >
Наукові праці. (Клінічна фармація ФПО) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/8980

Название: Позиціювання ноотропних лікарських засобів на національному ринку
Другие названия: Позиционирование ноотропных лекарственных средств на национальном рынке
Positioning of nootropics in the national market
Авторы: Абдулкарім, Ал Нукарі
Бушуєва, Інна Володимирівна
Гладишева, Світлана Анатоліївна
Абдулкарим, Ал Нукари
Бушуева, И. В.
Гладышева, С. А.
Abdulkarim, Al Nukari
Bushuieva, I. V.
Hladysheva, S. A.
Ключевые слова: ноотропы
маркетинговые исследования
рынок
nootropics
marketing research
common market
ноотропи
маркетингові дослідження
ринок
Issue Date: 2018
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Абдулкарім Ал Нукарі Позиціювання ноотропних лікарських засобів на національному ринку / А. Н. Абдулкарім, І. В. Бушуєва, С. А. Гладишева // Актуал. питання фармац. і мед. науки та практики. – 2018. – Т. 11, № 3(28). – С. 339-345. DOI: 10.14739/2409-2932.2018.3.145256
Аннотация: До найперспективніших класів ноотропних засобів належать пептидергічні препарати та пептиди. Серед останніх особливе місце посідають пептиди вазопресинового ряду, які стимулюють процеси навчання та пам’яті. Мета роботи – формування інформаційного масиву про лікарські засоби, які мають ноотропні властивості, та визначення актуальності й доцільності розроблення нових препаратів на підставі маркетингового аналізу вітчизняного ринку ноотропних лікарських засобів. Матеріали та методи. Дослідження виконали за допомогою електронної бази Державного реєстру лікарських засобів, Компен-діуму та Державного формуляра лікарських засобів. Результати. Аналіз сучасного стану лікарських препаратів ноотропної дії показав, що асортимент препаратів, які належать до цієї групи та діють на поліпшення пам’яті, дуже обмежений. Вітчизняні препарати ноотропної дії, котрі містять пептиди вазо-пресинового ряду, не зареєстровані. Тому розробка на їх основі сучасних оригінальних лікарських засобів є перспективною та конкурентоздатною, оскільки аналоги відсутні. Висновки. Дослідження сучасного вітчизняного фармацевтичного ринку ноотропних лікарських засобів показало: в цьому сегменті в Україні зареєстровано 24 діючі речовини з переліку міжнародних непатентованих найменувань Всесвітньої організації охорони здоров’я, представлені 107 торговими найменуваннями. У кількісному вираженні переважають вітчизняні препарати, але основний прибуток від продажів забезпечують імпортні фармакотерапевтичні ноотропні засоби. Основними лікарськими формами ноотропних препаратів, що використовуються у вітчизняній практичній медицині, є пероральні (пігулки, капсули). Аплікаційні лікарські форми з ноотропними активними фармацевтичними інгредієнтами в Україні відсутні. Лідери вартісного рейтингу продажів ноотропних лікарських засобів: церебролізин, пірацетам, фенотропіл. Враховуючи невисокий рівень біологічної доступності активних фарма¬цевтичних інгредієнтів при пероральному введенні, дослідження зі створення оригінальних фармакотерапевтичних засобів для альтернативного трансмукозного застосування з використанням відповідних лікарських форм (назальних мазей) на основі пептидів вазопресинового ряду дадуть змогу розробити ноотропні препарати, що забезпечать високу ефективність при мінімізації побічних реакцій та є адекватними за показником платоспроможності. К наиболее перспективным классам ноотропных средств относятся пептидергические препараты и пептиды. Среди последних особое место принадлежит пептидам вазопрессинового ряда, стимулирующим процессы учебы и памяти. Цель работы – формирование информационного массива о лекарственных средствах, имеющих ноотропные свойства, и опре-деление актуальности и целесообразности разработки новых препаратов на основании маркетингового анализа отечественного рынка ноотропных лекарственных средств. Материалы и методы. Исследования выполнены с помощью электронной базы Государственного реестра лекарственных средств, Компендиума и Государственного формуляра лекарственных средств. Результаты. Анализ современного состояния лекарственных препаратов ноотропного действия показал, что ассортимент пре-паратов, принадлежащих к указанной группе и действующих на улучшение памяти, очень ограничен. Отечественные препараты ноотропного действия, содержащие пептиды вазопрессинового ряда, не зарегистрированы. Разработка на их основе современных оригинальных лекарственных средств перспективна и конкурентоспособна, поскольку аналоги отсутствуют. Выводы. Исследования современного отечественного фармацевтического рынка ноотропных лекарственных средств показали: в Украине зарегистрированы 24 действующие вещества из перечня международных непатентованных наименований Всемирной организации здравоохранения, представленных 107 торговыми наименованиями. В количественном выражении преобладают отечественные препараты, но основную прибыль от продаж обеспечивают импортные фармакотерапевтические ноотропные средства. Основные лекарственные формы ноотропных препаратов, которые используют в отечественной практической медици¬не, – пероральные (пилюли и капсулы). Аппликационные лекарственные формы с ноотропными активными фармацевтическими ингредиентами в Украине отсутствуют. Лидеры стоимостного рейтинга продаж ноотропных лекарственных средств: церебролизин, пирацетам, фенотропил. Учитывая невысокий уровень биологической доступности активных фармацевтических ингредиентов при пероральном пути введения, исследования по созданию оригинальных фармакотерапевтических средств для альтернативного трансмукозного применения с использованием соответствующих лекарственных форм (назальных мазей) на основе пептидов вазопрессинового ряда позволят разработать ноотропные препараты, обеспечивающие высокую эффективность при миними¬зации побочных реакций и адекватные по показателям платежеспособности. Peptides of vasopressin stimulating the processes of study and memory are situated between the most perspective nootropics. The aim of work is forming an informational file about medicines with nootropic action and determination of the actuality and advisability of new drugs development, basing on the marketing research of nootropics domestic market. Materials and methods. Internet-base of State register of drugs, Compendium and State logbook of medicines. Results. Analysis of modern state of nootropics showed that assortment of medicines belonging to this group and having influence on memory improvement is very limited. Home-made drugs with nootropic action containing peptides of vasopressin aren’t registered. Conclusions. Research of modern domestic market of nootropics allowed to establish that on the modern stage at this segment in Ukraine 24 active substances from the list of international nonproprietary names of World Health Organization are registered and presented by 107 commercial names. At the same time in quantitative expression home-made medicines are prevailed but the main profit is provided by the imported nootropics. It is established that oral dosage forms (pills and capsules) are the main nootropics used in domestic practical medicine. Applicative dosage forms with nootropic active pharmaceutical ingredients in Ukraine are absent. Cerebrolysin, piracetam, phenotropil are the leaders of price rating of nootropics sale. Considering the low level of bioavailability of active pharmaceutical ingredients at oral route of administration the research for creating of original pharmacotherapeutic medications for alternative transmucosal application of appropriate dosage forms (nasal ointments) on the base of peptides of vasopressin will allow to create nootropic drugs providing with high efficacy and maximal minimization of side effects and adequate by the indexes of paying capacity.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/8980
ISSN: 2306-8094
Appears in Collections:Наукові праці. (Клінічна фармація ФПО)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
AP_2018_3_339-345.pdf646,48 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback