DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра фармацевтичної хімії >
Наукові праці. (Фармацевтична хімія) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9181

Название: Щодо стандартизації L-аргініну та тіотріазоліну в модельній суміші методом високоефективної рідинної хроматографії
Другие названия: Стандартизация L-аргинина и тиотриазолина в модельной смеси методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
Regarding the standardization of L-arginine and thiotriazoline in the model mixture by high-performance liquid chromatography
Авторы: Кучеренко, Людмила Іванівна
Хромильова, Ольга Володимирівна
Скорина, Дмитро Юрійович
Ткаченко, Григорій Іванович
Кучеренко, Л. И.
Хромилева, О. В.
Скорина, Д. Ю.
Ткаченко, Г. И.
Kucherenko, L. I.
Khromylova, O. V.
Skoryna, D. Yu.
Tkachenko, H. I.
Ключевые слова: L-аргинин
тиотриазолин
ВЭЖХ
сердечно-сосудистые заболевания
ишемия
L-arginine
thiotriazoline
HPLC
cardiovascular diseases
ischemia
Issue Date: 2019
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Щодо стандартизації L-аргініну та тіотріазоліну в модельній суміші методом високоефективної рідинної хроматографії / Л. І. Кучеренко, О. В. Хромильова, Д. Ю. Скорина, Г. І. Ткаченко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2019. – Т. 12, № 1(29). – С. 47–52. DOI: 10.14739/2409-2932.2019.1.158992
Аннотация: Однією з головних причин інвалідизації та смертності населення всього світу є захворювання серцево-судинної та центральної нервової систем. Тому розробка нових високоефективних препаратів для їх лікування – актуальне завдання сучасної медицини та фармації. Перспективним у цьому напрямі є створення нового лікарського препарату, в складі якого поєднуються активний донатор NO – нейротрансмітерна амінокислота L-аргінін, а також відомий вітчизняний антиоксидант – тіотріазолін. Для створення нового комбінованого лікарського препарату обрана раціональна лікарська форма – таблетки. Тому актуальним і своєчасним завданням є розробка методів стандартизації діючих речовин у модельній суміші, які надалі можуть стати підґрунтям для аналізу готових лікарських форм нового препарату. Мета роботи – розробка методики стандартизації модельної суміші L-аргініну та тіотріазоліну у співвідношенні 4:1 методом ВЕРХ. Матеріали та методи. Під час досліджень використовували сертифіковані субстанції L-аргініну (виробник «Sigma-Aldrich», США) та тіотріазоліну (виробник ДП «Завод хімічних реактивів» Науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів» НАН України). Дослідження виконали, використовуючи хроматограф моделі LC-20 Prominence Shimadzu. Результати. У лабораторних умовах виготовили 6 серій модельної суміші L-аргініну та тіотріазоліну в оптимальному співвідно¬шенні 4:1. Почергово хроматографували випробуваний розчин і розчин робочого стандартного зразка, отримуючи не менше ніж 3 хроматограми для кожного розчину. Встановлено, що вміст L-аргініну в модельній суміші знаходиться в межах від 198,38 мг до 200,66 мг, а тіотріазоліну – від 50,82 мг до 51,61 мг. Тобто за вмістом діючих речовин досліджувані серії модельної суміші L-аргініну та тіотріазоліну у співвідношенні 4:1 відповідають вимогам ДФУ. Висновки. Розробили методику стандартизації діючих речовин модельної суміші L-аргініну та тіотріазоліну у співвідношенні 4:1 методом ВЕРХ, яка є відтворюваною, точною та надалі може бути застосована під час контролю якості створеної таблетованої лікарської форми. Одна из главных причин инвалидизации и смертности населения всего мира – заболевания сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Поэтому разработка новых высокоэффективных препаратов для их лечения становится актуальной задачей современной медицины и фармации. Перспективным в этом направлении является создание нового лекарственного препара¬та, в составе которого сочетаются активный донатор NO – нейротрансмиттерная аминокислота L-аргинин, а также известный отечественный антиоксидант – тиотриазолин. Для создания нового комбинированного лекарственного препарата выбрана рациональная лекарственная форма – таблетки. Поэтому актуальной и своевременной задачей является разработка методов стандартизации действующих веществ в модельной смеси, которые в дальнейшем могут стать основой для анализа готовых лекарственных форм нового препарата. Цель работы – разработка методики стандартизации модельной смеси L-аргинина и тиотриазолина в соотношении 4:1 методом ВЭЖХ. Материалы и методы. В ходе исследований использовали сертифицированные субстанции L-аргинина (производитель «Sigma- Aldrich», США) и тиотриазолина (производитель ГП «Завод химических реактивов» Научно-технологического комплекса «Институт монокристаллов» НАН Украины). Исследования проведены с использованием хроматографа модели LC-20 Prominence Shimadzu. Результаты. В лабораторных условиях изготовили 6 серий модельной смеси L-аргинина и тиотриазолина в оптимальном со¬отношении 4:1. Поочередно хроматографировали исследуемый раствор и раствор рабочего стандартного образца, получая не менее 3 хроматограмм для каждого раствора. Установлено, что содержание L-аргинина в модельной смеси находится в пределах от 198,38 мг до 200,66 мг, а тиотриазолина – от 50,82 мг до 51,61 мг. Следовательно, по содержанию действующих веществ исследуемые серии модельной смеси L-аргинина и тиотриазолина в соотношении 4:1 соответствуют требованиям ГФУ. Вывод. Разработана методика стандартизации действующих веществ модельной смеси L-аргинина и тиотриазолина в соотноше¬нии 4:1 методом ВЭЖХ, которая является воспроизводимой, точной и в дальнейшем может применяться при контроле качества созданной таблетированной лекарственной формы. Today, one of the main causes of disability and mortality in the world’s population is the disease of the cardiovascular and central nervous systems. Therefore, the development of new highly effective drugs for their treatment becomes an urgent task of modern medicine and pharmacy. Promising in this direction is the creation of a new medicinal product, which combines the active donor NO – neurotransmitter amino acid L-arginine, as well as the famous domestic antioxidant – thiotriazoline. A rational dosage form – pills was chosen to create a new combined drug. Therefore, the actual and timely task is to develop methods for standardizing the active substances in the model mixture, which in future can become the basis for the analysis of the finished dosage forms of the new drug. The purpose of the work is to develop a method for standardizing the model mixture of L-arginine and thiotriazoline in the ratio of 4:1 by HPLC method. Materials and methods. During the research, certified substances L-arginine (manufacturer: Sigma-Aldrich, USA) and thiotriazolin (manufacturer State Enterprise “Chemical Reagents Plant” of the Scientific-Technological Complex “Institute of Single Crystals” of the National Academy of Sciences of Ukraine) were used. The research was carried out using LC-20 Prominence Shimadzu Chromatograph. Results. First, in the laboratory, six series of model mixture of L-arginine and thiotriazoline were produced in an optimum ratio of 4:1. Continuously, the test solution and the solution of the working standard sample, were chromatographed obtaining at least three chromatograms for each solution. It is established that the content of L-arginine in the model mixture ranges from 198.38 mg to 200.66 mg, and thiotriazoline is from 50.82 mg to 51.61 mg. According to the content of the active substances, the studied series of model mixture of L-arginine and thiotriazoline in a ratio of 4:1 correspond to the requirements of the SPF. Conclusions. In the course of the conducted researches the method of standardization of active substances of the model mixture of L-arginine and thiotriazoline in a ratio of 4:1 by the HPLC method, which is reproducible, accurate and can be used later in the quality control of the established tablet formulation, has been developed.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9181
Appears in Collections:Наукові праці. (Фармацевтична хімія)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
11.pdf875,31 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback