DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра управління і економіки фармації та фармацевтичної технології >
Наукові праці. (УЕФ та фарм. технології ФПО) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9197

Название: Wound healing activity of the lipophilic extract of Tagetes erecta L.
Другие названия: Ранозагоювальна активність ліпофільного екстракту чорнобривців прямостоячих
Ранозаживляющая активность липофильного экстракта бархатцев прямостоячих
Авторы: Maliuhina, O. O.
Smoilovska, H. P.
Bielenichev, I. F.
Mazulin, O. V.
Khortetska, T. V.
Малюгіна, Олена Олександрівна
Смойловська, Галина Павлівна
Бєленічев, Ігор Федорович
Мазулін, Олександр Владиленович
Хортецька, Тая Володимирівна
Малюгина, Е. А.
Смойловская, Г. П.
Беленичев, И. Ф.
Мазулин, А. В.
Хортецкая, Т. В.
Ключевые слова: Tagetes erecta L.
plant extracts
wound healing
рослинний екстракт
ранозагоювальна активність
растительный экстракт
ранозаживляющая активность
Issue Date: 2019
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Wound healing activity of the lipophilic extract of Tagetes erecta L. / О. О. Maliuhina, H. P. Smoilovska, I. F. Bielenichev, O. V. Mazulin, T. V. Khortetska // Запорож. мед. журн. – 2019. – Т. 21, № 2(113). – С. 253–257. DOI: 10.14739/2310-1210. 2019.2.161510.
Аннотация: Nowadays, one of the most important problems of clinical care is assisting the healing process in acute and chronic wounds of various origins. Current interest direction of drug therapy is the use of phytomedicines. African marigold is one of the most promising ones to obtain medicine for wound healing. According to literature data, extracts and individual compounds of marigold show antimicrobial, wound healing, antioxidant, anti-inflammatory and analgesic activity. Lipophilic extract of marigold is non-toxic and does not have local irritating and allergic effects. The aim of our research was to study the wound healing activity of the lipophilic extract obtained from the inflorescences of African marigold tall forms of the variety “Hawaii” (Tagetes erecta plena L. var. “Hawaii”). Materials and methods. The lipophilic extract was obtained from inflorescences of Tagetes erecta plena L. by extraction with corn deodorized oil in a ratio of 1:6. The resulting lipophilic extract was standardized for the content of carotenoids and flavonoids. The wound healing effect of the extract was determined based on the example of a simulated burn healing according to the time of perifocal reaction disappearance, skin sloughing, formation of granulation, initiation of marginal epithelialization and the end of healing. The number of animals with completely epithelialized wounds was determined on days 25 and 30 of the experiment. Results. The quantitative content of carotenoids (up to 80.51 ± 1.15 mg% equivalent to β-carotene) and flavonoids (up to 0.7120 ± 0.0060 % equivalent to patuletin) was determined by the lipophilic extract of Tagetes erecta plena L. var. «Hawaii» standardization. The duration of experimental wounds healing when applying the extract and reference preparation was up to 30.7 ± 1.4 days and 28.0 ± 1.8 days, respectively, which was significantly less than in the control group (up to 47.7 ± 4.0 days). Full epithelization of wounds was observed on day 25 of the experiment in 60 % of the animals receiving the extract, in 70 % of the animals receiving the reference preparation and only in 10 % of the animals which did not receive a treatment. On day 30 of the experiment, this indicator was 80, 90 and 30 %, respectively. The results of the experiment reliably testify to the fact that in animals treated with the studied lipophilic extract, the healing time of burn wounds was significantly less than in the untreated control group animals and practically did not differ from the healing time in animals treated with sea buckthorn oil. Conclusions. The lipophilic extract from inflorescences of Tageta erecta plena L. var. “Hawaii” has been studied for wound healing activity. The stages duration and the time of experimental wounds complete healing in animals receiving the studied extract and reference preparation were significantly reduced in comparison to the control group animals. Нині однією з найважливіших проблем клінічної допомоги є сприяння процесу загоєння гострих і хронічних ран різного походження. Актуальним напрямом лікарської терапії є використання фітопрепаратів. Найперспективнішим джерелом фітопрепаратів ранозагоювальної дії є чорнобривці прямостоячі (Tagetes erecta L.). Згідно з даними фахової літератури, екстракти та індивідуальні сполуки чорнобривців прямостоячих проявляють протимікробну, ранозагоювальну, антиоксидантну, протизапальну і знеболювальну активність. Ліпофільний екстракт чорнобривців прямостоячих – нетоксичний, не виявляє місцевоподразнювальної та алергізуючої дії. Мета роботи – вивчення ранозагоювальної активності ліпофільного екстракту, який отримали з суцвіть чорнобривців прямостоячих високорослої форми сорту «Гаваї» (Tagetes erecta plena L. var. «Hawaii»). Матеріали та методи. Ліпофільний екстракт одержували з суцвіть чорнобривців екстракцією олією кукурудзяною дезодорованою у співвідношенні 1 : 6. Отриманий ліпофільний екстракт стандартизували за вмістом каротиноїдів і флавоноїдів. Ранозагоювальну дію екстракту визначали на прикладі загоєння змодельованого опіку за часом усунення перифокальної реакції, відторгнення струпу, появи грануляції, початку крайової епітелізації та завершення загоєння. На 25 і 30 добу експерименту визначали кількість тварин, що мають повністю епітелізовані рани. Результати. При стандартизації ліпофільного екстракту чорнобривців прямостоячих сорту «Гаваї» встановили кількісний вміст каротиноїдів (до 80,51 ± 1,15 мг% у перерахунку на β-каротин) і флавоноїдів (до 0,7120 ± 0,0060 % у перерахунку на патулетін). Тривалість загоєння експериментальних ран при застосуванні досліджуваного екстракту та референс-препарату становила до 30,7 ± 1,4 доби і до 28,0 ± 1,8 доби відповідно, що істотно менше, ніж у контрольній групі (до 47,7 ± 4,0 доби). Повна епітелізація ран спостерігалася на 25 добу експерименту в 60 % тварин, які отримували досліджуваний екстракт, 70 % тварин, які отримували референс-препарат, і тільки в 10 % тварин, які не отримували лікування. На 30 добу експерименту цей показник становив 80, 90 і 30 % відповідно. Результати експерименту вірогідно показують, що у тварин, яких лікували досліджуваним ліпофільним екстрактом, час загоєння опікових ран був істотно меншим, ніж у нелікованих тварин контрольної групи, і практично не відрізнявся від часу загоєння у тварин, яких лікували з використанням обліпихової олії. Висновки. Вивчена ранозагоювальна активність ліпофільного екстракту, що отримали з суцвіть Tagetes erecta plena L. var. «Hawaii». Встановили, що тривалість етапів і час повного загоєння експериментальної рани у тварин, які одержували досліджуваний екстракт і референс-препарат, істотно нижче, ніж у тварин контрольної групи, які не отримували лікування. В настоящее время одной из наиболее важных проблем клинической помощи является содействие процессу заживления острых и хронических ран различного происхождения. Актуальным направлением лекарственной терапии является использование фитопрепаратов. Наиболее перспективным источником фитопрепаратов ранозаживляющего действия являются бархатцы прямостоячие (Tagetes erecta L.). Согласно данным литературы, экстракты и индивидуальные соединения бархатцев прямостоячих проявляют противомикробную, ранозаживляющую, антиоксидантную, противовоспалительную и обезболивающую активность. Липофильный экстракт бархатцев прямостоячих является нетоксичным, не проявляет местнораздражающее и аллергизирующее действия. Цель работы – изучение ранозаживляющей активности липофильного экстракта, полученного из соцветий бархатцев прямостоячих высокорослой формы сорта «Гавайи» (Tagetes erecta plena L. var. «Hawaii»). Материалы и методы. Липофильный экстракт получали из соцветий бархатцев экстракцией маслом кукурузным дезодорированным в соотношении 1:6. Полученный липофильный экстракт стандартизировали по содержанию каротиноидов и флавоноидов. Ранозаживляющее действие экстракта определяли на примере заживления смоделированного ожога по времени устранения перифокальной реакции, отторжения струпа, появления грануляции, начала краевой эпителизации и окончания заживления. На 25 и 30 сутки эксперимента определяли число животных, имеющих полностью эпителизированные раны. Результаты. При стандартизации липофильного экстракта бархатцев прямостоячих сорта «Гавайи» установлено количественное содержание каротиноидов (до 80,51±1,15 мг% в пересчете на β-каротин) и флавоноидов (до 0,7120 ± 0,0060 % в пересчете на патулетин). Длительность заживления экспериментальных ран при применении исследуемого экстракта и референс-препарата составила до 30,7 ± 1,4 суток и до 28,0 ± 1,8 суток соответственно, что существенно меньше, чем в контрольной группе (до 47,7 ± 4,0 суток). Полная эпителизация ран наблюдалась на 25 сутки эксперимента у 60 % животных, получавших исследуемый экстракт, 70 % животных, получавших референс-препарат и только у 10 % животных, не получавших лечения. На 30 сутки эксперимента этот показатель составил 80, 90 и 30 % соответственно. Результаты эксперимента достоверно свидетельствуют, что у животных, которых лечили изучаемым липофильным экстрактом, время заживления ожоговых ран было значительно меньше, чем у нелеченных животных контрольной группы, и практически не отличается от времени заживления у животных, которых лечили с использованием облепихового масла. Выводы. Изучена ранозаживляющая активность липофильного экстракта, полученного из соцветий Tagetes erecta plena L. var. «Hawaii». Установлено, что длительность этапов и время полного заживления экспериментальной раны у животных, получавших исследуемый экстракт и референс-препарат, существенно ниже, чем у животных контрольной группы, не получавших лечение.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9197
Appears in Collections:Наукові праці. (Фармакологія та МР)
Наукові праці. (УЕФ та фарм. технології ФПО)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
18_Maliuhina_Smoilovska_et_all.pdf357,62 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback