DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра управління і економіки фармації та фармацевтичної технології >
Наукові праці. (УЕФ та фарм. технології ФПО) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9412

Название: Мікроскопічні дослідження лікарської рослинної сировини деревію блідо-жовтого
Другие названия: Микроскопические исследования лекарственного растительного сырья тысячелистника бледно-желтого
Microscopic research of medicinal plant raw material of Achillea ochroleuca Ehrh
Авторы: Смойловська, Галина Павлівна
Єренко, Олена Костянтинівна
Хортецька, Тая Володимирівна
Дуюн, Ірина Федорівна
Мазулін, Олександр Владиленович
Смойловская, Г. П.
Еренко, Е. К.
Хортецкая, Т. В.
Дуюн, И. Ф.
Мазулин, А. В.
Smoilovska, H. P.
Yerenko, O. K.
Khortetska, T. V.
Duiun, I. F.
Mazulin, O. V.
Ключевые слова: деревій блідо-жовтий
микроскопія
діагностичні ознаки
тысячелистник бледно-желтый
микроскопия
диагностические признаки
Achillea ochroleuca Ehrh.
microscopy
diagnostic features
Issue Date: 2019
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Мікроскопічні дослідження лікарської рослинної сировини деревію блідо-жовтого / Г. П. Смойловська, О. К. Єренко, Т. В. Хортецька, І. Ф. Дуюн, О. В. Мазулін // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2019. – Т. 12, № 1(29). – С. 25–30. DOI: 10.14739/2409-2932.2019.1.158984
Аннотация: Achillea millefolium L. є офіційною рослиною в Україні й інших країнах Європи та Азії. Рослини роду Achillea L. відрізняються різноманітністю компонентного складу та містять комплекс біологічно активних сполук: ефірних олій, поліфенольних сполук, вітамінів, каротиноїдів, полісахаридів, мікроелементів. Препарати, до складу яких входять різні екстракти деревію, використо¬вують як кровоспинні, протизапальні, гастроентеральні засоби, застосовують для лікування гепатобіліарної системи, цукрового діабету, захворювань парадонта. Екстракти деревію виявляють регенеративну, цитотоксичну, анаболічну, антиоксидантну дії. Маловивченими залишаються види деревіїв, що зростають в Україні. Одним із представників роду Achillea L. є деревій блідо-жо¬втий, що має достатню сировинну базу та подібний склад біологічно активних речовин до деревію звичайного. Тому актуальним є визначення діагностичних ознак деревію блідо-жовтого та порівняння з офіційною лікарською сировиною деревію звичайного для впровадження в сучасну медичну практику. Мета роботи – визначення діагностичних мікроскопічних ознак рослинної сировини деревію блідо-жовтого для ідентифікації рослинної сировини. Матеріали та методи. Для здійснення мікроскопічного дослідження використовували траву Achillea ochroleuca Ehrh., що зібрана в період цвітіння рослин. Свіжу рослинну сировину фіксували в суміші гліцерин, етиловий спирт 96 % і вода очищена (1:1:1). Дослідження виконали з використанням розчину хлоралгідрату згідно з методикою ДФУ. Результати. Під час мікроскопічних досліджень лікарської рослинної сировини звертали увагу на діагностичні елементи стебла рослини, структуру клітин епідермісу, наявність, кількість, тип продихів, характеристику волосків і залозок, тип листової пластинки, клітини епідермісу обгортки та пелюстки. Висновки. Загальними анатомічними ознаками деревію блідо-жовтого та деревію звичайного є паренхімно-прозенхімна епідерма стебла, ізолатеральний тип будови листкової пластини. На епідермі стебла, листків, квіток є залозки та волоски, характерні для деревіїв, продихи аномоцитного типу. Виявили відмінності для Achillea ochroleuca Ehrh., які виражені у потовщенні клітин епідерми та паренхіми первинної кори. Для цього виду характерна більша кількість залозок, що мають темнозабарвлений вміст. Мікроско¬пічні ознаки, що одержали під час дослідження, дають змогу надійно ідентифікувати рослинну сировину морфологічно близького виду роду Achillea L. Achillea millefolium L. – официальное растение как в Украине, так и других странах Европы и Азии. Растения рода Achillea L. отличаются разнообразием компонентного состава и содержат комплекс биологически активных соединений: эфирных масел, полифенольных соединений, витаминов, каротиноидов, полисахаридов, микроэлементов. Препараты, в состав которых входят различные экстракты тысячелистника, используют как кровоостанавливающие, противовоспалительные, гастроэнтеральные средства, применяют для лечения гепатобилиарной системы, сахарного диабета, заболеваний пародонта. Экстракты тысяче¬листника проявляют регенеративное цитотоксическое, анаболическое, антиоксидантное действия. Малоизученными остаются виды тысячелистника, произрастающие в Украине. Один из представителей рода Achillea L. – тысячелистник бледно-желтый, имеющий достаточную сырьевую базу и подобный тысячелистнику обыкновенному состав биологически активных веществ. Поэтому актуально определение диагностических признаков тысячелистника бледно-желтого и сравнение его с официальным лекарственным сырьем тысячелистника обыкновенного для внедрения в современную медицинскую практику. Цель работы – определение диагностических микроскопических признаков растительного сырья тысячелистника бледно-желтого для идентификации растительного сырья. Материалы и методы. Для проведения микроскопического исследования использовали траву Achillea ochroleuca Ehrh., со¬бранную в период цветения растений. Свежее растительное сырье фиксировали в смеси глицерин, этиловый спирт 96 % и вода очищенная (1:1:1). Исследование проведено с использованием раствора хлоралгидрата согласно методике ГФУ. Результаты. Во время микроскопических исследований лекарственного растительного сырья обращали внимание на диагно¬стические элементы стебля растения, структуру клеток эпидермиса, наличие, количество, тип устьиц, характеристику волосков и железок, тип листовой пластинки, клетки эпидермиса обертки и лепестка. Выводы. Общими анатомическими признаками тысячелистника бледно-желтого и тысячелистника обыкновенного является паренхимно-прозенхимная эпидерма стебли, изолатеральний тип строения листовой пластины. На эпидермисе стеблей, листьев, цветков есть железки и волоски, характерные для тысячелистника, устьица аномоцитного типа. Установлены различия для Achillea ochroleuca Ehrh., которые выражаются в утолщении клеток эпидермиса и паренхимы первичной коры. Для данного вида характерно большее количество железок, имеющих темноокрашенное содержимое. Микроскопические признаки, отмеченные в ходе исследования, позволяют надежно идентифицировать растительное сырье морфологически близкого вида рода Achillea L. Achillea millefolium L. is an official plant both in Ukraine and in other countries of Europe and Asia. Plants of the genus Achillea L. are diverse in component composition and contain a complex of biologically active compounds: essential oils, polyphenols, vitamins, carotenoids, polysaccharides, trace elements. Medicines, which include various extracts of yarrow, are used as hemostatic, anti-inflammatory, gastroenteric drugs, used to treat the hepatobiliary system, diabetes, diseases of the paradont. Extracts of yarrow reveal regenerative, cytotoxic, anabolic, antioxidant effects. At the present time, the Achillea L. species, which are growing in Ukraine, are still poorly studied. One of the representatives of the genus Achillea L. is an Achillea ochroleuca Ehrh., which has the enough raw material base and a similar composition of biologically active substances comparing to the Achillea millefolium L. Therefore, determination of the diagnostic features of Achillea ochroleuca Ehrh. in a comparison with the official medicinal raw material of Achillea millefolium L. is actual for further introduction to modern medical practice. The aim of our research was to determine the diagnostic microscopic feature of the medical plant raw material of Achillea ochroleuca Ehrh. for the plant material identification. Material and methods. Within microscopic study we have used herb of Achillea ochroleuca Ehrh., picked during flowering period. Fresh plant raw material has been fixed in mixture: glycerin, ethyl alcohol 96 %, purified water (1:1:1). The research has been done with using chloral hydrate according to methods recommended by State Pharmacopeia of Ukraine. Results and discussion. While carrying out microscopic studies of medicinal plant raw material we payed attention to the diagnostic characters of the stem of the plant, to the structure of epidermal cells, availability, number and type of stomata, features for covering and glandular trichomes, leave structure, cells of the epidermis of the wrapper and the petal. Conclusions. The general anatomical signs of Achillea ochroleuca Ehrh. and Achillea millefolium L. are the parenchymal-prozenhymal epidermis of the stem and the leaf structure of isolateral type. Covering and glandular trichomes which are specific for yarrow are presented on the epidermis of stems, leaves, flowers. Stomata apparatus is of anomocyte type. The distinctions for Achillea ochroleuca Ehrh. are expressed in the thickening of the epidermis cells and the parenchyma of the primary cortex. This species is characterized by a greater number of glandular trichomes with dark colored contents. The microscopic features identified during the study reliably identify plant raw materials of a morphologically close species of the genus Achillea L.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9412
Appears in Collections:Наукові праці. (УЕФ та фарм. технології ФПО)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
7.pdf1,88 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback